Archifau Misol: Awst 2014

Sgrinlun gêm Jewels of Wisdom

Cardiau fflach Cram.com

[Jump to English]

O na, nid rhagor o gardiau fflach, Nic?

Wel, ie, dw i’n gwybod mod i’n gwthio cardiau fflach Quizlet ar fy myfyrwyr i yn Aberteifi ers cwpl o flynyddoedd, a dw i’n dal i feddwl taw dyna’r lle gorau ar gyfer ymarferion dwys, ond dw i newydd ddod ar draws cram.com a gweld bod cwpl o gemau iaith gyda nhw sy’n edrych yn ddiddorol.

I geisio’r gemau, ewch i’r wefan cram.com a chwilio am “welsh” neu “cymraeg”, dewis set sy’n edrych yn ddiddorol ac wedyn dewis yr opsiwn Games. Mae dwy gêm ar gael i bob set o gardiau. Bydd y gêm  “Jewels of Wisdom” yn gyfarfwydd i unrhywun sy wedi wastraffu oriau yn chwarae Bejewelled ar ei ffôn lôn, ac mae Stellar Speller yn gyfuniad o “Spacerace” Quizlet a gemau arcêd hen ysgol fel Space Invaders ac Asteroids.

Does dim rhaid i chi greu cyfrif ar Cram i chwarae’r gemau, ond os dych chi moyn cadw eich sgôr uchel, mae modd defynddio eich cyfrif Facebook, Twitter neu Google+ i greu cyfrif Cram glou.


Oh, no, not more flashcards, Nic?

Well, yes, I know I’ve been pushing Quizlet flashcards on my Cardigan Students for a couple of years, and I still think that that’s the best place for intensive vocab practice, but I’ve just come across  cram.com and seen a couple of their language games which look interesting.

To try the games out, go to  cram.com and search for “welsh” or “cymraeg”, choose a set which looks interesting and then choose the “Games” option. There are two games available for every set.  “Jewels of Wisdom” will be familiar to anyone who has wasted hours playing Bejewelled on their smart phone, and Stellar Speller is a mash-up of Quizlet’s “Spacerace”  and old school arcade games like Space Invaders and Asteroids.

You don’t need to create an account on Cram to play the games, but if you want to save you highscores you can use your Facebook, Twitter or Google+ account to quickly create a Cram account.

Arwr

Cerdd buddugol yng nghystadleuaeth Cadair y Dysgwyr yn Eisteddfod Sir Gâr eleni oedd Yr Arwr, gan Elizabeth Jones o Gwmhiraeth. Mae Elizabeth yn mynychu dosbarth Uwch 2 yn Aberteifi.

Dyma geiriau Emyr Davies yn ei feirniadaeth:

Cerdd i fab a syrthiodd wrth gerdded yn ei gwsg yw’r testun, a’r cefndir yn Ne Affrica (er nad Mandela yw’r arwr hwn). Hanesyn personol sydd yma, efallai, ond mae’r stori’n glir ac wedi ei mynegi’n gynnil. Dyma fardd sy’n gwybod sut i droi syniad yn gerdd.

Llongyfarchiadau mawr iawn i Elizabeth ar ei llwyddiant, a diolch yn fawr iddi am roi ei chaniatâd i ni gyhoeddi ei cherdd yma.

Mae’r llun yn dangos Elizabeth (ar y dde) yn derbyn y Gadair oddi wrth yr Archdderwydd, Christine James.


 

Arwr

Addolwyd gan ei deulu,
Tal, main, golygus,
Llygaid pefriog glas,
Gwallt golau, ffefryn pawb,
Yn athletaidd dros ben.

Noson boeth ym mis Mehefin 1948
Noson cyn chwaraeon yr ysgol,
Ffenestr ei ystafell wely,
Agored led y pen. Ar hyd y silff ffenestr
Cerddodd yn ei gwsg.

Breuddwydiai am ddringo
Ar graig yn ei hen wlad
Wrth syllu dros y mor
Tuag at Ynys Robben anghyfanedd.
Clywodd y gwahangleifion
Yn gweiddi. Gwelodd
Fonion rhyfedd heb bysedd
Yn estyn dwylo, yn codi bys arno.

‘Pen ac yswydd uwchben
Y gweddill,’ dwedodd Dad.
Ond yn dal yn fachgen newydd,
Fyddai’n cael ei wrthod,
Tasai’n meiddio ennill?
Llithrodd ei droed
A disgynnodd i ofod.

Clywodd Dad swn griddfan,
Fel anifail mewn magl.
Nid anifail ddarganfyddodd,
Ond mab, llipa a llwyd
Yn gorwedd ar goncrit oer,
Ei en ac arddwrn
Yn rhyfedd o grwca.

Trwsiwyd ei gorff toredig.
Drylliwyd ei hunan-barch.
Yn eistedd ar ei ysgwydd
Roedd bwbach methiant,
Yn llenwi ei ffroenau,
Roedd cythraul cywilydd.

Pob aelod o’r teulu yn bwrw’r bai
Arno’i hun am golli ei arwr.
Collodd y teulu ei freuddwyd
Noson boeth ym mis Mehefin 1948.

 

Cyngherddau Dydd Mawrth Sant Ina

Bydd cyfres o gyngherddau yn ystod mis Awst yn Eglwys Llanina, ger Cei Newydd:

 • Dydd Mawrth 5ed Awst
  Cawl Awst – Hen Gerddoriaeth Gymreig ar y ffidl a’r delyn, yng nghwmni Elsa Davies a Ceri Owen-Jones

 • Dydd Mawrth 12fed Awst
  Cerddoriaeth Noson o Haf gyda Cherddorfa Siamber Teifi, Helen Jefferson, Jennie Frost a Nick Heath. Cerddoriaeth gan Handel, Mozart, Elgar a Debussy
 • Dydd Mawrth 19eg Awst
  Cyngerdd Côr Cei, côr cymunedol Cei Newydd, er lles y RNLI.
 • Dydd Mawrth 26ain Awst
  Taith Fawr Ewrop, cerddoriaeth o bedair ganrif a phedwar ban y cyfandir, gyda Jennie Frost ar y piano a Tony Frost yn sgwrsio (yn Saesneg)

 

There will be a series of concerts in St Ina’s Church, near New Quay, on Tuesdays throughout August:

 • Tuesday 5th August
  Cawl Awst – traditional Welsh music on fiddle and harp, with Elsa Davies and Ceri Owen-Jones
 • Tuesday 12th August
  Music for a Summer Evening with Teifi Chamber Orchestra, Helen Jefferson, Jennie Frost and Nick Heath. Music by Handel, Mozart, Elgar and Debussy
 • Tuesday 19th August
  Songs of Home and Harbour, with Côr Cei, the New Quay community choir, proceeds to the RNLI
 • Tuesday 26th August
  Grand Tour of Europe, twenty countries and four centuries pf classical music , with Jennie Frost (piano) and relaxed commentary by Tony Frost

 

 

Llun gan Old Bloke ar Flickr.