Archifau Misol: Ebrill 2016

Eisteddfod y Dysgwyr, Canolbarth Cymru

Eisteddfod y Dysgwyr
Capel y Plough, Aberhonddu
22 Ebrill 2016, 6.00yh tan 10.00yh

Bob blwyddyn, mae’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion ledled Cymru yn trefnu eisteddfodau ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Eleni, bydd yr Eisteddfod i ddysgwyr yn y Canolbarth yn cael ei chynnal yn Aberhonddu.

Fel arfer, mae ystod eang o gystadlaethau, yn cynnwys tasgiau ysgrifenedig ar gyfer pob lefel o Fynediad i “Agored”, a chystadlaethau llwyfan o ganu a llefaru unigol i grwpiau canu gyda rhwng 21 a 40 o aelodau.

Bydd yn noson llawn hwyl a sbri, ac mae’r dyddiad cau yn gyflym nesau (4 Ebrill!), felly peidiwch ag oedi os ydych chi am ymuno â rhestr teilwng iawn o bobl leol sy wedi dod i’r brig yn ddiweddar.

Manylion llawn a ffurflen gais ar gyfer cystadlu i’w lawrlwytho fan hyn.


 

Plough Lane Chapel, Brecon
22 April 2016, 6.00pm to 10.00pm

Every year, the various Welsh for Adults Centres organise eisteddfodau for adults learning Welsh. This year, the Mid Wales Eisteddfod will be held in Brecon.

As usual, there’s a wide range of competitions, including written tasks for all student levels from Mynediad (Beginners) to “Open”, and stage competitions ranging from individual singing and recitation, to groups of 21 to 40 choristers.

It will be an evening of fun and frolics, and the closing date is fast approaching (4 April!), so don’t delay if you’d like to join the long list of local Welsh learners who have gained Eisteddfod glory recently!

Full details and application form for competitions can be downloaded here.

Mr Bulkeley o’r Brynddu

20/4/16 Theatr Mwldan
‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’.
Bydd rhan o’r cynhyrchiad yn cynnwys darlleniadau Saesneg o ddyddiadur Mr B, a bydd y gweddill yn Gymraeg.
Tocynnau: pris bargen i ddysgwyr a helpwyr: £8 (yn lle £10/£9)

Bwcio ar-lein
Archebwch eich tocyn eich hunan, gan eistedd ble dymunwch, ond dweud ‘Grŵp Philippa’ wrth archebu i gael y pris arbennig.

 

Rwyf yn ysgrifennu i ofyn i chi tynnu sylw eich aelodau at  gynhyrchiad difyr ac unigryw ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’, cynhyrchiad dramatig gyda cherddoriaeth o’r cyfnod, sydd yn dod â dyddiaduron sy’n cofnodi bywyd Ynys Môn yn y 18fed ganrif yn fyw.

Yn dilyn derbyniad dda i’r daith gyntaf y llynedd, gyda sawl noson yn gwerthu allan, mae’r cynhyrchiad ar daith eto ac yn ymweld âg ardaloedd newydd, gan gynnwys Theatr Mwldan, Aberteifi, nos Fercher 20 Ebrill 2016 gyda’r tocynnau ar gael drwy ‘r Swyddfa Docynnau 01239 621200 neu mwldan.co.uk (mae taflen  a phoster electronig ynghlwm ac ar gael i’w bostio atoch).

Awdur y dyddiaduron, sydd yn cael eu cadw’n ddiogel yn Archif Prifysgol Bangor, ac sydd bellach wedi’u trawsgrifio ac ar gael i’w darllen a’u gweld ar-lein, (http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk/)  oedd William Bulkeley a fu’n byw rhwng 1691-1760. Ysgwier y Brynddu ydoedd, sef ystâd fechan yn Llanfechell, gogledd Ynys Môn.

Cwmni Pendraw, sydd wedi’i sefydlu i greu profiadau theatraidd sy’n cyfuno themâu hanesyddol a gwyddonol, sydd wedi creu’r cynhyrchiad unigryw yma. Yr actor adnabyddus, Wyn Bowen Harries sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad ac meddai:

“Mae bywyd William Bulkeley yn darllen fel opera sebon. Priododd ei ferch â môr-leidr, bu farw ei fab o alcoholiaeth, cafodd ei fam ei lladd gan ysgol yn syrthio ar ei phen cyn cael ei sathru gan wartheg! Fel sgweier ac Ustus Heddwch, mae ei ddyddiaduron yn rhoi darlun diddorol iawn o fywyd cefn gwlad Cymru’r 1700au.”

“Byddwn yn cyflwyno uchafbwyntiau o’r dyddiaduron, gan gynnwys hanes ei deithiau i’r Iwerddon ynghyd â ffeiriau, ymladd ceiliogod, a sgandalau’r llys ym Miwmares. Cofnodwyd nifer o ganeuon yn y dyddiaduron ac fe gynhwysir digonedd o gerddoriaeth yn y perfformiad gan Stephen Rees o Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Bangor, a Huw Roberts y ddau’n arbenigwyr ar gerddoriaeth gwerin y cyfnod.”

Gan fod y dyddiaduron wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg, mae’r cynhyrchiad yn ddwyieithog, gyda’r golygfeydd dramatig yn y Gymraeg a darlleniadau o’r dyddiaduron yn y Saesneg gwreiddiol, ac felly’n addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr Cymraeg.

 

20/4/16 Theatr Mwldan
‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’.
Part of the production includes readings in English of Mr B.’s diaries, and the rest will be in Welsh..
Tickets: bargain price for Welsh learners and helpers: £8 (instead of £10/£9)

Online booking
Book your own ticket, sitting where you wish, but say ‘Philippa’s Group’ when you book to get the special price.

I’m writing to ask whether you’d draw the attention of your members to an interesting and unique production, ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’, which brings to life diaries recording daily life in 18th century Anglesey, through readings, dramatic scenes and with period music.

Following a successful tour, with many nights sold out last year, the production is touring more parts of Wales and visiting Theatr Mwldan on Wednesday 20 April 2016  with tickets available from the box office 01239 621200 mwldan.co.uk (electronic flyers are attached and flyers and posters can be posted to you).

The diarist of the diaries, to be found in Bangor University archive and now transcribed and available online via http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk/ was William Bulkeley, who lived between 1691-1760. He was the squire of Brynddu, a small estate in Llanfechell, north Anglesey.

Cwmni Pendraw, a company established to create theatrical experiences based on history and science, are behind the production. The renowned actor, Wyn Bowen Harries has created produced and developed the production. He says:

“William Bulkeley’s life reads like a soap opera. His daughter married a pirate, his son died of alcoholism, and his mother died when a ladder fell on her and she was trampled by cattle! Through his role as a squire and JP, his diaries provide an interesting insight onto rural life in Wales in the 1700s.”

“We will be bringing the high-points of the diaries, including accounts of his travels to Ireland, as well as fairs, cock-fighting and the scandals from the quarter sessions at Beaumaris Court house. A number of songs are recorded in the diaries and these are performed by Stephen Rees from Bangor University’s School of Music and Huw Roberts, both experts in traditional Welsh music.”

As the diaries are written and therefore read in English, and the dramatic scenes conveyed in Welsh, the production is bilingual, and suitable for Welsh learners as well as fluent Welsh speakers.

 

Cymanfa Ganu Aberteifi

Cymanfa Ganu Aberteifi a’r Cylch: Sul 17/4/16 10.30yb a 6.30yh, Capel Bethania.

Arweinydd: Trystan Lewis, Deganwy.

Gallwch chi fynd i wrando ar y diwrnod, neu gymryd rhan trwy fynd i’r ymarfer: Ebrill 10fed, 4.30 yp i oedolion a 2.00yp i blant, Capel Bethania.  Croeso cynnes i bawb.

A festival of hymn singing – a strong tradition. 

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Dinas ac Aber-bach

Cerddwyr Cylch Teifi: 9fed o Ebrill  2016

Ardal Dinas ac Aber-bach

Arweinydd: Reg Davies

Man Cychwyn: Maes Parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384 Cod post: SA42 0XG). O gyfeiriad Aberteifi trowch i’r dde gyferbyn â lloches byses ar ôl mynd heibio’r troad i Bwllgwaelod. Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.
Map: http://tinyurl.com/capeltabor

Y Daith: Taith gylch ddwy awr tua 2.5 milltir ar lwybrau i fferm Tre-wrach, lawr lôn dawel a llwybr da i draeth Aber-bach ac yn ôl ar y lôn i ddychwelyd i’r Capel; un llecyn a all fod yn fwdlyd; dwy sticil; esgyniad: tua 400 troedfedd, y rhan fwyaf ohono ar y ffordd yn ôl i’r Capel, sy’n eitha serth ar y dechrau.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Taith brydferth, hanesyddol gydag ymweliad â pherl o draethell anghysbell.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn nhafarndai Trefdraeth a Dinas a hefyd yng nghaffi Flas Fronlas, Heol y Farchnad, Trefdraeth.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 9th Ebrill 2016

Dinas and Aber-bach area

Leader: Reg Davies

Starting point: Capel Tabor car park, Dinas (SN005 384 Post code: SA42 0XG). From the direction of Cardigan, turn to the right opposite the bus shelter after going past the turning to Pwllgwaelod. Please come in good time to start the walk at 10.30.
Map: http://tinyurl.com/capeltabor

The Walk: A 2 hour circular walk of about 2.5 miles on paths to Tre-wrach farm, down a quiet lane and a good path to Aber-bach beach and back on the lane to return to the Chapel; one place which can be muddy; 2 stiles; ascent – about 400 feet, most of it on the way back to the Chapel, which is quite steep at the start.

Points of interest: a beautiful historical walk with a visit to a pearl of a secluded beach.

Afterwards: We’ll be able to have refreshments in the pubs of Newport and Dinas, and also int the Flas Fronlas Café, Market Street, Newport.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Noson Rocesi’r Fro

Nos Wener 8ed Ebrill am 7.30 – Gwesty Gellifawr, Cwm Gwaun – Côr Clwb Rygbi Crymych  – codi arian i MS

 Dewch i gael noson dda iawn gyda Rocesi’r Fro yng Nghwm Gwaun yn ein cyngerdd codi arian at MS. Bydd yr arian yn mynd i gefnogi’r Uned MS yn Ysbyty Treforys, sy’n trin sawl person yn yr ardal leol.

Bydd côr enwog Clwb Rygbi Crymych yn perfformio yn y cyngerdd arbennig hwn.  Mae’r Côr yn boblogaidd iawn a byddan nhw’n cyflwyno materiol newydd yn ogystal ag hen ffefrynnau.

Llwydd y noson: Sarah Eynon, Maenclochog

Tocynnau:  £5 oedolion, £3 plant 11 – 16, plant cynradd am ddim

Tocynnau ar gael gan ffonio Judith – 01348 881423

Lluniaeth ar gael yn y bar yng Ngellifawr cyn y cyngerdd – o 6 o’r gloch.


Friday 8th April, 7.30 – Gellifawr Hotel, Cwm Gwaun – Côr Clwb Rygbi Crymych  – concert to raise money for MS

Come and enjoy a great evening with Rocesi’r Fro in Cwm Gwaun at our concert to raise money for MS.  All money raised will go to the MS Unit at Morriston Hospital, which is treating several people in the area.

Crymych Rugby Club’s popular choir will be putting on a special performance with new material as well as old favourites.

President of the evening: Sarah Eynon, Maenclochog

Tickets:  £5 adults, £3 children 11 – 16, primary children free

Phone Judith – 01348 881423 – to reserve tickets

Refreshments including bar meals will be available at Gellifawr before the concert from 6.00 pm.