Llangrannog – Cyngerdd “Deuair”

Cynhelir Cyngerdd Mai gan ‘Deuair’, yn Eglwys Carannog Sant, Llangrannog nos Wener 30ain Mai am 7.30y.h. Tocynnau £5 ar y drws. Darperir te a chacennau yn yr egwyl.

Deuawd cerddoriaeth werin yw ‘Deuair’, sef Elsa Davies (ffidl a llais) a Ceri Owen-Jones (telyn a llais), a fu’n chwarae gyda’r grŵp gwerin poblogaidd ‘CerddCegin’ gynt. Croeso cynnes i bawb.

Cewch glywed cerddoriaeth Deuair ar eu gwefan.

A concert by ‘Deuair’ will be held in St Carannog’s Church, Llangrannog on Friday 30th May at 7.30pm.  Tickets £5 on the door. Tea and cakes during the break.

‘Deuair’ is a folk duo, namely Elsa Davies (violin and vocals) and Ceri Owen-Jones (harp and vocals), who previously played with the popular folk group ‘CerddCegin’.

A warm welcome to all .

You can hear some of Deuair’s tunes on their website.

Gwobrau Shwmae

Gwobrau Shwmae yn Serenni‘n Sir Benfro
Eleni bydd Sir Benfro yn dathlu yr ail Ddiwrnod Shwmae Sumae drwy gynnal seremoni “Gwobrau Shwmae! Sir Benfro”. Bydd y seremoni wobrwyo yn gyfle pwysig i godi proffil yr iaith a hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir ac yn goron ar y ddathliadau amrywiol fydd yn digwydd yn yr ardal fyrlymus hon i nodi Diwrnod Shwmae Sumae.
Llinos Penfold a Catrin Phillips o Adran Addysg Cyngor Sir Benfro yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i’r syniad. Maent wedi llunio nifer o gategorïau gwahanol ar gyfer y gwobrau sy’n anrhydeddu unigolion, grwpiau a busnesau am eu gwaith yn hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir.
Trefnwyd y seremoni ar y cyd gyda Coleg Sir Benfro, Menter Iaith Sir Benfro, Tŵf, Merched y Wawr, Clybiau Ffermwyr Ifanc, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Cymraeg i Oedolion. Llwyddwyd i sicrhau nawdd drwy garedigrwydd hael Porthladd Aberdaugleddau a phapur wythnosol, Herald Sir Benfro. Bydd y buddugwyr yn ennill tlws a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y gwobrau gan ofaint lleol.
Dywedodd Catrin Phillips:
Cafwyd ymateb cadarnhaol i Ddiwrnod Shwmae Sumae llynedd gyda nifer o drigolion Sir Benfro yn taflu eu hunain i fewn i ysbryd y diwrnod ac yn sbarduno gweithgareddau pellach i hyrwyddo’r iaith. Cynhaliodd Ysgol y Frenni, Crymych fore coffi ar y diwrnod ac o ganlyniad ysbrydolwyd nifer o’r rhieni i fwrw ati i drefnu gwersi Cymraeg wythnosol sydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac yn enghraifft o waddol Shwmae Sumae 2013.
Eleni rydym am adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac annog cymaint o enwebiadau a phosib ar gyfer y gwobrau Shwmae. Felly os ydych chi am enwebu rhywun am wobr cysylltwch gyda shwmaesirbenfro@hotmail.com am wybodaeth am y categoriau a thaflen enwebu cyn y 4ydd Mehefin.
Gobeithio bod y syniad yma yn sbardun i eraill ymhob rhan o Gymru I ddilyn ein esiampl ac ysbrydoli eraill i gymryd camau positif dros hybu a rhannu ein hiaith.”
Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd ar Hydref 15ed, Diwrnod Shwmae Sumae 2014.

Lansio CD Fernhill

Nos Wener, 30 Mai, Theatr Byd Bychan, Aberteifi, 7.30 – £10

Dathlwch lansiad albwm newydd, hir-ddisgwyliedig Fernhill, ‘Amser’. Mae’n cynnwys sawl gosodiad cerddorol newydd o farddoniaeth gan gynnwys darn hyfryd Thomas Hardy, ‘The Self Un-seeing’, tra bod geiriau y bardd o Gymru, Vernon Watkins, yn gwau drwy’r trac teitl ‘Amser’, sef gwrthdrawiad o draddodiadau gwerin y gaeaf megis y Fari Lwyd, canu Calennig a Hela’r Dryw Bach. Mae’r albwm, sy’n ddilyniant i ‘Canu Rhydd’ a dderbyniodd cryn ganmoliaeth, yn cynnwys llais Julie Murphy, Ceri Rhys Mathews ar y gitâr, Christine Cooper ar y ffidil a Tomos Williams ar y trwmped. Yn ogystal â theithio i gefnogi eu halbwm yn 2014, bydd Fernhill yn perfformio fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn Abertawe, Talacharn, yr Ariannin a Phatagonia.

Friday, 30 May, Small World Theatre, Cardigan, 7.30 – £10

Celebrate the launch of Fernhill’s much anticipated new album ‘Amser’ (Time). It features many new musical settings of poetry including Thomas Hardy’s exquisite ‘The self unseeing’, while the words of Welsh poet Vernon Watkins are woven into the title track ‘Amser’ a collision of the winter folk customs Wassail, Mari Lwyd, Calennig and the wren hunt. The double album, follow up to the critically acclaimed ‘Canu Rhydd’ features Julie Murphy on vocals, Ceri Rhys Matthews on guitar, Christine Cooper on fiddle and Tomos Williams on trumpet. In addition to touring in support of their new album in 2014, Fernhill will be performing as part of the Dylan Thomas centenary celebrations in Swansea, Laugharne, Argentina and Patagonia.