Archifau Misol: Ionawr 2015

Côr y Dysgwyr

unnamed

Os rydych chi’n hoffi canu a ddysgu Cymraeg, beth am ymuno â Côr?

Bydd Côr y Dysgwyr Ceredigion yn dechrau ymarferion ar Nos Fercher 21ain Ionawr, 7yh yn festri Capel Llwyncelyn.

Byddan nhw yn cystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr ym Machynlleth ar 27ain Chwefror.

Am fwy o fanylion, cysylltu gyda elin.mair@ceredigion.gov.uk

If you like singing and learning Welsh, why not join a choir?

Côr y Dysgwyr Ceredigion will be beginning rehearsals on Wednesday 21st January, 7pm at the vestry of Llwyncelyn Chapel.
They will compete in the Eisteddfod y Dysgwyr in Machynlleth on the 27 February.

Contact Elin Mair for details elin.mair@ceredigion.gov.uk

Craig Rhos-y-felin, ger Pont Saeson, Brynberian, Sir Benfro - gan Lyn Dafis

Ardal Brynberian

Taith Gerdded Cymdeithas Edward Llwyd
Arweinwyr: Dyfed a Siân Elis-Gruffydd 01239 682287
10.30 Cwrdd wrth Hen ysgol/canolfan cymunedol Llwynihirion. Troi oddi ar y B4329 (Eglwyswrw/Hwlffordd) a dilyn yr arwyddion i Frynberian/Siambr Gladdu Pentre Ifan am ¾ milltir. SN101360
 
Dim cŵn 
Dewch â phecyn bwyd i’ch cinio

Cylchdaith 5 ½ milltir. Creigiau, carneddau, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tŷ Canol a golygfeydd godidog o’r Preselau. Dilyn lonydd gwledig a llwybrau a fydd yn fwdlyd mewn mannau. Ambell lwybr serth a charegog.

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu teithiau cerdded Cymraeg ym mhob rhan o Gymru ac yn rhoi croeso cynnes i bawb. Mae’r teithiau yn hirach na theithiau Cerddwyr Cylch Teifi, felly mae angen mynd â’ch bwyd gyda chi, a does dim caniatâd i gŵn.

 

A walk with Cymdeithas Edward Llwyd which organizes walks in all areas of Wales and gives a warm welcome to all, but as Welsh is the only language of the walk this is more suitable for more experienced learners.

Cymdeithas Cymrodorion Aberteifi a’r Cylch

Tymor 2014 – 2015


Nos Fercher, 11 Chwefror  2015

Y Parchg Ddr Geraint Tudur, Bangor
“Cymeriad hynod Howell Harris”
Festri Capel Bethania, Aberteifi, 7.30yh

Nos Wener, 27 Chwefror
Cinio’r Tair Cymdeithas tan ofal Cylch Cinio Teifi
Gwesty’r Cliff, Gwbert, 7.00 am 7.30yh
Adloniant: Bois y Gilfach, Derwen Gam

Nos Sul, 1 Mawrth 2015
Oedfa Gŵyl Ddewi yng ngofal Merched y Wawr Aberteifi
Capel Mair, Aberteifi am 6.00yh
Pregethwr gwadd: Miss Beti Griffiths, Llanilar

Nos Fercher,  11 Mawrth 2015
Dr Bleddyn Owen Huws, Tal-y-bont
“T.H.Parry-Williams, Y Gwrthwynedydd Cydwybodol”
Festri Capel Bethania, Aberteifi, 7.30yh

 

 

Plygain yng Nghapel Blaenannerch

Mae Cymdeithas Ceredigion wedi trefnu Plygain y mis nesaf yng Nghapel Blaenannerch. Fe’i cynhelir ar nos Sul, 11 Ionawr am 7.00. Estynnir croeso i bawb yn y fro i’r gwasanaeth Cymraeg hynafol hwn sydd â’i wreiddiau yn ymestyn yn ôl am ganrifoedd.

Roedd yn arferiad gynt yng Nghymru i ganu carolau yn eglwys y plwyf ar Ddydd Nadolig rhwng 3 a 6 y bore. Daw’r enw ‘plygain’ o’r Lladin pulli cantio, sef ‘caniad y ceiliog’ – disgrifiad addas o gofio pa mor gynnar y byddai’r gynulleidfa yn ymgynnull! Gallwch chi ddysgu am y traddodiad yma: http://www.amgueddfacymru.ac.uk/277/

Byddai’r eglwys yn cael ei goleuo â chanhwyllau ar gyfer y gwasanaeth a chenid y carolau ar fesurau cyfarwydd, gan gynnwys rhai ar ffurf baledi poblogaidd y cyfnod.

Ardaloedd gwledig, yn enwedig yn Sir Drefaldwyn, a fu’n bennaf gyfrifol am gadw plygeiniau yn fyw yn y cyfnod modern, ac mae’n dda gweld yr arfer yn lledaenu yn ystod y blynyddoedd diweddar.  Serch hynny, gyda’r nos y cynhelir plygeiniau fwyaf y dyddiau hyn – rhwng canol Rhagfyr a chanol Ionawr.

“Mae croeso i gantorion, pell ac agos, boed unawd, ddeuawd, driawd, bedwarawd, neu barti, i gymryd rhan ym Mhlygain Blaenannerch”, meddai Mererid Jones, Llywydd Cymdeithas Ceredigion. “Byddwn yn falch pe bai’r rhai sydd am gymryd rhan yn cysylltu â fi ymlaen llaw ar 01239 712797 neu   07816 865 060.”

Cynhelir y Plygain drwy ganiatâd caredig gweinidog a swyddogion Capel Blaenannerch.

 

‘Plygain’ Service

‘Plygain’ is an ancient service of old carols which are sung unaccompanied by groups or individuals. You can learn about the tradition here: http://www.museumwales.ac.uk/277/