Archifau Misol: Tachwedd 2015

Pobl yr Ymylon

image001

Nos Fawrth, 24 Tachwedd – Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth
Nos Fercher, 25 Tachwedd – Neuadd Goffa Talybont
Nos Iau, 26 Tachwedd – Neuadd Goffa Felin-fach
Nos Fercher, 2 Rhagfyr – Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth
Nos Fercher, 9 Rhagfyr – Neuadd Talgarreg

7.30 o’r gloch

 

image003

MANYLION PELLACH: Theatr Gydweithredol Troedyrhiw – Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion – SA48 8AE
swyddfa@theatrtroedyrhiw.com
01570 471500
07813 173155

Cymrodorion Llandysul

Nos Fercher 18 Tachwedd, 7.30pm

Cyfarfod y Cymrodorion yn Neuadd Tysul, Llandysul, SSA44 4QJ gyda David Thorne yn son am Feddygon Myddai a Meddygon Dyffryn Teifi. Croeso i bawb.

Meeting in Welsh about the history of the Doctors of Myddai and the Teifi Valley – suitable for advanced learners.

Cerddwyr – Ardal y Preselau

Cerddwyr Cylch Teifi

14eg mis Tachwedd 2015 – Ardal y Preselau

Arweinydd: Dafydd Davies

Man Cychwyn: Dan y Garn (SN127 307), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo ar y ffordd rhwng Mynachlog-ddu a Rosebush.  Dewch mewn da bryd i ddechrau’r daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: http://tinyurl.com/dan-y-garn

Parcio: Ar y borfa ar ochr y ffordd ond i’r rhai y mae’n well ganddynt fan parcio cadarnach fe fydd cludiant ar gael o’r maes parcio wrth gofeb Waldo i’r man cychwyn am 10:15.

Y Daith: Taith gylch ychdig dros ddwy awr tua thair milltir. Byddwn yn dringo yn araf deg lan i’r tir gwastad rhwng Carn Siân a Foel Feddau, wedyn lan i Garn Bica ac yn ôl ar draws y rhos heibio Carn Siân ac i lawr llethr eithaf serth i’r man cychwyn. Taith fynydd egnïol sy’n wlyb a chorslyd dan draed mewn mannau.  Esgyniad: 500 troedfedd; dim sticlau; angen esgidiau cryfion sy’n dal dŵr a dillad addas i dywydd gwlyb ac oer.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hanes yr ardal; ei chysylltiad â Waldo a bardd arall, W R Evans; golygfeydd gwych o ben y mynydd mewn tywydd gweddol.

Wedyn: Bydd cyfle am luniaeth o’ch dewis yn Nhafarn Sinc yn Rosebush wedi’r daith.

Ymholiadau: Philippa Gibson, 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

_________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

14th Novemver 2015 – Preseli Area

Leader: Dafydd Davies

Starting from: Dan y Garn (SN127 307), about 1km to the West of the Waldo Memorial on the road between Mynachlog-ddu and Rosebush. Please come in good time to start the walk at 10.30.

Map: http://tinyurl.com/dan-y-garn

Parking: on the grass at the side of the road, but for those who’d prefer a more precise parking place, there’ll be transport available from the car park at the Waldo memorial to the starting point at 10.15

The Walk: A circular walk a little over 2 hours, about 3 miles. We’ll climb slowly up to the flat ground between Carn Siân and Foel Feddau, then up to Carn Bica and back across the heathland past Carn Siân and down quite a steep slope to the starting place. An energetic mountain walk, which is wet and marshy underfoot in places. Climb: 500foot, no stiles. Strong waterproof walking boots and suitable clothing for wet and cold weather are needed.

Points of interest: History of the area, its connection with Waldo and another poet, W.R.Evans; wonderful views from the top of the mountain in fair weather.

Afterwards: It’ll be possible to get refreshments of your choice at the Tafarn Sinc in Rosebush after the walk.

Inquiries: Philippa Gibson, 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com