Archifau Dyddiol: 04/02/2015

Noson Merched y Wawr

Merched y Wawr Cylch Teifi
Noson ar gyfer Dysgwyr

Nos Fercher 4ydd o fis Chwefror 2015 am 8y.h.
Festri Capel Mair
(drws wrth ochr y Capel ar Feidr Fair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te Cymreig
Croeso cynnes i bawb

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i’ch tiwtor neu i Philippa Gibson 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Merched y Wawr Cylch Teifi
Welsh learners’ evening

Wednesday 4th February 2015 at 8pm
Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidr Fair, near Finch Square)

Activities and then a Welsh Tea
A warm welcome to all

So that we can have an idea of how many will come, please give names to your tutor or to Philippa Gibson 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com