Cerddwyr – Felindre Farchog – 8 Mawrth 2014

salutation

Newid taith Cerddwyr Cylch Teifi

Gan fod y tir mor wlyb a’r llwybrau’n rhy fwdlyd, bydd ychydig o newid i’n taith fis Mawrth 8fed. Fel yn y rhaglen wreiddiol, cwrddwn am 10.30 wrth Dafarn y Cyfarchiad (Salutation) Felindre Farchog (SN100 390) (Côd post SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

Ond wedyn, eith pawb draw yn eu ceir i’r Parrog, Trefdraeth a pharcio yno. Dan arweiniad Gwyndaf a Heather Tomos, cerddwn ar lwybrau da o’r Parrog draw at y bont haearn, ac i ymweld â Choetan Arthur, gan glywed am nodweddion a hanes yr ardal ar ein ffordd cyn troi’n ôl. Wedi’r daith, bydd cyfle i gael lluniaeth yn y dref i’r rhai sy’n dymuno.

Am fanylion pellach cysylltwch â Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com


A change in the Cylch Teifi walk

As the ground is so wet and the paths are too muddy, there’ll be a bit of a change in the March 8th walk. As in the original programme, we’ll meet at 10.30 at the Salutation Inn in Felindre Farchog (SN100 390) (post code SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

But then everyone will go in their cars to the Parrog in Newport and park there. Under the leadership of Gwyndaf and Heather Tomos, we’ll walk on good paths from the Parrog over to the iron bridge, and to visit the Coetan Arthur cromlech, hearing about characteristics and history of the area on our way before turning back. After the walk, there’ll be a chance for those who wish to have refreshments in town.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch. 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

[Llun o wefan y Salutation.]

Delyth Wyn a Chlatsobant, 8 Mawrth 2014

delyth

Theatr Byd Bychan yn cyflwno TORRI NAWS, albwm newydd gan Delyth Wyn a Clatshobant

Nos Wener,  7 Mawrth, 8.30pm

Yn ddiweddar mae’r ddau wedi perfformio gyda Dewi Pws, Ryland Teifi a Radwm.

Caneuon Gwerin Traddadiadol, yn ogystal a gwaith newydd gyda blas Rhyngwladol.

Mynediad am ddim.  Drysau a’r bar ar agor am 8yh.

 

Small World Theatr present TORRI NAWS, a new album by Delyth Wyn and Clatshobant.

Delyth and Joe have recently performed with Dewi Pws, Ryland Teifi and Radwm on the Folk/ World music scene.  Join them for a fabulous evening at Small World Theatre and bring your dancing shoes!

Free entrance and albums for sale.  Doors and bar open at 8pm.

Noson Atgofion ac Alawon

Catrin Aur – Aled Hall – Ryland Teifi – Lowri Davies

ac eraill

Noson o werthfawrogiad i’r diweddar Owenna Owen “Mrs Owen Music” a’i cyfraniad arbennig fel athrawes piano am dros hanner canrif.

Capel Glynarthen, 7.30pm, nos Sadwrn 8/3/14.

Mynediad £5 wrth y drws.

Yr elw tuag at Ofal Cancr Marie Curie.

Mwy o fanylion ar wefan y Teifi-Seid.


An evening to commemorate the late Owenna Owen “Mrs Owen Music” and her valued contribution as piano teacher for over half a century.

Glynarthen Chapel, 7.30pm, Saturday 8/3/14

Entry £5 at the door.

Proceeds towards Marie Curie Cancer Care.

More details on the Tivy-Side’s website.