Gwobrau Shwmae

Gwobrau Shwmae yn Serenni‘n Sir Benfro
Eleni bydd Sir Benfro yn dathlu yr ail Ddiwrnod Shwmae Sumae drwy gynnal seremoni “Gwobrau Shwmae! Sir Benfro”. Bydd y seremoni wobrwyo yn gyfle pwysig i godi proffil yr iaith a hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir ac yn goron ar y ddathliadau amrywiol fydd yn digwydd yn yr ardal fyrlymus hon i nodi Diwrnod Shwmae Sumae.
Llinos Penfold a Catrin Phillips o Adran Addysg Cyngor Sir Benfro yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i’r syniad. Maent wedi llunio nifer o gategorïau gwahanol ar gyfer y gwobrau sy’n anrhydeddu unigolion, grwpiau a busnesau am eu gwaith yn hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir.
Trefnwyd y seremoni ar y cyd gyda Coleg Sir Benfro, Menter Iaith Sir Benfro, Tŵf, Merched y Wawr, Clybiau Ffermwyr Ifanc, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Cymraeg i Oedolion. Llwyddwyd i sicrhau nawdd drwy garedigrwydd hael Porthladd Aberdaugleddau a phapur wythnosol, Herald Sir Benfro. Bydd y buddugwyr yn ennill tlws a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y gwobrau gan ofaint lleol.
Dywedodd Catrin Phillips:
Cafwyd ymateb cadarnhaol i Ddiwrnod Shwmae Sumae llynedd gyda nifer o drigolion Sir Benfro yn taflu eu hunain i fewn i ysbryd y diwrnod ac yn sbarduno gweithgareddau pellach i hyrwyddo’r iaith. Cynhaliodd Ysgol y Frenni, Crymych fore coffi ar y diwrnod ac o ganlyniad ysbrydolwyd nifer o’r rhieni i fwrw ati i drefnu gwersi Cymraeg wythnosol sydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac yn enghraifft o waddol Shwmae Sumae 2013.
Eleni rydym am adeiladu ar y llwyddiant hwnnw ac annog cymaint o enwebiadau a phosib ar gyfer y gwobrau Shwmae. Felly os ydych chi am enwebu rhywun am wobr cysylltwch gyda shwmaesirbenfro@hotmail.com am wybodaeth am y categoriau a thaflen enwebu cyn y 4ydd Mehefin.
Gobeithio bod y syniad yma yn sbardun i eraill ymhob rhan o Gymru I ddilyn ein esiampl ac ysbrydoli eraill i gymryd camau positif dros hybu a rhannu ein hiaith.”
Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Ngholeg Sir Benfro, Hwlffordd ar Hydref 15ed, Diwrnod Shwmae Sumae 2014.