Archifau Misol: Ionawr 2014

Cwestiwn yr Wythnos

Mae sawl rhan i’r cwestiwn yr wythnos hon. Cewch ateb un neu fwy o’r rhannau. Mae mwy nag un ateb i Ran 3.

  1. Pwy yw’r dyn yn y llun?
  2. Pwy sy’n gwisgo’r dillad hyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
  3. Beth yw enw’r person sydd yn y swyddogaeth yna ar hyn o bryd, a beth yw cefndir y person yna?

This week’s question comes in several parts. Feel free to answer one or more parts. Part 3 has more than one answer. I haven’t translated the questions this  time. Google Translate, if you’re stuck.

 

 

 

[Llun: Alan Denney]

Cwestiwn yr Wythnos – beth yw’r aderyn hwn?

Beth yw enw’r aderyn yn y llun, a ble fyddech chi’n debyg o’i gweld hi?

Os hoffech chi ymarfer enwau adar yn Gymraeg, dyma set o gardiau fflach ar Quizlet. A dyma set arall gyda lot mwy o adar, i’r adarwyr go iawn!

What’s the name of the bird in the picture (yn Gymraeg!), and where would you be likely to see it?

(The links are to flashcards to practice 22 common birds’ names, and a bigger set of 100 British birds – for serious birders only!)

 

[Llun gan Ron Knight, dan drwydded Comins Creadigol.]

Ysgol Ionawr Aberystwyth – 18 Ionawr 2014

Mae Ysgol Ionawr Aberystwyth yn gwrs ardderchog ar gyfer ymarfer a gwella eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol ac ymlaciedig. Bydd gweithgareddau iaith amrywiol yn cael eu trefnu i adolygu a chadarnhau beth dych chi wedi’i ddysgu yn eich dosbarth.

Bydd yr Ysgol Ionawr yn addas i chi os ydych chi:
• yn dysgu Cymraeg mewn dosbarth ar unrhyw lefel
• yn gwybod tipyn o Gymraeg yn barod (e.e. wedi bod mewn dosbarthiadau yn y gorffennol, wedi gwneud Cymraeg yn yr ysgol, yn siarad Cymraeg yn blentyn ond wedi anghofio ac ati)
• yn gwybod dim Cymraeg o gwbl. Bydd yna grŵp ar gyfer dechreuwyr pur.

Bydd y myfyrwyr yn cael eu rhannu’n grwpiau yn ôl lefel eu Cymraeg, er y bydd rhai sesiynau lle bydd grwpiau’n dod at ei gilydd i sgwrsio neu i gymryd rhan mewn gweithgareddau iaith.

Coffi/te ar gael. Ni ddarperir cinio – croeso i chi ddod â brechdanau. Mae caffis o fewn pellter cerdded.

Rhaid cofrestru erbyn 10 Ionawr 2014 er mwyn sicrhau lle.

Manylion/ffurflen fwcio: http://www.learnwelshinmidwales.org/uploads/na200_manylion.pdf

The Aberystwyth January School
provides a great chance for practising and improving your Welsh in an informal and relaxed atmosphere. A variety of language based activities will be organised to revise and consolidate that you have learnt in (your weekly) class.

The January School will be suitable for you if you:
• are currently learning Welsh in a class on any level
• know some Welsh already (e.g. having attended classes in the past, having done some Welsh in school, or having spoken Welsh as a child but not since then, etc.)
• know no Welsh at all. There will be a group for complete beginners

Students will be split up into groups according to the level of their Welsh, although there will be some sessions where groups will come together for conversational practice or to participate in language activities.

Tea/coffee will be available. Lunch is not provided – you are welcome to bring sandwiches. There are cafés within walking distance.

You must register by 10 January 2014 to secure your place.

Details/booking form: http://www.learnwelshinmidwales.org/uploads/na200_manylion.pdf

[Llun gan Geraint Warlow.]

Sioe Jonathan Davies S4C

jonathanTocynnau a bws am ddim 11/3/14

Bwciwch nawr!

Enwau i Philippa erbyn dydd Gwener 31/1/14, os gwelwch yn dda!

Mae gwahoddiad i ddysgwyr Aberteifi a’u ffrindiau i fod yn rhan o’r gynulleidfa ar gyfer recordiad o gyfres newydd Jonathan ar gyfer gemau Chwe Gwlad 2014. Sioe sgwrsio hwyliog (un feiddgar a digywilydd, weithiau) gyda gwesteion o fyd rygbi. Bydd y ffilmio yn stiwdio BBC Cymru, Caerdydd.

Dydd Mawrth 11eg mis Mawrth – Os bydd o leiaf 15 o bobl o Aberteifi (dysgwyr a Chymry Cymraeg), bydd bws ar gael am ddim o’r dref ac yn ôl. Mae rhaid i chi fod dros 16 oed ac yn siaradwyr/dysgwyr Cymraeg. Bydd angen cyrraedd y stiwdio erbyn 18.30 a bydd y sioe yn gorffen erbyn 21.00.

Enwau i Philippa 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com. Cyntaf i’r felin!

Jonathan Davies Show S4C

Free Tickets and bus 11/3/14

Book now!

Names to Philippa by  Friday 31/1/14, please!

Cardigan learners and their friends have been invited to be part of the audience for a recording of a new series of Jonathan for the Six Nations games 2014. A fun (and sometimes risqué) chat show with guests from the rugby world. The filming will be in the BBC Cymru studio in Cardiff.

Tuesday 11th March – If there are at least 15 people from Cardigan (learners and Welsh speakers), there will be a free bus from the town and back. You must be over 16 and a Welsh speaker or learner. You must reach the studio by 18.30 and the show will finish by 21.00.

Names to Philippa 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com. First come first served!

Cwestiwn yr wythnos #1

Rhedwr

Pwy yw’r dyn yn y llun, a ble mae e’n byw?

Gadewch eich atebion isod, yn y Gymraeg os gwelwch yn dda!

Who is the man in the picture, and where does he live?

Leave your answer below, yn Gymraeg os gwelwch yn dda!

Dolenni yr Wythnos

(Llun pennydd gan Mustang Joe, dan drwydded Comins Creadigol.)