Archifau Misol: Ionawr 2016

Caryl yn y Castell

carly_lewis_3lle
Caryl Lewis yn dod i’r Castell i drafod ei nofel newydd, Y Bwthyn.
 
Bydd Caryl Lewis yn dod i Gastell Aberteifi ddydd Iau, yr 21ain o Ionawr, am 10.30 i drafod Y Bwthyn, ei nofel ddiweddaraf. Byddwn yn cwrdd yn Ystafell Tŵr y Castell am ryw awr a hanner, a cheir cyfle i holi cwestiynau am y nofel a gwaith Caryl yn gyffredinol.
Trefnir y digwyddiad hwn gan un o ddosbarthiadau Cymraeg i Oedolion, ond bydd croeso cynnes i bawb sydd wedi mwynhau y nofel gampus hon.
Gan fod llefydd yn gyfyng, bydd yn rhaid archebu lle o flaen llaw trwy gysylltu â Richard Vale, e-bost riv1@aber.ac.uk neu dros y ffôn ar 01239 711653. Mynediad am ddim.

Plygain Beulah

Sul 17 Ionawr: Gwasanaeth Plygain yng Nghapel Beulah dan ofal Cymdeithas Ceredigion, am 7.00 o’r gloch. Casgliad at Ambiwlans Awyr Cymru. Croeso cynnes i bawb

Sunday 17 January: Plygain service (singing of ancient Welsh carols) in Beulah Chapel, organized by Cymdeithas Ceredigion, at 7.00pm. Collection for Air Ambulance Wales. A warm welcome to all

Calennig Llanelli

Daeth y nodyn isod law oddi wrth Ray Jones, sy’n byw yn Nhrefdraeth bellach, ac yn mynychu dosbarthiadau Philippa yn Aberteifi:

Rydw i wedi darllen yr erthygl ar Calennig a roedd Calennig yn hollol wahanol yn Llanelli ar ddiwedd y 40au a’r 50au cynnar. Yma, byddai bechgyn yn mynd o gwmpas tai yn syth ar ôl hanner nos ac yn canu y gân isod a byddai pobl y tai yn rhoi arian iddyn nhw. Gallech fynd o amgylch tan ganol dydd Ionawr 1. Credid hefyd ei bod yn lwcus os oedd y gantorion â gwallt du, ac roedd galw mawr ar fechgyn o’r fath. Rydw i’n cofio ei fod yn llewyrchus iawn.

Blwyddyn newydd dda i chi
Ac i bawb sydd yn eich tŷ
Dyma fi yn ddweud i chi
Blwyddyn newydd dda i chi

Blwyddyn newydd dda [enw teulu] a pawb yn eich teulu hapus!

Diolch i Ray am gysylltu, a rhannu ei atgofion.

Lisa Lân gan Rajesh David

nawfed ton

Mae Rajesh (uchod gyda’i fand Y Nawfed Ton) yn mynychu dosbarth Uwch 2 yn Aberteifi gyda Philippa, ac mae e wrth ei fodd gyda chaneuon traddodiadol Cymru, yn ogystal â bod yn feistr yn nhraddodiad hen wlad ei dadau ei hunan.

Dyma ei fersiwn wych o’r hen gân am Lisa Lân. Mae geiriau y gân isod hefyd.

Mae rhagor o gerddoriaeth Rajesh a’i gyfeillion ar gael ar Soundcloud, ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Facebook y band.

Lisa Lân

Bûm yn dy garu lawer gwaith
Do lawer awr mewn mwynder maith
Bûm yn dy gusanu Lisa gêl
Yr oedd dy gwmni’n well na’r mêl.

Fy nghangen lân, fy nghowlad glyd
Tydi yw’r lanaf yn y byd
Tydi sy’n peri poen a chri
A thi sy’n dwyn fy mywyd i.

Pan fydda i’n rhodio gyda’r dydd
Fy nghalon fach sy’n mynd yn brudd
Wrth glywed sŵn yr adar mân
Daw hiraeth mawr am Lisa Lân.

Pan fydda i’n rhodio gyda’r hwyr
Fy nghalon fach a dôdd fel cwyr
Wrth glywed sŵn yr adar mân
Daw hiraeth mawr am Lisa lân.

Lisa, a ddoi di i’m danfon i
I roi fy nghorff mewn daear ddu?
Gobeithio doi di, f’annwyl ffrind
Hyd lan y bedd, lle’r wyf yn mynd.

Hiraeth mawr am Lisa Lân.
Hiraeth mawr am Lisa Lân.