Archifau Misol: Mehefin 2014

Eisteddfod – taith gerdded i ddysgwyr

Mae Is-bwyllgor y dysgwyr, Eisteddfod Sir Gâr wedi trefnu taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar ddydd Sul 29 Mehefin, i gychwyn o The Sandpiper, Llanelli am 2.30yp.  Atodaf boster sy’n rhoi manylion llawn i chi am y daith.  Rhaid archebu lle wrth ffonio Siân Merlys ar 01558 822 729.

Gan obeithio am dywydd braf ar y dydd!

Hwyl am y tro,
Catrin

Catrin Mair Evans
Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer

Poster Taith Gerdded 29 Mehefin

Arad Goch – Madog

Madog – Drama yn Theatr Mwldan 26/6/14

1170 – mae’r byd yn fflat – a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig  bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)!

Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith?

Manylion ar wefan y Mwldan.

Cynnig arbennig i ddysgwyr – a special offer for learners.

Tocyn am £5, sef pris ysgolion (yn lle £7 neu £6). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

 

Madog – Drama at Theatr Mwldan 26/6/14

 

One of Wales’ most important legends is brought to life in Cwmni Theatr Arad Goch’s BIGGEST EVER production for children and families in Wales!

Have you ever imagined yourself taking part in a great adventure? That’s what happens to the young boy in this story as he ends up on a huge ship with none other than Prince Madog and his crew! As they leave Wales and set sail for the West they face several challenges-the fierce storms, wild sea animals, a ghost ship…before discovering a beautiful new land

According to the legend, Madog and his crew were the first ones to discover America! Come aboard and celebrate Cwmni Theatre Arad Goch’s 25th birthday!

Details on Theatr Mwldan’s website.

Special offer for learners and supporters!

Tickets for £5, which is the schools price (instead of £7 or £6). You’ll need to book your ticket yourself, saying that you are part of Philippa’s group, to get the special price.

Parti Pizza

Parti Pizza mewn Tipi!

Nos Iau 26ain Mehefin 2014 am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg!

Bydd ‘Deuair’ (deuawd telyn, ffidl a llais, a oedd yn rhan o’r grŵp ‘CerddCegin’) yno i ganu i ni

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr sy’n cael ei ddarparu gan gwmni Fforest. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle. Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu. Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

(pizza: £6.50 – £8.00 yr un)

Does dim rhaid bwcio, ond dwedwch wrth eich tiwtor os ydych chi’n bwriadu dod, fel ein bod yn gwybod faint i’w ddisgwyl.

Croeso cynnes i bawb

 

Pizza Party in a Tipi!

Thursday 26th June 2014 at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes!

‘Deuair’ (harp, violin and voice duet, who were part of the group CerddCegin’) will be there to sing for us.

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi provided by the Fforest company. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site. The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy. Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

(pizza: £6.50 – £8.00 each)

There’s no need to book, but tell your tutor if you intend to come, so that we know how many to expect.

A warm welcome to all

Pobol Bro Waldo

POBOL BRO WALDO –

Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau

‘Pobol Bro Waldo’ fydd teitl darlith Emyr Llewelyn pan fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau yn Neuadd Gymunedol Maenclochog eleni ar nos Wener, Mehefin 20.

Bydd y gŵr o Ffostrasol yn gosod Brwydr y Preselau yn ei chyd-destun hanesyddol a chenedlaethol gan gyfeirio at frwydrau eraill a fu i ddiogelu cymunedau Cymraeg.

“Byddaf yn mynd nôl yn bell, i’r cyfnod cynhanes, i ddangos bod pobol bro Waldo wedi teithio ar draws Ewrop i gyrraedd y fro. Byddaf yn nodi pam oedd y lle’n bwysig yn y cyfnod Neolithig. Byddaf yn sôn am hyn fel mater o gefndir i’r diwylliant sydd wedi magu dynion dewr annibynnol eu barn gan gyfeirio at y ffaith bod dau o ddynion mwyaf y ganrif wedi dod o’r fro,” meddai.

Pris mynediad i’r noson yw £5 a cheir darlleniade hefyd o waith beirdd megis Wyn Owens, Eirwyn George a Waldo yn ogystal â datganiad gan Gôr Harmo-ni. Noddir y noson gan Llenyddiaeth Cymru.

Trannoeth cynhelir taith gerdded ar draws y Preselau fel gweithred symbolaidd i gofio am yr arweinwyr a lwyddodd i gadw militariaeth draw o’r llethrau. Bydd y cerddwyr yn ymgynnull ar ben Bwlchgwynt am ddeg o’r gloch i gynnal seremoni fer cyn cael eu cludo i odre Foel Drygarn ger Mynachlog-ddu er mwyn cerdded y saith milltir nôl at Foel Eryr. Dyma’r pumed tro i’r daith gael ei chynnal. Ac mae rhai unigolion wedi cymryd rhan ymhob un o’r teithie.

Ar y nos Sadwrn yn Neuadd Maenclochog cynhelir cyngerdd yng nghwmni Lowri Evans o Drefdraeth a Chôr Corlan o ardal Llanboidy. Pris mynediad fydd £7 i oedolion a £3 i blant. Tocynne ar werth yn lleol. Mae’r gweithgareddau’n rhan o Ŵyl Clochog wedi’u trefnu gan Glychau Clochog. Trefnwyd y noson gyngerdd gyda chymorth Cynllun Noson Allan.

Taith i Sir Benfro

Dydd Sadwrn 14 Mehefin 2014

Dirwnod allan i ddysgwyr Ceredigion

Dewch â chamera i dynnu lluniau o’r daith. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ysgrifennu adroddiad byr a/neu gapsiwn i’r llun.

Dim ond un bws, felly y cyntaf i’r felin.

Bws yn codi yn Aberystwyth, Aberaeron ac Aberteifi, ac ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran, Castell Henllys ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gyda swper yn Llys y Fran.

Manylion llawn yma, neu gysylltwch â Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

Saturday 14 June 2014

Trip to Pembrokeshire for Ceredigion learners

Bring a camera to take photos of the trip. You will also be required to write a short report and/or caption for the picture.

Only one bus, so first come, first served.

The bus will pick up in Aberystwyth, Aberaeron and Cardigan, and visit Cilgerran Wildlife Centre, Castell Henllys and St David’s Cathedral, with supper in Llys y Fran.

Full details here, or contact Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

 

 

Llun “Roof, St Davids Cathedral” gan dachalan.

Cerddwyr – Cwm Alltcafan

Ypdêt – lluniau gan Howard Williams ar Flickr – diolch Howard!

"Cwm Alltcafan" - cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans
“Cwm Alltcafan” – cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans

Cerddwyr Cylch Teifi
14eg Mehefin
Cwm Alltcafan, ardal Pentre-cwrt

Arweinwyr: Clem a Valmai Lewis

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Plas Parke ym Mhentre-cwrt (SN386 386) (Cod post SA44 5AX)
.
Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/z1Eft

Y Daith: 3 milltir hamddenol. Fydd dim llawer o ddringo, ac mae’r tir yn iawn o ran cerdded ar y cyfan, er bod un man eithaf gwlyb. Byddwn yn gweld y bont, cerdded i lawr i’r hen reilffordd, croesi’r cwm, cerdded trwy ddolydd a dod yn ôl ar lôn fferm.

Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth mewn man cyfagos i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
_______________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers’ Group
14th June
Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt area

Leaders: Clem a Valmai Lewis

Meet at 10.30 in the car park of Plas Parke pub, in Pentre-cwrt (SN386 386) (post code SA44 5AX)
.
Map – click here: http://goo.gl/maps/z1Eft

The walk: 3 leisurely miles. There will not be a lot of climbing, and the ground is good for walking on the whole, although there is one quite wet place. We’ll see the bridge, walk down to the old railway, cross the valley, walk up through meadows and return on a farm track.

After the walk: it will be possible to have refreshments somewhere close by for those who wish.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Noson Lawen Aberteifi

Poster Noson Lawen Mehefin

Mae gan Cadwgan docynnau i’w gwerthu ar gyfer 4 Noson Lawen sy’n cael eu cynnal o Nos Wener 13 Mehefin i Nos Lun 16 Mehefin. Cost tocyn yw £5, ac mae’r poster sydd wedi’i atodi a mwy o fanylion. Byddwn yn ddiolchgar os gallech adael i’ch aelodau a ffrindiau wybod – i brynu tocyn, galwch fewn i swyddfa’r Castell uwchben y 25 Mile yn Aberteifi.

Cadwgan are selling tickets for four evenings of S4C’s popular variety show, “Noson Lawen“, which will be recorded in Theatr Mwldan from Friday 13 June to Monday 16 June. The tickets are £5, with proceeds going to local good causes. Available from the Castle offices above the 25 Mile restaurant (yes, where the Welsh classes are held!)

Sgwrs Pat a Mollie

Stori arall gan Pat, o’r dosbarth Canolradd yn Aberteifi. Diolch Pat!

(Roedd y sgwrs hon wedi digwydd yn y bore bach, y bore Sadwrn cyn mynd i Benidorm.  Roedd fy ffrind, Mollie, wedi bwcio’r gwyliau ac hefyd y bws bach i’n gyrru ni i faes awyr Caerdydd.  Mae Abertileri tua awr o Gaerdydd.  Roedd yr ehediad am chwarter wedi chwech a roedd rhaid i ni gyrraedd dwy awr cyn yr ehediad. Roedd y bws yn ein codi ni am dri o’r gloch yn y safle bws lleol tua pum munud o’r tŷ.)

Hanner awr wedi dau

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie.

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. Dw i’n galw i weld os chi’n barod am y daith gyffrous i Benidorm.  Dw i’n mor gyffrous!

(Mae hi’n dechrau canu “Una Paloma Blanca”.)

Pat: Ydw.  Dyn ni ddim wedi gallu cysgu felly dyn ni’n barod i fynd. (Dyn ni’n canu gyda’n gilydd am sbel)

Mollie: Wyt ti wedi prynu dillad newydd i’r wyliau? Does dim byd newydd gyda fi eleni, ond fy hen “gladrags”. Ha, ha, ha.

Pat: O, dw i wedi prynu ambell beth wrth gwrs.

Mollie: O, dweud wrtha fi! Beth prynaist ti? Dw i ddim wedi cloi’r cesys eto.  Dw i’n gallu cymryd mas rhai ddillad John a phacio mwy o fy nillad.

Pat: O naddo, Mollie. Dim ond cwpl o bethau yw e – blowsys a crysau-t, esgidiau a siorts – o ac hefyd, dillad isaf ac ambell ddillad traeth.

Mollie: (Mae hi’n dweud wrth ei phartner, John) O, John ti’n gallu cymryd mas cwpl o dy grysau-t. Mae mwy o ddillad i fynd gyda fi.  (Dw i’n gallu clywed John yn grwgnach yn y cefndir).  Beth bynnag, bydda i’n galw amdanat ti tua deg munud neu pum munud i dri pan bydd y bws bach yn dod.

Pat: Iawn Mollie. Siarad cyn bo hir. La la la la la  la la la la.

Chwarter i dri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. (Dwi’n gwybod hynny Mollie!!).  Faint o grysau-t wyt ti wedi pacio? Ond dw i ddim wedi penderfynu odylwn i gymryd mas pâr o drowsus John.

Pat: Dim ond wedi pacio saith crys-t.  Un am bob dydd plws cwpl o newidiadau wrth gwrs. Felly, ydy’r bws bach yna nawr?

Mollie: Nac ydy.  Dyw’r bws bach dim yma eto.  Ro’n i ond yn siecio.  John, cymryd mas dy drowsus gwyrdd! (Dw i’n gallu clywed John yn grwgnach yn y cefndir). 

Pat: Ffonia i fi pan bydd y bws yn cyrraedd, Mollie.

Mollie: Iawn, bydda.

Pum munud wedi dri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. (!!??) 

Pat: O, gwych.  Mae bws wedi cyrraedd ‘te?

Mollie: Nac ydy Pat.  Dyw’r bws ddim wedi cyrraedd eto a dyw gyrrwr y bws ddim yn ateb ei ffôn.  Dyw e ddim yn edrych yn dda!  Dw i’n yn gofidio yn fawr nawr.

Pat: Nefoedd!! Jiw Jiw! Wel gadewch i ni aros am bum neu ddegmunud i weld os bydd e’n troi i fyny.

Mollie: Iawn.  Syniad da.  Ffonia ti cyn bo hir.

Ugain munud wedi tri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie.

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. (!!??)  Pethau’n edrych yn ddrwg nawr.  Does dim ateb ar ffôn y gyrrwr a rhaid i ni fod am y maes awyr am hanner awr wedi pedwar am y diweddaraf.  Bydd rhaid i ni yrru ni ein hunain!

Pat: Na fydd Mollie. Mae’n car ni wedi cloi yn garej Rhys ac mae e’n cysgu nawr.  Dw i ddim yn siwr ble mae e’n cadw ei alweddi garej.  Hefyd, mae angen petrol yn y car beth bynnag.

Mollie: (Mae hi mewn panig nawr) Dw i a John yn gallu mynd gyda Graham a Norma ac efallai chi’n gallu mynd gyda John a Gwyneth.

Pat: Ond Mollie, dyn ni ddim wedi cadw lle yn y maes parcio am y maes awyr a dw i ddim yn meddwl bydd digon o amser i fynd a bwcio a pharcio nawr.

Mollie: O Jiw Jiw.  Beth gallwn ni wneud?  John, rho’r tegell ymlaen! (Dw i’n gallu clywed John yn grwgnach yn y cefndir). 

Pat: Efallai bydd yn syniad da i aros am hanner awr wedi tri i weld os bydd e’n troi i fyny.

Mollie: O, iawn ‘te. Ffonia ti cyn bo hir.

Pum ar hugain munud wedi dri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad(?) Mae bws bach wedi dod.  O, canmol yr arglwydd! Mae John yn wneud te a tost i’r gyrrwr.  Roedd e wedi dod i nôl parti o ferched o Gaerdydd a roedden nhw yn hwyr.

Pat: (Ochenaid enfawr o ryddhad).  Pa mor hir byddwch chi?

Mollie: O, dim ond deg munud. (Deg munud???)  Pa mor hir y bydd yn cymryd i chi gerdded  i’r safle bws?

Pat: Dim ond tua pum munud.

Mollie: O, da iawn ‘te.  Mae amser i gael jam ar ein tost, John.  Wela i chi cyn bo hir.

Pat: Da iawn, bydda i’n siarad â chi cyn bo hir, Mollie.

 


Diolch eto i Pat am rannu eu storiau gyda ni. Os oes rhywbeth gyda chi hoffech chi roi ar y blog, anfonwch at nicdafis@gmail.com os gwelwch yn dda.