Archifau Misol: Medi 2015

Cymdeithas Hanes Maes a Môr

maes a môr

 

Mae rhaglen y gaeaf ar fin dechrau ac estynnir gwahoddiad cynnes i aelodau hen a newydd i ymuno â ni nos Nos Lun, 21 Medi am 7:30 yn Neuadd Ffostrasol pan fydd  Eiry Palfrey yn rhoi ychydig o hanes ‘Nel Fach y Bwcs’ i ni.  Er gwybodaeth rhoddir manylion y rhaglen tan y Nadolig isod:

 

21 Medi Eiry Palfrey ‘Poncho Mam-gu’ (Nel Fach y Bwcs)
19 Hydref Jane Aaron ‘Merch y graig’: hanes bywyd a gwaith Cranogwen

(Sarah Jane Rees, 1839-1916)

16 Tachwedd Einion Thomas Stad Rhiwlas Y Bala a’r troi allan ym Meirionnydd 1859
11 Rhagfyr Taith i’r Llyfrgell Manylion pellach i ddod

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth yn y gorffennol gan obeithio y cawn eich cwmni unwaith eto.  Os gwyddoch am unrhyw un hoffai ddod i’r cyfarfodydd, dewch â nhw gyda chi ar bob cyfrif!

Cerddwyr Cylch Teifi 2015 – 2016

Cerddwyr Cylch Teifi

2015 – 2016

Cyfle i Gymry Cymraeg a dysgwyr fwynhau cwmni’i gilydd wrth gerdded.

An opportunity for Welsh speakers and learners to enjoy each other’s company while walking.

Teithiau cerdded ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis rhwng Hydref a Mehefin. Teithiau o ryw ddwy awr fel arfer, gan adael y man cychwyn am 10.30yb bob tro – dewch erbyn 10.20.

Walks on the second Saturday of every month between October and June. Walks of some 2 hours usually, leaving the starting place at 10.30 each time – arrive by 10.20.

Trefnyddion: Organizers

Dyfed a Siân Elis-Gruffydd, 01239 682287   sian.ymaohyd@btinternet.com

Howard Williams, 01239 682182   howard.swnynant@btinternet.com

Philippa Gibson, 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

• Awn i gerdded bob tro, glaw neu beidio, ond

  ffoniwch os hoffech fwy o fanylion.

• Rhannwch geir i gyrraedd, os gallwch.

• Fel arfer, bydd yn bosibl cymdeithasu dros

’baned neu beint yn yr ardal ar ôl y daith.

 • We’ll set out on the walk each time, rain or shine, but phone if you’d like more details
 • Share cars to arrive, if you can.
 • Usually, it will be possible to socialize over a cuppa or a pint in the area after the walk.

Pwyntiau DIOGELWCH sy’n werth eu darllen – does dim gormod! –

Cymerwch yr un cyfrifoldeb am eich diogelwch personol ag y byddech chi’n ei ddangos petaech chi’n cerdded ar eich pen eich hunain.  Felly –

 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;

 • dewch â dillad addas o ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;

 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;

 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;

 • cadwch gŵn ar dennyn;

 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded:

– ar hyd ffyrdd heb balmant;

– ar lethrau serth;

– ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel

yn aml ar lwybrau’r arfordir

SAFETY points which are worth reading – there aren’t too many!

Take the same responsibility for your personal safety as you would show if you were walking on your own, so-

 • read the walk details to ensure that you are fit enought to complete it without too much delay;
 • bring suitable clothes considering the time of year and weather forecast, especially footwear suitable for wet and uneven ground;
 • keep contact with the rest of the group by remaining in front of the organizer who is at the back of the group of walkers;
 • let an organizer know if you leave the walk early:
 • keep dogs on a lead;
 • take special care when crossing the road and when walking:

– along roads without a pavement

– on steep slopes;

– on paths where there’s a drop on one side as often on coastal paths

Geirfa / Vocabulary for the programme below:
Gadael – leave
Ardal – area
Cod post – postal code
yb. – a.m.
Arweinydd – leader
Arweinwyr – leaders

10 Hydref: Castellnewydd Emlyn a Pharc Nest

Gadael maes parcio Ceir Cawdor, CNE (SN308 314) (Cod post SA38 9BA), am 10.30yb.

Arweinwyr: Anne Pash a Nest Thomas

14 Tachwedd: Ardal Preseli

Gadael man yn ymyl Dan y Garn (SN127 307), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo, am 10.30yb.

Arweinydd: Dafydd Davies

12 Rhagfyr: Ardal Ceinewydd

Gadael maes parcio Church Road, Ceinewydd (SN387 598) (Cod post SA45 9PB), am 10.30yb.

Arweinwyr: Ann Morgan, Deborah Angel, a Miriam Perrett

9 Ionawr: Ardal Brynberian

Gadael maes parcio Hen Ysgol / Canolfan Gymunedol Llwynihirion, ger Brynberian (SN101 360) (Cod post SA41 3TY), am 10.30yb.

Arweinydd: Dyfed a Siân Elis-Gruffydd

13 Chwefror: Ardal Poppit

Gadael maes parcio Poppit (SN152 485) (Cod post SA43 3LN), am 10.30yb.

Arweinydd: Terwyn Tomos

12 Mawrth: Ardal Clynfyw ac Aber-cuch

Gadael man ar bwys tafarn y Nag’s Head (SN251 401) (Cod post SA37 0HJ), am 10.30yb.

Arweinydd: Howard Williams

9 Ebrill: Ardal Dinas ac Aber-bach

Gadael maes parcio Capel Tabor, Dinas

(SN005 384) (Cod post SA42 0XG), am 10.30yb.

Arweinydd: Reg Davies

14 Mai: Cwm Soden, ger Cwm Tydu

Gadael man parcio Eglwys Llandysiliogogo (SN363 572) (Cod post SA44 6LH), am 10.30yb.

Arweinydd: Howard Williams

11 Mehefin: Ardal Cilgerran a Llechryd

Gadael maes parcio Neuadd Cilgerran (SN198 428) (Cod post  SA43 2TE), am 10.30yb. Efallai bydd y man cychwyn yn newid yn nes at y dyddiad.

Arweinydd: Emyr Phillips