Cardiau Fflach gyda sain

Mae Quizlet erbyn hyn yn gadael i ddefnyddwyr recordio sain ar eu setiau o gardiau fflach.

Dw i wedi dechrau ar y gwaith o recordio sain ar y cardiau ar gyfer Cwrs Mynediad Dwys a Chwrs Sylfaen Dwys, a bydda i’n mynd yn ôl a recordio cymaint ag sy’n bosibl, pan fydd amser ‘da fi.

Byddai adborth yn ddefynddiol. Pa setiau sy’n gweithio gorau gyda’r sain? Pa rai sy ddim mor ddefynddiol? Gadewch neges yn y sylwadau yma, neu ebostio fi, os gwelwch yn dda.

Dyma enghraifft o weithgaredd sy’n defnyddio sain:

 


Quizlet are now allowing their users to record their own sound files with flash cards, which is good news for those of us who use the site to teach and learn languages other than English!

I’ve started including recordings with new cards for  Cwrs Mynediad Dwys and Cwrs Sylfaen Dwys, and will go back and record as much as possible for the already existing material, when I have time.

Some feedback would be useful (and might save me wasting time!) – which cards work best with sound, and which are not so useful?

Please leave a message in the comments below, or email me, if you’re shy.

 

Diolch!

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch

Lawrlwythwch y manylion

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch: GWOBR – Bydd y tîm buddugol yn derbyn gwerth £150 o docynnau llyfrau!

Rownd derfynol 17 Mai 2014 yn yr Hen Goleg, Aberystwyth!

Darllen un o’r ddau lyfr canlynol:

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis, neu DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Cynhelir y rowndiau lleol/cynderfynol ym misoedd Ebrill, a dechrau Mai.

Cynhelir y Rownd Genedlaethol ddydd Sadwrn 17 Mai 2014 yn Aberystwyth. Bydd pob Canolfan Cymraeg i Oedolion yn anfon un tîm i gystadlu yn y Rownd Derfynol. Bydd croeso i bob tîm ddod â chefnogwyr efo nhw.

Y Gystadleuaeth

  1. Cynhelir rowndiau lleol ym mhob sir.
  2. Enillwyr y rowndiau lleol i gystadlu yn y rownd gynderfynol yn rhanbarth pob Canolfan Cymraeg i Oedolion.
  3. Bydd enillwyr y rowndiau cynderfynol yn cynrychioli’u Canolfan Cymraeg i Oedolion leol yn y rownd derfynol yn Aberystwyth, sef un tîm o bob Canolfan.

Trafod

  • Pob tîm i ddarllen un llyfr
  • Mwyafswm o 5 ymhob tîm, a dim llai na 3
  • Hyd at 15 munud o drafod
  • Holi anffurfiol, gyda’r beirniaid am farn y tîm am gymeriadau a digwyddiadau cyffredinol y llyfr

• Dylai pob aelod o’r tîm gyfrannu at y drafodaeth.

Canllawiau Trafod

1. Trafodaeth anffurfiol a geir rhwng y beirniaid a’r tîm.

2. Ni fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl iddynt ateb cwestiynau a sylwadau’r beirniaid.

3. Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob aelod o’r tîm.

4. Mae’n bwysig i bob aelod o’r tîm ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno â’i gilydd (yn gwrtais).

Am beth fydd y beirniaid yn chwilio?

• Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau

• Y gallu i fynegi barn yn glir

• Trafod fel grŵp gan gytuno neu anghytuno â barn eraill yn y tîm

• Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n bosibl neu’n briodol

• Dylid dangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus

• Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt

• Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bob aelod o’r tîm

• Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth

• Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis

Argraffiad newydd o glasur Islwyn Ffowc Elis sy’n sôn am Gymru fel y gallai fod yn y flwyddyn 2033. Mae’n dathlu hanner canmlwyddiant ers cyhoeddi’r nofel. Cynhwysir rhagair newydd gan y newyddiadurwr a’r llenor Dylan Iorwerth yn ogystal â chlawr newydd.

DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Mr Cadwaladr yw prif gymeriad ac arwr annisgwyl y nofel hon. Mae’n athro di- liw, di-raen a di-drefn ar ddosbarth nos ar lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Ond uchafbwynt y nofel yw’r cymeriadau amryliw sy’n ymddangos ym mywyd (neu ddychymyg) Mr Cadwaladr. Er bod nodweddion personoliaeth y cymeriadau hyn yn gomig o anghredadwy, mae’r awdur yn llwyddo i’w gwneud yn gymeriadau byw a chredadwy ym meddwl y darllenydd. Nhw yw prif ffynhonnell yr hiwmor sydd yn y nofel, ond nid yw popeth fel yr ymddengys chwaith. O dan fwgwd y chwerthin a’r gwenu mae yna gyfrinachau mwy sinistr a thywyll i’w canfod. A thu ôl i’r cast hwn o gymeriadau mae cefnlen y ffilmiau y mae Mr Cadwaladr mor hoff ohonynt, gan ychwanegu dyfnder a dimensiwn arall i’r naratif; stori o fewn stori a ffuglen o fewn ffuglen.

!

Adroddiad Noson Merched y Wawr

Diolch yn fawr i Louise O’Neill am wneud yr adroddiad isod! 

Cawson ni noson lawn o hwyl nos Fercher wythnos diwetha pan oedd grŵp Merched Y Wawr Aberteifi yn ein gwahodd ni am noson o gymdeithasu.  Roedd tua phum deg o bobl yn cymryd rhan gyda llawer o chwerthin a sgwrsio drwy’r noson.

Roedd y cwis yn ddiddorol, ac roedd rhaid i ni feddwl yn galed iawn am rai o’r atebion – a doedd dim llawer o bobl yn adnabod y lluniau o fynydd Sugar Loaf a chronfa ddŵr Llys-y-frân chwaith. Roedd ein bwrdd ni’n mywnhau’r gêm cofio beth oedd yn y bag gan Philippa achos enillon ni!

Ar ôl y gêmau cawson ni gacennau hyfryd a te cyn mynd adre. Diolch yn fawr i Ferched y Wawr eto am fod mor garedig wrthon ni i gyd ac i Philippa am wneud y gêmau.

 


 

Ydych chi wedi bod i ddigwyddiad lleol yn diweddar? Beth am sgewnnu amdano a rhannu’r profiad gyda darllenwyr y cylchlythyr? Mae’n dasg arbennig ar gyfer gwaith cartre! Siaradwch â’ch tiwtor, neu ebostio nicdafis@gmail.com

Have you been to a local event and used your Cymraeg recently? How about writing about it and sharing the experience with the newsletter’s readers? It makes a great homework task! Talk to your tutor, or email it direct to nicdafis@gmail.com