Mwy o Deithiau Cyffrous Pat

Dyma ni eto gyda stori gan Pat o’r dosbarth Canolradd yn Aberteifi. Caeth hi a’i gŵr wyliau i’w cofio dros y Pasg, mae’n debyg! Cofiwch i gysylltu â ni os hoffech chi rannu stori gyda darllenwyr y cylchlythyr…

Y llynedd aethon ni i Fenidorm ar wyliau gyda’n ffrindiau dawnsio.  Gaethon ni amser gwych! Felly, ro’n ni wedi penderfynu mynd nôl eto eleni.

Ro’n ni’n hedfan o Faes Awyr Gaerdydd am chwarter wedi chwech bore Sadwrn.  Aeth John a fi i Abertileri ddydd Gwener i ymweld â ffrindiau a theulu yna.  Ro’n ni’n aros yn nhŷ mab John nes i’r minibws ddod i fynd â ni i Gaerdydd.  Daeth e am dri o’r gloch yn y bore.  Felly, ro’n ni wedi trial cysgu ond do’n i ddim yn gallu.  Cyrhaethon ni’r Maes Awyr am hanner awr wedi pedwar ac ro’n ni wedi blino lan.

Roedd y daith yn iawn ac roedd gwesty yr “Ambassador” yn lan iawn ond yn fawr iawn.

Dydd Sul

Mae e’n haf nawr felly rhaid i’r clociau fynd ymlaen. Ro’n ni wedi colli un awr yn barod ac nawr un arall!  Ar ôl brecwast cerddon ni i’r hen dre i weld yr hen eglwys. Mae e’n bert iawn ac yn wirioneddol hen.  Mae e’n bosib i gerdded ar y gorynys i weld y ail draeth. Ar y ffordd adre cerddon ni ar y traeth ac ro’n ni wedi padlo yn y môr.

Pan cyrhaeddon ni nôl yn y gwesty ro’n ni wedi blino lan, felly, wnaethon ni gysgu trwy’r prynhawn.

Ar ôl swper aethon ni i ddawnsio yng ngwesty y “Calypso” ac wedyn, yn ein gwesty.

Dydd Llun

Heddiw aethon ni ar daith bws trwy’r dydd o’r enw “Arabic Jewels” i weld y pentre o’r enw Guadalest yn y mynyddoed.  Yn y pentre cyntaf roedd llawer o “fertility fountains” ac hefyd welon ni ffatri gwneud olew olewydd.  Wedyn aethon ni i’r dafarn i flasu “tapas” yn rhad ac am ddim. Caethon ni ginio yna hefyd.

Ar ôl cinio aethon ni i hen bentre Guadalest.  Roedd hen gastell yna ond mae daeargryn wedi torri’r castell yn y bymthegfed ganrif.

Do’n ni ddim yn hoffi ein tywysydd taith achos doedd dim llawer o amynedd gyda fe, ac roedd e’n nawddoglyd iawn.

Roedd byg bola gyda ein ffrind, John, felly doedd e ddim yn gallu dod ar y daith gyda ni.

Pan cyrraeddon ni nôl, gofynodd dyn yn yr ystafell godderbyn â ni, i ni ei helpu fe achos bod ei fam wedi cwympo yn yr ystafell ymolchi. Ond roedd hi’n iawn pan roedd John wedi’i chodi hi. (Mae hi’n naw deg dau oed.) Roedd hi’n well yn y nos achos roedd hi yn y lolfa yn yfed wisgi mawr yn nes ymlaen!  Er gwaethaf y salwch gaethon ni lawer o hwyl.

Dydd Mawrth

Heddiw rodden nhw i fod nhw’n mynd ar daith di-dal i ffatri blancedi, ond yn ystod y nos roedd ein ffrind Norma wedi’i chludo i’r ysbyty lleol. Roedd hi wedi cwympo gyda dolur rhydd.  Pan roedd hi wedi cwympo, roedd hi wedi taro ei phen ac wedi torri ei danedd. Roedd rhaid iddi hi fynd i’r adran gofal dwys.

Dyn ni wedi treulio’r dydd i gyd o gwmpas y pwll nofio yn aros am newyddion am ein ffrind.

Dyna ddau o’n ffrindiau nawr sy’n mynd yn sâl gyda rhywbeth cas, felly dyn ni’n penderfynu’r prynu tabledi rhag ofn.  Dyn ni’n poeni nawr – pwy bydd nesa?

Arhoson ni yn ein gwesty heno.  Roedd “Teyrnged i Gene Pitney” yn y bar.

Dydd Mercher

Ar ôl brecwast cerddon ni i’r hen dre ar hyd y prif ffordd.  Aethon ni i draeth Poinette ble roedd llawer o Sbaenwyr.  Gaethon ni baned o goffi da iawn.  Wedyn, cerddon ni ar hyd y traeth, yn padlo yn y môr.

Roedd newyddion ddrwg o’r ysbyty.  Fydd Norma ddim yn dod adre gyda ni ddydd Sadwrn achos pan roedd hi wedi torri ei phen roedd rhaid iddi hi gael sgan ar y ymennydd.  Dyw popeth ddim yn iawn ac mae hi’n aros i weld niwrolegydd.

Roedd hi’n bwrw glaw yn y prynhawn ac hefyd trwy’r nos. Aethon ni i weld sioe “El Divo” yn nhafarn Morgan yn y nos.  Roedd e’n fendigedig!

Dydd Iau

Ro’n ni wedi eisiau mynd ar y trên heddiw ond achos y glaw roedd rhaid i ni aros yn y gwesty.  Yn y prynhawn aethon ni am dro ar hyd y traeth.  Roedd merched ifanc yn gyrru sgwteri anabledd ar hyd glan y môr yn gyflym iawn.  Ro’n i wedi meddwl roedd e’n jôc i’w wneud e fel darn o’u gwyliau – parti cywennod oedden nhw.

Dawnsion ni yng ngwesty “Don Pancho” yn y nos.  Ro’n ni wedi mwynhau ein hunan yn fawr iawn.

Dydd Gwener

Aethon ni i ymweld â Norma yn yr ysbyty yn y bore achos ei fod e dim ond rownd y gornel o’n gwesty ni.  Doedd hi ddim wedi edrych da ond mae hi’n gwella nawr. Ar y ffordd nôl ro’n ni’n gweld cwpl o actorion o’r rhaglen “Benidorm”.

Roedd rhaid i ni bacio ein casiau yn y prynhawn felly arhoson ni o gwmpas y pwll ar ôl y pacio.

Pan aethon ni i’r swper gaethon ni ein sioc.  Roedd Norma wedi’i rhyddau o’r ysbyty, felly mae hi’n gallu hedfan adre yfory!

Mwy o ddawnsio yn y nos yng ngwesty y “Calypso”.  Yn y nos do’n i ddim yn gallu cysgu achos roedd hi’n swnllyd iawn tu allan i’r gwesty. (Mae llawer o “hens” a “stags” yn dod i Fenidorm bob wythnos)

Dydd Sadwrn

Does dim brecwast i ni heddiw achos roedd rhaid i ni adael y gwesty am chwarter wedi saith yn y bore.  Roedd y hediad am hanner awr wedi deg.

Hwyl fawr Benidorm, shwmae Caerdydd!

Llun: Guadalest Bell Tower gan Grahame White