Archifau Misol: Mai 2014

Llangrannog – Cyngerdd “Deuair”

Cynhelir Cyngerdd Mai gan ‘Deuair’, yn Eglwys Carannog Sant, Llangrannog nos Wener 30ain Mai am 7.30y.h. Tocynnau £5 ar y drws. Darperir te a chacennau yn yr egwyl.

Deuawd cerddoriaeth werin yw ‘Deuair’, sef Elsa Davies (ffidl a llais) a Ceri Owen-Jones (telyn a llais), a fu’n chwarae gyda’r grŵp gwerin poblogaidd ‘CerddCegin’ gynt. Croeso cynnes i bawb.

Cewch glywed cerddoriaeth Deuair ar eu gwefan.

A concert by ‘Deuair’ will be held in St Carannog’s Church, Llangrannog on Friday 30th May at 7.30pm.  Tickets £5 on the door. Tea and cakes during the break.

‘Deuair’ is a folk duo, namely Elsa Davies (violin and vocals) and Ceri Owen-Jones (harp and vocals), who previously played with the popular folk group ‘CerddCegin’.

A warm welcome to all .

You can hear some of Deuair’s tunes on their website.

Gwobrau Shwmae

Gwobrau Shwmae yn Serenni‘n Sir Benfro
Eleni bydd Sir Benfro yn dathlu yr ail Ddiwrnod Shwmae Sumae drwy gynnal seremoni “Gwobrau Shwmae! Sir Benfro”. Bydd y seremoni wobrwyo yn gyfle pwysig i godi proffil yr iaith a hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir ac yn goron ar y ddathliadau amrywiol fydd yn digwydd yn yr ardal fyrlymus hon i nodi Diwrnod Shwmae Sumae.
Llinos Penfold a Catrin Phillips o Adran Addysg Cyngor Sir Benfro yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i’r syniad. Maent wedi llunio nifer o gategorïau gwahanol ar gyfer y gwobrau sy’n anrhydeddu unigolion, grwpiau a busnesau am eu gwaith yn hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir.
Trefnwyd y seremoni ar y cyd gyda Coleg Sir Benfro, Menter Iaith Sir Benfro, Tŵf, Merched y Wawr, Clybiau Ffermwyr Ifanc, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Cymraeg i Oedolion. Llwyddwyd i sicrhau nawdd drwy garedigrwydd hael Porthladd Aberdaugleddau a phapur wythnosol, Herald Sir Benfro. Bydd y buddugwyr yn ennill tlws a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y gwobrau gan ofaint lleol.
Dywedodd Catrin Phillips:
Cafwyd ymateb cadarnhaol i Ddiwrnod Shwmae Sumae llynedd gyda nifer o drigolion Sir Benfro yn taflu eu hunain i fewn i ysbryd y diwrnod ac yn sbarduno gweithgareddau pellach i hyrwyddo’r iaith. Cynhaliodd Ysgol y Frenni, Crymych fore coffi ar y diwrnod ac o ganlyniad ysbrydolwyd nifer o’r rhieni i fwrw ati i drefnu gwersi Cymraeg wythnosol sydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac yn enghraifft o waddol Shwmae Sumae 2013.
Eleni rydym am adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac annog cymaint o enwebiadau a phosib ar gyfer y gwobrau Shwmae. Felly os ydych chi am enwebu rhywun am wobr cysylltwch gyda shwmaesirbenfro@hotmail.com am wybodaeth am y categoriau a thaflen enwebu cyn y 4ydd Mehefin.
Gobeithio bod y syniad yma yn sbardun i eraill ymhob rhan o Gymru I ddilyn ein esiampl ac ysbrydoli eraill i gymryd camau positif dros hybu a rhannu ein hiaith.”
Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd ar Hydref 15ed, Diwrnod Shwmae Sumae 2014.

Lansio CD Fernhill

Nos Wener, 30 Mai, Theatr Byd Bychan, Aberteifi, 7.30 – £10

Dathlwch lansiad albwm newydd, hir-ddisgwyliedig Fernhill, ‘Amser’. Mae’n cynnwys sawl gosodiad cerddorol newydd o farddoniaeth gan gynnwys darn hyfryd Thomas Hardy, ‘The Self Un-seeing’, tra bod geiriau y bardd o Gymru, Vernon Watkins, yn gwau drwy’r trac teitl ‘Amser’, sef gwrthdrawiad o draddodiadau gwerin y gaeaf megis y Fari Lwyd, canu Calennig a Hela’r Dryw Bach. Mae’r albwm, sy’n ddilyniant i ‘Canu Rhydd’ a dderbyniodd cryn ganmoliaeth, yn cynnwys llais Julie Murphy, Ceri Rhys Mathews ar y gitâr, Christine Cooper ar y ffidil a Tomos Williams ar y trwmped. Yn ogystal â theithio i gefnogi eu halbwm yn 2014, bydd Fernhill yn perfformio fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn Abertawe, Talacharn, yr Ariannin a Phatagonia.

Friday, 30 May, Small World Theatre, Cardigan, 7.30 – £10

Celebrate the launch of Fernhill’s much anticipated new album ‘Amser’ (Time). It features many new musical settings of poetry including Thomas Hardy’s exquisite ‘The self unseeing’, while the words of Welsh poet Vernon Watkins are woven into the title track ‘Amser’ a collision of the winter folk customs Wassail, Mari Lwyd, Calennig and the wren hunt. The double album, follow up to the critically acclaimed ‘Canu Rhydd’ features Julie Murphy on vocals, Ceri Rhys Matthews on guitar, Christine Cooper on fiddle and Tomos Williams on trumpet. In addition to touring in support of their new album in 2014, Fernhill will be performing as part of the Dylan Thomas centenary celebrations in Swansea, Laugharne, Argentina and Patagonia.

Sir Benfro’r Mabinogion

Mai 28ain, 7.30 y.h., Neuadd yr Hen Ysgol, Trewyddel

Darlith gan Yr Athro Sioned Davies, Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Teitl: Sir Benfro’r Mabinogion

Ai tirlun Sir Benfro oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer hud a lledrith y Mabinogion?

Mae Sioned Davies wedi bod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn Adran y Gymraeg ers 1979 ac yn Bennaeth ac Athro’r Gymraeg yno ers 1998. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol ac wedi cyhoeddi llu o erthyglau ar arddull ein chwedlau canoloesol, gan gynnwys chwedlau’rMabinogion. Yn 2007, cyhoeddodd gyfieithiad newydd sbon (i’r Saesneg) o holl chwedlau’rMabinogion gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Gallwch archebu tocynau ar lein trwy glicio fan hyn.

Poster

Wythnos Pentigili

Dydd Llun 26/05/14 – Dydd Gwener 30/05/14
Llandudoch ac Aberteifi
Wythnos ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg a’r Cymry

Mae`r wythnos yn addas i fyfyrwyr lefelau Canolradd, Uwch ac Hyfedredd. Cymraeg fydd iaith y penwythnos. Sdim rhaid i chi ddod am y pum niwrnod. Gallwch chi ddod am un diwrnod, dau ddiwrnod, ayb

Wythnos anffurfiol o siarad Cymraeg ac ymweld ag ardaloedd Llandudoch, Aberteifi a llefydd cyfagos yng ngogledd Sir Benfro a de Ceredigion.

Does dim ffi am yr wythnos. Trefnwch chi a thalu am eich gwely a brecwast eich hunain, ynghyd â’ch prydau bwyd, teithio a mynediad i lefydd, ayb. Gallwch chi drefnu eich gwely a brecwast trwy Ganolfan Croeso Aberteifi, Theatr Mwldan, Bath House Rd, Aberteifi SA43 1JY 01239 613230. Y peth gorau yw i chi drefnu gwely a brecwast ar ôl y dyddiad cau, hynny yw, ar ôl i ni gadarnhau fod Wythnos Pentigili’n rhedeg. Os oes anghenion arbennig `da chi mae eisie i chi gysylltu â’r gwesty, tafarn, ayb eich hunain.

Cyrraedd 11:00 bore dydd Llun a gadael ar ôl cinio prynhawn dydd Gwener

Dyddiad cau ar gyfer derbyn y ffurflen gais – 07/05/14

Am fanylion bellach cysylltwch â Dewi:
01437 776785 d.rhys-jones@abertawe.ac.uk

Amserlen Wythnos Pentigili`

Amserlen ddrafft yw hon a gall pethau newid.  Sdim rhaid i chi ddod bob dydd.

Cliciwch yma i agor yr amserlen.

Mae’r gair  pentigili’ yn dod o `pen at ei gilydd’.  Mae e’n golygu ‘yr holl ffordd’, ‘pob cam’.

Ysgol Undydd Arholiadau

Dosbarth Cymraeg
Mae Ysgol Adolygu yn gwrs undydd arbennig i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad CBAC.
Bydd yna dri grŵp: Mynediad, Sylfaen a Chanolradd.

Dilynir patrwm Sadyrnau Siarad arferol ond gyda phwyslais ar weithgareddau a fydd o gymorth i ymgeiswyr arholiadau CBAC.
Bydd tiwtoriaid profiadol yn eich dysgu sy’n arbennigo yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Hefyd, bydd gennym staff ar y diwrod yn gweithredu fel cyfwelwyr.
The Revision Schoal is a special day course to help you to prepare for the WJEC examination.
There will be three groups at Entry, Foundation and lntermediate levels, with the format of a ‘Sadwrn Siarad’ but with an emphasis on activities that will help candidates who have entered a WJEC examination.
You will be taught by tutors who specialise in teaching Welsh as a second language and we’ll also have staff present acting as  examiners.

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Nanhyfer

Cerddwyr Cylch Teifi  10fed Mai

Ardal Nanhyfer

Arweinydd: Reg Davies

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Trewern, Nanhyfer  (SN083 397) (Cod post SA42 0NB)

Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/9WFmBY Daith: Rhyw 2 awr o gerdded (heb lawer o aros i wrando ar wybodaeth) gyda sawl sticyl a bydd yn serth mewn mannau, felly bydd angen gwisgo esgidiau cerdded addas a bod yn weddol heini!Cerddwn o amgylch y pentref, wedyn i Groes y Pererinion, heibio i Fferm Llwyngwair, ac yna ar hyd Sandy Lane yn ôl i Dafarn Trewern.Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth yn y dafarn i’r rhai sydd eisiau.Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

___________________________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi  Walkers
10th May
Nevern area
Leader: Reg DaviesMeet at 10.30 in the car park of the Trewern Arms, Nevern  (SN083 397) (Post code: SA42 0NB)
Map – click here: http://goo.gl/maps/9WFmB
The walk: About 2 hours of walking (without much standing to listen to information), with several stiles and steep in places, so you’ll need to wear appropriate walking boots and to be fairly fit!We’ll walk around the village, then to the Pilgrims’ Cross, past Llwyngwair Farm, and then along Sandy Lane back to the Trewern Arms.
After the walk, it will be possible to have refreshments in the pub for those who wish.A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

Cyngerdd Pontgarreg – Côr Glannau Ystwyth

molawd

Dewch i fwynhau noson Gymraeg (gyda thipyn bach o Saesneg hefyd!)

Cyngerdd wedi’i drefnu gan Ferched y Wawr Bro Cranogwen. Croeso cynnes i bawb

Neuadd Goffa Pontgarreg

Nos Wener 9fed mis Mai am 7.30y.h.

Côr Glannau Ystwyth

£5.00 (plant £1)

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Cadeirydd y Noson – Eirian Griffiths, Treddafydd

Rhagflas ar iTunes

 

Come and enjoy a Welsh evening (with a little bit of English too!)

A concert organized by Merched y Wawr Bro Cranogwen.

A warm welcome to all.

Pontgarreg Memorial Hall

Friday 9th May at 7.30pm

Glannau Ystwyth Choir

£5.00 (children £1)

Proceeds to Air Ambulance Cymru

Hon. Chair – Eirian Griffiths, Treddafydd

Preview on iTunes