Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch

Lawrlwythwch y manylion

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch: GWOBR – Bydd y tîm buddugol yn derbyn gwerth £150 o docynnau llyfrau!

Rownd derfynol 17 Mai 2014 yn yr Hen Goleg, Aberystwyth!

Darllen un o’r ddau lyfr canlynol:

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis, neu DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Cynhelir y rowndiau lleol/cynderfynol ym misoedd Ebrill, a dechrau Mai.

Cynhelir y Rownd Genedlaethol ddydd Sadwrn 17 Mai 2014 yn Aberystwyth. Bydd pob Canolfan Cymraeg i Oedolion yn anfon un tîm i gystadlu yn y Rownd Derfynol. Bydd croeso i bob tîm ddod â chefnogwyr efo nhw.

Y Gystadleuaeth

  1. Cynhelir rowndiau lleol ym mhob sir.
  2. Enillwyr y rowndiau lleol i gystadlu yn y rownd gynderfynol yn rhanbarth pob Canolfan Cymraeg i Oedolion.
  3. Bydd enillwyr y rowndiau cynderfynol yn cynrychioli’u Canolfan Cymraeg i Oedolion leol yn y rownd derfynol yn Aberystwyth, sef un tîm o bob Canolfan.

Trafod

  • Pob tîm i ddarllen un llyfr
  • Mwyafswm o 5 ymhob tîm, a dim llai na 3
  • Hyd at 15 munud o drafod
  • Holi anffurfiol, gyda’r beirniaid am farn y tîm am gymeriadau a digwyddiadau cyffredinol y llyfr

• Dylai pob aelod o’r tîm gyfrannu at y drafodaeth.

Canllawiau Trafod

1. Trafodaeth anffurfiol a geir rhwng y beirniaid a’r tîm.

2. Ni fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl iddynt ateb cwestiynau a sylwadau’r beirniaid.

3. Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob aelod o’r tîm.

4. Mae’n bwysig i bob aelod o’r tîm ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno â’i gilydd (yn gwrtais).

Am beth fydd y beirniaid yn chwilio?

• Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau

• Y gallu i fynegi barn yn glir

• Trafod fel grŵp gan gytuno neu anghytuno â barn eraill yn y tîm

• Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n bosibl neu’n briodol

• Dylid dangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus

• Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt

• Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bob aelod o’r tîm

• Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth

• Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis

Argraffiad newydd o glasur Islwyn Ffowc Elis sy’n sôn am Gymru fel y gallai fod yn y flwyddyn 2033. Mae’n dathlu hanner canmlwyddiant ers cyhoeddi’r nofel. Cynhwysir rhagair newydd gan y newyddiadurwr a’r llenor Dylan Iorwerth yn ogystal â chlawr newydd.

DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Mr Cadwaladr yw prif gymeriad ac arwr annisgwyl y nofel hon. Mae’n athro di- liw, di-raen a di-drefn ar ddosbarth nos ar lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Ond uchafbwynt y nofel yw’r cymeriadau amryliw sy’n ymddangos ym mywyd (neu ddychymyg) Mr Cadwaladr. Er bod nodweddion personoliaeth y cymeriadau hyn yn gomig o anghredadwy, mae’r awdur yn llwyddo i’w gwneud yn gymeriadau byw a chredadwy ym meddwl y darllenydd. Nhw yw prif ffynhonnell yr hiwmor sydd yn y nofel, ond nid yw popeth fel yr ymddengys chwaith. O dan fwgwd y chwerthin a’r gwenu mae yna gyfrinachau mwy sinistr a thywyll i’w canfod. A thu ôl i’r cast hwn o gymeriadau mae cefnlen y ffilmiau y mae Mr Cadwaladr mor hoff ohonynt, gan ychwanegu dyfnder a dimensiwn arall i’r naratif; stori o fewn stori a ffuglen o fewn ffuglen.

!

Un sylw ar “Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch”

  1. Mae’n edrych yn syniad da iawn. Cyfle i drefnu darllen a thrafod llyfr gyda 2 neu 3 o bobl eraill – ac efallai ennill gwobr werthfawr.

Sylwadau ar gau.