Archifau Dyddiol: 06/03/2014

Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957

Ysgol Barddol Cribyn

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

Mae ysgol newydd yn agor yng Nghribyn, Ceredigion. Bedair blynedd wedi i ysgol y pentref gau mi fydd ysgol newydd yn agor yno – ysgol ar gyfer beirdd a darpar feirdd. Medd Delyth Davies, ysgrifennydd y mudiad y tu ôl i’r datblygiad: ‘Ers cau’r ysgol mae Cymdeithas Clotas wedi sicrhau parhad addysg ar gyfer y gymdogaeth gyfan yng Nghribyn a Dyffryn Aeron. Mae sefydlu Ysgol Farddol yn gam pwysig arall yn y gwaith o gadw addysg yn weithgaredd i bawb, nid i athrawon a’u disgyblion o fewn amser ysgol yn unig.’

Wrth sôn am athrawon mae swyddogion Cymdeithas Clotas yn falch iawn iddynt sicrhau gwasanaeth ddau athro barddol o’r safon uchaf, y prifeirdd Tudur Dylan a Mererid Hopwood. ‘Mi fydd y ddau yn gosod seiliau cryf i’r ysgol nid yn unig o ran eu gwybodaeth a’u medrusrwydd o grefft ond hefyd eu profiad wrth sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin’ medd Delyth.

Er mai yng Nghribyn y lleolir yr ysgol, meithrinfa ar gyfer beirdd Dyffryn Aeron a Cheredigion gyfan fydd Ysgol Farddol Cribyn. Medd Euros Lewis, Cadeirydd Cymdeithas Clotas: ‘Ehangu’r meddwl wrth ehangu’r ffiniau yw’r addysg a gynysgaeddwyd i ni gan Anghydffurfiaeth. Bydd croeso i ddarpar gynganeddwyr o bob oedran a phrofiad yn y fenter gydymaddysgol hon’.

Pam dewis Cribyn ar gyfer Ysgol Farddol? ‘Pam lai’ medd Euros. ‘Dyma gartref un o athrawon beirdd enwocaf canrif Fictoria – Daniel Ddu o Geredigion. Roedd gan athro-fardd arall – Dafis Castell gysylltiadau â’r ardal. Ac yn Nyffryn Aeron – rhwng Cribyn a’r Felin-fach yr oedd gwreiddiau’r prifardd caneuon ysgafn, Idwal Jones.’

‘Gan gofio am Idwal, does dim angen i unrhyw un deimlo’n swil’ medd Euros. ‘Y llinell gyntaf o gynghanedd a sgwennwyd ganddo oedd ‘Cwca reis a Quaker Oats’.’

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

MANYLION PELLACH: Euros Lewis – 07813 173155 / 01570 471500 – ymhol@radiobeca.co.uk / Swyddfa Radio Beca, Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion, SA48 8AE

[Llun: Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957.]