Archifau Misol: Ebrill 2015

Cyngerdd Cronfa’r Maer

24/4/15

Cyngerdd ‘Cronfa’r Maer’

yn Neuadd Fawr, Neuadd y Dref, Aberteifi, 7.30y.h.
Côr ‘Ar Ôl Tri’, deuawd Robert Jenkins a Gwyn Morris, unawdydd Mike Morgan, telynores Sarah Jane, Celyn a Mabli (o ‘Only Kids Aloud’) a’r prifardd Ceri Wyn Jones.
Tocynnau £10 (ar gael yn Awen Teifi) – elw at Ambiwlans Awyr Cymru a Gofal Cancr Aberteifi
24/4/15

Concert for ‘The Mayor’s Fund’

in The Great Hall, the Guildhall, Cardigan, 7.30pm
‘Ar Ôl Tri’ choir, Robert Jenkins a Gwyn Morris duet, Mike Morgan soloist, harpist Sarah Jane, Celyn and Mabli (from ‘Only Kids Aloud’) and the chaired poet Ceri Wyn Jones.
Tickets £10 (available in Awen Teifi) – proceeds to Air Ambulance Wales and Cardigan Cancer Care
CB5piACWMAEVFDf

Dylan Rees – Taith Gerdded Noddedig

Cafodd Dylan Rees, sy’n enedigol o Landudoch, niwed difrifol ar ddiwedd gêm rygbi yn Nghaerdydd tua 2 flynedd yn ôl.  Mae’r ddamwain wedi cael effaith barhaol ar Dylan, sy’n gorfod derbyn gofal arbenigol 24 awr y dydd.  Erbyn hyn, mae wedi ei symud i Ysbyty Rookwood o Ysbyty’r Waun yng Nghaerdydd ar gyfer parhau’r gofal a’r driniaeth.
Mae Graham a Gwenllian, ei rieni, wrth ei ymyl yn ddyddiol, ac mae’n derbyn cefnogaeth gyson oddi wrth gweddill ei deulu.
Bu Dylan yn aelod o Ysgol Sul Capel Degwel, Llandudoch pan yn fachgen ifanc, ac mae aleodau’r capel hwnnw yn dymuno dangos cefnogaeth i Dylan a’i deulu wrth iddyt wynebu heriau anodd nawr, ac i’r dyfodol.
Rydym felly wedi trefnu taith gerdded noddedig i godi arian i’w gyfrannu at ei gynnal a’i driniaeth – mae’r manylion llawn isod.
Os teimlwch y gallwch ymuno gyda ni ar y daith, cysylltwch gyda fi am ffurflen noddi.  Neu os teimlwch yr hoffech roi cyfraniad, buasai’r aelodau’r capel yn gwerthfawrogi hynny hefyd.
Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth.

dylan

Capel Degwel Llandudoch – Taith Gerdded Noddedig

i gefnogi Dylan Rees a’i deulu

Sponsored Walk

to support Dylan Rees and his family.

Bydd y daith yn dechrau yng Nglanteifon, Llandudoch ac yn mynd lawr i Poppit (tua 1.5 milltir).  Bydd y rhai sy’n barod i fynd ym mhellach yn cerdded rhan o Ben Cemaes a’i olygfeydd godidog (tua 5 milltir).

—————————-

The walk will start at Glanteifon, St Dogmaels and go to Poppit (1.5 miles).  Those who are willing, will walk a further 5 miles on part of Pen Cemaes and its stunning scenery.

Dydd Sul, Ebrill 19eg – dechrau am 10.30 a.m.

Sunday, April 19th – start at 10.30 a.m.

 

Cysylltwch â Terwyn Tomos am ffurflenni noddi neu mwy o wybodaeth.

Contact Terwyn Tomos for a sponsor form or more information.

terwynamarged@btinternet.com     01239 612928     07972 033183

 

 

Cerddwyr – Felindre Farchog

Cerddwyr Cylch Teifi: 11 Ebrill 2015

Ardal Felindre Farchog

Arweinwyr: Gwyndaf a Heather Tomos

Cwrdd am 10:30 ym Maes Parcio Tafarn y Cyfarchiad (Salutation) (SN100 390) (Cod post SA41 3UY)

Y Daith: taith linynnol hamddenol tua 2 filltir a dwy awr, ar hyd y llwybr ceffyl gwastad sy’n cydredeg ag Afon Nyfer hyd gyrion Nanhyfer ac wedyn i mewn i’r pentref am chwarter milltir ar y ffordd B4582 i ymweld â safle’r hen gastell. Bydd ceir i gludo’r gyrwyr yn ôl i Felindre Farchog ar ddiwedd y daith. Dim sticlau; peth mwd ar y llwybr ceffyl yn enwedig ar ôl glaw.

Pwyntiau o ddiddordeb:  blodau’r gwanwyn wrth y llwybr; olion castell Nanhyfer a’i hanes.

Wedyn: Mae tafarnau ar bob pen o’r daith lle gall y rhai sydd eisiau gymdeithasu.

Croeso cynnes i bawb. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
 
_________________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 11 April 2015

Felindre Farchog area

Leaders: Gwyndaf and Heather Tomos

Meet at 10:30 in the car park of the Salutation Inn (SN100 390) (postcode SA41 3UY)

The walk: A linear leisurely walk of about 2 miles and 2 hours, along a level bridle path which runs along the Nyfer River to the outskirts of Nevern and then into the village for quarter of a mile on the B4582 to visit the site of the old castle. There will be cars to carry the drivers back to Felindre Farchog at the end of the walk. No stiles, some mud on the bridle path especially after rain.

Points of interest: spring flowers by the path, the remains of Nevern Castle and its history.

Afterwards: There are pubs at both ends of the walk where those who wish can socialize.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch. For more details, contact Philippa Gibson 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com