Archifau Misol: Hydref 2014

Dysgwyr yn y Dwrgi

dwrgiMae ail rifyn y Dwrgi, papur bro Aberteifi, newydd gael ei gyhoeddi, ac mae’n llawn o bethau gan bobl sy’n dysgu Cymraeg yn y dre.

Cewch ddarllen y gerdd gan Elizabeth Jones a enillodd Cadair y Dysgwyr iddi yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli, dysgu am hanes Bragdy Mantle gan CAMRAwraig Mary Galliers, ac mae erthygl ddifyr iawn ar “bolyphenols planhigion” gan Gaynor Bussell.

Cipiwch eich Dwrgi nawr, o siop Awen Teifi yn y stryd fawr.

dwrgi mast

The second issue of Y Dwrgi, Cardigan’s new papur bro*, has just been published, and is full of items by people who are learning Welsh in the town.

You can read Eilzabeth Jones’ chair winning poem Yr Arwr, find out about the Cardigan’s new Mantle brewery from CAMRAwoman Mary Galliers, and there’s an interesting article on “plant polyphenols” by Gaynor Bussell.

Catch your Dwrgi now, from Awen Teifi in the High Street.
* Don’t know what a papur bro is? Click here for a primer.

Abaty 900

Abaty 900

Amcanion:

Gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau a sefydliadau eraill er mwyn:

 • Hybu safle Abaty Llandudoch fel man i ymweld ag ef ac i gynnal digwyddiadau;
 • Creu cysylltiadau gyda mynachlogydd ac abatai Tironaidd eraill yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill; a
 • Gweithredu fel “ffrindiau’r abaty” er mwyn sicrhau bod y safle a’r  adeilad yn derbyn y gofal gorau.

 

Beth ydym wedi ei wneud hyd yma?

 • Trefnu  a chynnal dau gyngerdd awyr agored ar y safle gan gorau meibion Pendyrus a Dyfnant
 • Cynnal dwy Gymanfa Ganu (un yn yr eglwys a’r llall yn yr Abaty)
 • Trefnu bod plant Ysgol Llandudoch yn nodi Diwrnod Sant Dogfael trwy gynnal gwasanaeth byr wrth gerflun y Sant.
 • Creu cysylltiadau gyda’r ‘fam’ abaty yn Thiron-Gardais, Ffrainc, ac mae grŵp bychan wedi ymweld â’r lle ddwy waith.
 • Creu cysylltiadau cynnar gyda mynachlogydd/abatai Ynys Bŷr, Hamble (ger Southampton), y Pîl, ac Arbroath (yr Alban)
 • Cytuno i groesawu ymwelwyr o Thiron-Gardais i Landudoch ym Medi 2015 i aros mewn gwestai lleol ar eu cost eu hunain.

Beth ydyn ni’n gobeithio’i gyflawni yn y dyfodol?

Cryfhau aelodaeth Abaty 900 er mwyn :

  • Parhau i drefnu digwyddiadau addas yn yr abaty.
  • Sicrhau bod ymweliad pobl Thiron-Gardais yn un llwyddiannus, a’u bod yn derbyn croeso teilwng.
  • Datblygu cysylltiadau agosach gyda safleoedd eraill, gan drefnu ymweliadau a derbyn ymwelwyr.
  • Trefnu sesiynau amrywiol i rannu gwybodaeth am hanes yr abaty a’r pentref.
  • Ystyried ffyrdd o ddatblygu’r safle ymhellach, er enghraifft, trwy ymgyrchu i sicrhau bod cerfluniau’r abaty’n cael eu dychwelyd a’u harddangos mewn ffordd ddiogel a deniadol.

 

 • Rydym yn gwbl agored i syniadau newydd

 

 

 

 Llun gan Des D. Mona ar Flickr.

 

Cymdeithas Fforddolion Dyfed

Rhaglen Cymdeithas Fforddolion Dyfed

Man cyfarfod: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli, Crymych

Amser: 7.30yh.

Ysgrifennydd: Y Parch. Islwyn Selby

Tâl: £10 am y flwyddyn

Cymdeithas Cymraeg i drafod hanes, llenyddiaeth a phynciau eraill, sy’n addas i ddysgwyr profiadol – croeso cynnes i bawb.

A Welsh society discussing history, literature and other topics, suitable for more experienced learners.
Hydref 16 (nos Iau)
Darlith Flynyddol Gŵyl Bro Preseli
Darlithydd: Hywel Gwynfryn
Atgofion Darlledu er 1964

Tachwedd 14
Twm Carnabwth: Arwr neu Ddihiryn?
Darlithydd: Hefin Wyn

Rhagfyr 5
Dysgu Cymraeg yn Sarawak
Sgwrs gan Digby Bevan

Ionawr 9
Coed
Anerchiad gan Mrs Margaret Hughes

Chwefror 6
Profiadau
Siaradwr gwadd: Mr Huw John