Archifau Misol: Rhagfyr 2015

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol

Dydd Sadwrn 12/12/15 am 11.00, Canolfan Bloomfield, Arberth.

Ar gyfer lefelau Canolradd da, ac Uwch
gydag Aneirin Karadog

Gweithdy i helpu paratoi dysgwyr i gystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Enwau i Philippa / Richard / Nic cyn gynted â phosib.

A creative writing workshop for upper Canolradd and Uwch students

Cerddwyr Cylch Teifi – Ceinewydd i Graig yr Adar

Cerddwyr Cylch Teifi
12fed Rhagfyr
Ceinewydd i Graig yr Adar

Arweinwyr: Ann Morgan, Deborah Angel, a Miriam Perrett

Gadael maes parcio Church Road, wrth y Feddygfa, Ceinewydd (SN387 598) (Cod post SA45 9PB), am 10.30yb. yn brydlon.

Y Daith: rhyw 2.5 milltir. Dechrau yng Ngheinewydd a mynd i fyny’r clogwyni i’r de ac yn ôl i’r dref ar hyd lôn dawel. Dyma’r clogwyni mae Dylan Thomas yn sôn amdanynt yn Quite Early One Morning. Llwybr serth i ddechrau gyda grisiau. Ambell un o’r grisiau yn ddwfn. Esgyniad: rhyw 300 troedfedd; dim sticlau.

Os bydd y tywydd yn anffafriol iawn, cerddwn yn y dref, gan weld y llefydd nodedig i waith Dylan Thomas.

Wedyn: bydd yn bosibl inni gymdeithasu dros luniaeth yng Ngwesty Penwig.

Ymholiadau 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
Croeso cynnes i bawb.
____________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers
12th December
New Quay to Craig yr Adar (Bird Rock)

Leaders: Ann Morgan, Deborah Angel, and Miriam Perrett

Leave the Church Road car park, by the Surgery, in New Quay (SN387 598) (post code SA45 9PB), at 10.30am. punctually.

The Walk: about 2.5 miles. Starting in New Quay and going up the cliffs to the south and back to town along a quiet lane. These are the cliffs which Dylan Thomas refers to in Quite Early One Morning. A steep path at the start, with steps, some of them large. Ascent: about 300 feet; no stiles.

If the weather is very unfavourable, we’ll walk in the town, seeing the notable places in Dylan Thomas’ work.

Afterwards: it’ll be possible to socialize in the Penwig Hotel

Enquiries 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch

Gwibdaith Maes a Môr

Gwibdaith

Mae’r Gymdeithas yn trefnu taith i’r Llyfrgell Genedlaethol Ddydd Gwener 11 Rhagfyr. Os hoffech chi ddod a fyddech gystal a chadarnhau drwy e-bost neu roi gwybod i ni yn y cyfarfod 16 Tachwedd?

Dyma’r bras drefniadau:
10.00: Gadael Ffostrasol (amcan)
11.30: Cyrraedd y Llyfrgell ar gyfer taith dywys
12.30 – 1.15: Cinio yn y llyfrgell
1-15 – 3.00: Cyfle i weld yr arddangosfeydd isod:

Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch (cyfle olaf)
Swyn y Storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones
Gwladfa (cyfle olaf)
‘Dirgel Ffyrdd Natur’: Robert Hooke a Gwyddoniaeth Gynnar
Llawysgrifau amrywiol
3.00 – gadael

Os bydd digon o ddiddordeb byddwn yn trefnu bws.