Abaty 900

Abaty 900

Amcanion:

Gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau a sefydliadau eraill er mwyn:

 • Hybu safle Abaty Llandudoch fel man i ymweld ag ef ac i gynnal digwyddiadau;
 • Creu cysylltiadau gyda mynachlogydd ac abatai Tironaidd eraill yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill; a
 • Gweithredu fel “ffrindiau’r abaty” er mwyn sicrhau bod y safle a’r  adeilad yn derbyn y gofal gorau.

 

Beth ydym wedi ei wneud hyd yma?

 • Trefnu  a chynnal dau gyngerdd awyr agored ar y safle gan gorau meibion Pendyrus a Dyfnant
 • Cynnal dwy Gymanfa Ganu (un yn yr eglwys a’r llall yn yr Abaty)
 • Trefnu bod plant Ysgol Llandudoch yn nodi Diwrnod Sant Dogfael trwy gynnal gwasanaeth byr wrth gerflun y Sant.
 • Creu cysylltiadau gyda’r ‘fam’ abaty yn Thiron-Gardais, Ffrainc, ac mae grŵp bychan wedi ymweld â’r lle ddwy waith.
 • Creu cysylltiadau cynnar gyda mynachlogydd/abatai Ynys Bŷr, Hamble (ger Southampton), y Pîl, ac Arbroath (yr Alban)
 • Cytuno i groesawu ymwelwyr o Thiron-Gardais i Landudoch ym Medi 2015 i aros mewn gwestai lleol ar eu cost eu hunain.

Beth ydyn ni’n gobeithio’i gyflawni yn y dyfodol?

Cryfhau aelodaeth Abaty 900 er mwyn :

  • Parhau i drefnu digwyddiadau addas yn yr abaty.
  • Sicrhau bod ymweliad pobl Thiron-Gardais yn un llwyddiannus, a’u bod yn derbyn croeso teilwng.
  • Datblygu cysylltiadau agosach gyda safleoedd eraill, gan drefnu ymweliadau a derbyn ymwelwyr.
  • Trefnu sesiynau amrywiol i rannu gwybodaeth am hanes yr abaty a’r pentref.
  • Ystyried ffyrdd o ddatblygu’r safle ymhellach, er enghraifft, trwy ymgyrchu i sicrhau bod cerfluniau’r abaty’n cael eu dychwelyd a’u harddangos mewn ffordd ddiogel a deniadol.

 

 • Rydym yn gwbl agored i syniadau newydd

 

 

 

 Llun gan Des D. Mona ar Flickr.

 

Cymdeithas Fforddolion Dyfed

Rhaglen Cymdeithas Fforddolion Dyfed

Man cyfarfod: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli, Crymych

Amser: 7.30yh.

Ysgrifennydd: Y Parch. Islwyn Selby

Tâl: £10 am y flwyddyn

Cymdeithas Cymraeg i drafod hanes, llenyddiaeth a phynciau eraill, sy’n addas i ddysgwyr profiadol – croeso cynnes i bawb.

A Welsh society discussing history, literature and other topics, suitable for more experienced learners.
Hydref 16 (nos Iau)
Darlith Flynyddol Gŵyl Bro Preseli
Darlithydd: Hywel Gwynfryn
Atgofion Darlledu er 1964

Tachwedd 14
Twm Carnabwth: Arwr neu Ddihiryn?
Darlithydd: Hefin Wyn

Rhagfyr 5
Dysgu Cymraeg yn Sarawak
Sgwrs gan Digby Bevan

Ionawr 9
Coed
Anerchiad gan Mrs Margaret Hughes

Chwefror 6
Profiadau
Siaradwr gwadd: Mr Huw John