Archifau Misol: Mawrth 2014

Drama A’r Ddrama: Cwmni Drama Llandudoch

Neuadd Sarnau nos Wener 21/3/14, am 7.30

ac yn Theatr Mwldan 4/4/14 am 7.30

 

Cyfieithiad Gari Nicholas o ‘Play On’ gan Rick Abbott

I ddathlu 25 mlynedd, mae Cwmni Drama Llandudoch yn cyflwyno drama hir sy’n adrodd hanes cwmni drama sy’n ceisio cael drama’n barod i’w pherfformio.  Mae’r cynhyrchydd druan yn gwneud ei orau gyda chriw digon gwantan o actorion, rhai ohonynt yn gweld eu hunain fel sêr disglair, a’r lleill yn cecran ymysg ei gilydd.  Mae’r rheolwr llwyfan a’r dyn sain yn ffaelu’n deg cael popeth at ei gilydd, ac mae awdur y ddrama’n troi lan yn yr ymarferion gyda newidiadau i’r sgript.  Cymaint yw’r dryswch, yn wir, fel nad yw’n syndod o gwbl bod pethau’n mynd yn draed moch, a bod un neu ddau o actorion yn troi at y botel – a does neb yn siŵr iawn ai trasiedi, comedi neu ‘mystery’ yw’r ddrama.  Noson o ddwli yng nghwmni actorion profiadol un o gwmniau mwyaf pobologaidd y gorllewin.

Based on the ‘Play On’ by Rick Abbott, translated by Gari Nicholas

Cwmni Drama Llandudoch celebrates its 25th anniversary with a full length farce about a drama company attempting, against all odds, to put on a play.  Nothing goes right – stroppy actors, harassed director, useless sound technician and an author who insists on changing the script before every rehearsal!  Sounds like more fun from this farce-loving local company.

Taith Gerdded Llangrannog

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn trefnu taith gerdded o amgylch ardal Llangrannog gyda arweinydd profiadol. Cynhelir y daith ar ddydd Sul 16eg Mawrth am 2.00pm yn maes parcio uchaf Llangrannog. Mae’r daith yn addas i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.  Dewch i ymuno â ni am brynhawn anffurfiol.

Taith – ddim mwy na 2 awr
Arweinydd – Dafydd Davies

Cofiwch ddweud wrth bawb. Am fwy o fanylion cysylltwch a’r Fenter.


Menter Gorllewin Sir Gâr is arranging a walk with an experienced guide in the Llangrannog area.

The walk will take place on the 16th March at 2.00pm from the top car park in Llangrannog.  The walk is suitable for Welsh speakers and learners.  Come and join us for an informal afternoon.

Please spread the word.  For more information contact the Menter.

 

[Llun gan Nic.]

Taith Gyffrous Pat

Dyma adroddiad gan Pat Hall-Edwards, o’r grŵp Canolradd yn Aberteifi. Wnaeth hi ysgrifennu’r stori yn ystod y daith ei hunan, gan fod dim digon o Sudokos gyda hi!

Diolch yn fawr i ti Pat!

Cofiwch, os oes darn o waith ysgrifenedig gyda chi hoffech chi ei rannu gyda phobl dysgu.com, rhowch wybod trwy ebostio Nic.

A report by Pat Hall-Edward from the Canolradd class in Cardigan. She wrote the piece during the journey itself, when she’d run out of Sudokos!

Remember, if you’d got a written piece you’d like to share with the dysgu.com subscribers, let us know by emailing Nic.

 


Taith Gyffrous Pat

Dros hanner tymor penderfynais i fynd i Gaer i weld fy merch a’i theulu.  Roedd John yn mynd i weld ei deulu fe yn Abertileri felly roedd rhaid iddo fe gael y car (does dim trên i Abertileri) ac es i ar y bws i Aberystwyth ac ar y trên i Gaer.

Bore Llun es i i ddal y bws am hanner awr wedi wyth achos bod y bws yn dod am chwarter i naw (yn ôl yr amserlen). Roedd y bws yn brydlon, chwarae teg, ond doedd y bws ddim yn mynd i Aberystwyth.  Roedd e’n mynd i Aberporth! Dwedodd y gyrrwr bws, “Bydd bws Aberystwyth yn dod am ddeg munud wedi naw”. Felly roedd rhaid i fi aros ar hanner arall awr. “Iawn,” meddylais i, “mae hi’n ddiwrnod hyfryd ac dwi’n hapus, felly does dim ots”.

A dyma’r bws i Aberystwyth yn cyrraedd yn brydlon. Pan es i mewn i’r bws doedd dim lle yn unman i osod fy nghês. Ro’n i wedi trial ei osod e ym mhen blaen y bws ond dwedodd y gyrrwr, “Dych chi ddim yn cael gadael eich cês yna!” Felly roedd rhaid i fi lusgo’r cês i’r sedd agosaf. (Hanner ffordd ar hyd y bws!)

Setlais i mewn i fwynhau’r daith i Aberystwyth. Roedd hi’n daith ddiddorol.  Aethon ni drwy ardal Cei Newydd hefyd. Dim ond unwaith neu ddwywaith ydw i wedi bod yna. Gallwn i weld tai lliwgar Aberaeron yn y pellter pan clywais i lawer o wichian. “Beth sy’n bod gyda’r bws?” meddyliais i.

Pan gyrhaeddon ni y safle bws yn Aberaeron dwedodd y gyrrwr,  “Mae’r bws wedi torri lawr. Rhaid i chi aros am yr un nesa – bws Lewis am ddeg munud i un ar ddeg neu fws Richards am chwarter wedi un ar ddeg.” Jiw, Jiw! Roedd hi’n chwarter wedi deg a fy nhrên yn gadael am hanner awr wedi un ar ddeg.  ’Swn i’n mynd ym mws Lewis efallai y byddwn i’n colli’r trên. Ond ’swn i’n aros am fws Richards bydda i’n colli’r trên yn bendant.

Felly arhosais i am fws Lewis – gyda llawer o bobl eraill a oedd eisau mynd i Aberystwyth hefyd. Roedd y bws yn llawn. Roedd rhaid i fi eistedd ar y seddau ochr ar bwys rhywun oedd yn drewi! Do’n i ddim yn gallu mynd allan o’r bws.  Ro’n i’n gobeithio cyrraedd yno mewn pryd ond wrth i’r munudau dicio ro’n i’n sylweddoli byddwn i’n golli’r trên.

Cyrrhaeddais i ar yr orsaf trên am bum munud ar hugain i ddeuddeg. Roedd y trên wedi mynd! Byddai’r trên nesa yn dod mewn dwy awr. Felly prynais i fy nhocyn ac es i i’r Hen Orsaf i fwyta cawl a choffi. Hefyd ces i amser sbâr i edrych yn y siop elusen ar yr orsaf.  Roedd hi’n ddiddorol iawn. 

Cyn bo hir dyma fy nhrên yn dod.  Ieehh! Roedd rhaid newid trenau yn Amwythig ond roedd trên Caer yn brydlon. O’r diwedd cyrrhaedais i Gaer am chwarter wedi oump. Cwrddais i â fy mab-yng-nghyfraith yn yr orsaf ar ei ffordd adre a cherddon ni adre gyda’n gilydd. Felly am hanner awr wedi pump ro’n i yn nhŷ fy merch.

Roedd yr wythnos yn wych a ches i lawer o gwtshys a chusanau gan fy wyr bach.

 

[Llun gan Robert Dumelow.]

Cerddwyr – Felindre Farchog – 8 Mawrth 2014

salutation

Newid taith Cerddwyr Cylch Teifi

Gan fod y tir mor wlyb a’r llwybrau’n rhy fwdlyd, bydd ychydig o newid i’n taith fis Mawrth 8fed. Fel yn y rhaglen wreiddiol, cwrddwn am 10.30 wrth Dafarn y Cyfarchiad (Salutation) Felindre Farchog (SN100 390) (Côd post SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

Ond wedyn, eith pawb draw yn eu ceir i’r Parrog, Trefdraeth a pharcio yno. Dan arweiniad Gwyndaf a Heather Tomos, cerddwn ar lwybrau da o’r Parrog draw at y bont haearn, ac i ymweld â Choetan Arthur, gan glywed am nodweddion a hanes yr ardal ar ein ffordd cyn troi’n ôl. Wedi’r daith, bydd cyfle i gael lluniaeth yn y dref i’r rhai sy’n dymuno.

Am fanylion pellach cysylltwch â Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com


A change in the Cylch Teifi walk

As the ground is so wet and the paths are too muddy, there’ll be a bit of a change in the March 8th walk. As in the original programme, we’ll meet at 10.30 at the Salutation Inn in Felindre Farchog (SN100 390) (post code SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

But then everyone will go in their cars to the Parrog in Newport and park there. Under the leadership of Gwyndaf and Heather Tomos, we’ll walk on good paths from the Parrog over to the iron bridge, and to visit the Coetan Arthur cromlech, hearing about characteristics and history of the area on our way before turning back. After the walk, there’ll be a chance for those who wish to have refreshments in town.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch. 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

[Llun o wefan y Salutation.]

Delyth Wyn a Chlatsobant, 8 Mawrth 2014

delyth

Theatr Byd Bychan yn cyflwno TORRI NAWS, albwm newydd gan Delyth Wyn a Clatshobant

Nos Wener,  7 Mawrth, 8.30pm

Yn ddiweddar mae’r ddau wedi perfformio gyda Dewi Pws, Ryland Teifi a Radwm.

Caneuon Gwerin Traddadiadol, yn ogystal a gwaith newydd gyda blas Rhyngwladol.

Mynediad am ddim.  Drysau a’r bar ar agor am 8yh.

 

Small World Theatr present TORRI NAWS, a new album by Delyth Wyn and Clatshobant.

Delyth and Joe have recently performed with Dewi Pws, Ryland Teifi and Radwm on the Folk/ World music scene.  Join them for a fabulous evening at Small World Theatre and bring your dancing shoes!

Free entrance and albums for sale.  Doors and bar open at 8pm.

Noson Atgofion ac Alawon

Catrin Aur – Aled Hall – Ryland Teifi – Lowri Davies

ac eraill

Noson o werthfawrogiad i’r diweddar Owenna Owen “Mrs Owen Music” a’i cyfraniad arbennig fel athrawes piano am dros hanner canrif.

Capel Glynarthen, 7.30pm, nos Sadwrn 8/3/14.

Mynediad £5 wrth y drws.

Yr elw tuag at Ofal Cancr Marie Curie.

Mwy o fanylion ar wefan y Teifi-Seid.


An evening to commemorate the late Owenna Owen “Mrs Owen Music” and her valued contribution as piano teacher for over half a century.

Glynarthen Chapel, 7.30pm, Saturday 8/3/14

Entry £5 at the door.

Proceeds towards Marie Curie Cancer Care.

More details on the Tivy-Side’s website.