Archifau Dyddiol: 06/06/2014

Sgwrs Pat a Mollie

Stori arall gan Pat, o’r dosbarth Canolradd yn Aberteifi. Diolch Pat!

(Roedd y sgwrs hon wedi digwydd yn y bore bach, y bore Sadwrn cyn mynd i Benidorm.  Roedd fy ffrind, Mollie, wedi bwcio’r gwyliau ac hefyd y bws bach i’n gyrru ni i faes awyr Caerdydd.  Mae Abertileri tua awr o Gaerdydd.  Roedd yr ehediad am chwarter wedi chwech a roedd rhaid i ni gyrraedd dwy awr cyn yr ehediad. Roedd y bws yn ein codi ni am dri o’r gloch yn y safle bws lleol tua pum munud o’r tŷ.)

Hanner awr wedi dau

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie.

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. Dw i’n galw i weld os chi’n barod am y daith gyffrous i Benidorm.  Dw i’n mor gyffrous!

(Mae hi’n dechrau canu “Una Paloma Blanca”.)

Pat: Ydw.  Dyn ni ddim wedi gallu cysgu felly dyn ni’n barod i fynd. (Dyn ni’n canu gyda’n gilydd am sbel)

Mollie: Wyt ti wedi prynu dillad newydd i’r wyliau? Does dim byd newydd gyda fi eleni, ond fy hen “gladrags”. Ha, ha, ha.

Pat: O, dw i wedi prynu ambell beth wrth gwrs.

Mollie: O, dweud wrtha fi! Beth prynaist ti? Dw i ddim wedi cloi’r cesys eto.  Dw i’n gallu cymryd mas rhai ddillad John a phacio mwy o fy nillad.

Pat: O naddo, Mollie. Dim ond cwpl o bethau yw e – blowsys a crysau-t, esgidiau a siorts – o ac hefyd, dillad isaf ac ambell ddillad traeth.

Mollie: (Mae hi’n dweud wrth ei phartner, John) O, John ti’n gallu cymryd mas cwpl o dy grysau-t. Mae mwy o ddillad i fynd gyda fi.  (Dw i’n gallu clywed John yn grwgnach yn y cefndir).  Beth bynnag, bydda i’n galw amdanat ti tua deg munud neu pum munud i dri pan bydd y bws bach yn dod.

Pat: Iawn Mollie. Siarad cyn bo hir. La la la la la  la la la la.

Chwarter i dri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. (Dwi’n gwybod hynny Mollie!!).  Faint o grysau-t wyt ti wedi pacio? Ond dw i ddim wedi penderfynu odylwn i gymryd mas pâr o drowsus John.

Pat: Dim ond wedi pacio saith crys-t.  Un am bob dydd plws cwpl o newidiadau wrth gwrs. Felly, ydy’r bws bach yna nawr?

Mollie: Nac ydy.  Dyw’r bws bach dim yma eto.  Ro’n i ond yn siecio.  John, cymryd mas dy drowsus gwyrdd! (Dw i’n gallu clywed John yn grwgnach yn y cefndir). 

Pat: Ffonia i fi pan bydd y bws yn cyrraedd, Mollie.

Mollie: Iawn, bydda.

Pum munud wedi dri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. (!!??) 

Pat: O, gwych.  Mae bws wedi cyrraedd ‘te?

Mollie: Nac ydy Pat.  Dyw’r bws ddim wedi cyrraedd eto a dyw gyrrwr y bws ddim yn ateb ei ffôn.  Dyw e ddim yn edrych yn dda!  Dw i’n yn gofidio yn fawr nawr.

Pat: Nefoedd!! Jiw Jiw! Wel gadewch i ni aros am bum neu ddegmunud i weld os bydd e’n troi i fyny.

Mollie: Iawn.  Syniad da.  Ffonia ti cyn bo hir.

Ugain munud wedi tri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie.

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad. (!!??)  Pethau’n edrych yn ddrwg nawr.  Does dim ateb ar ffôn y gyrrwr a rhaid i ni fod am y maes awyr am hanner awr wedi pedwar am y diweddaraf.  Bydd rhaid i ni yrru ni ein hunain!

Pat: Na fydd Mollie. Mae’n car ni wedi cloi yn garej Rhys ac mae e’n cysgu nawr.  Dw i ddim yn siwr ble mae e’n cadw ei alweddi garej.  Hefyd, mae angen petrol yn y car beth bynnag.

Mollie: (Mae hi mewn panig nawr) Dw i a John yn gallu mynd gyda Graham a Norma ac efallai chi’n gallu mynd gyda John a Gwyneth.

Pat: Ond Mollie, dyn ni ddim wedi cadw lle yn y maes parcio am y maes awyr a dw i ddim yn meddwl bydd digon o amser i fynd a bwcio a pharcio nawr.

Mollie: O Jiw Jiw.  Beth gallwn ni wneud?  John, rho’r tegell ymlaen! (Dw i’n gallu clywed John yn grwgnach yn y cefndir). 

Pat: Efallai bydd yn syniad da i aros am hanner awr wedi tri i weld os bydd e’n troi i fyny.

Mollie: O, iawn ‘te. Ffonia ti cyn bo hir.

Pum ar hugain munud wedi dri

(Ring, ring)

Pat: O, shwmae Mollie

Mollie: O, helo Pat.  Mollie sy’n siarad(?) Mae bws bach wedi dod.  O, canmol yr arglwydd! Mae John yn wneud te a tost i’r gyrrwr.  Roedd e wedi dod i nôl parti o ferched o Gaerdydd a roedden nhw yn hwyr.

Pat: (Ochenaid enfawr o ryddhad).  Pa mor hir byddwch chi?

Mollie: O, dim ond deg munud. (Deg munud???)  Pa mor hir y bydd yn cymryd i chi gerdded  i’r safle bws?

Pat: Dim ond tua pum munud.

Mollie: O, da iawn ‘te.  Mae amser i gael jam ar ein tost, John.  Wela i chi cyn bo hir.

Pat: Da iawn, bydda i’n siarad â chi cyn bo hir, Mollie.

 


Diolch eto i Pat am rannu eu storiau gyda ni. Os oes rhywbeth gyda chi hoffech chi roi ar y blog, anfonwch at nicdafis@gmail.com os gwelwch yn dda.