Archifau Misol: Mai 2016

Taith Tractor – Tractor Run

tractorau

Dydd Sadwrn 28ain Mai, 2016

Cesglir at Cleddyf Motor Neurone a Chapel Glynarthen.

I gychwyn am 11.00 o’r gloch o flaen Festri Capel Glynarthen, SA44 6NX.

Darperir lluniaeth.

Bydd amrywiol stondinau yn y Festri.

Saturday 28th May, 2016

Proceeds towards Motor Neurone Disease and Glynarthen Chapel.

Starting at 11.00am from Glynarthen Chapel Vestry, SA44 6NX

Refreshments will be available.

Various stalls within the Vestry.

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Taflen newydd gan Eisteddfod Llandudoch sy’n esbonio tipyn bach o hanes eisteddfodau yn yr ardal, yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r Eisteddfod yn cael ei chynnal ar y trydedd dydd Sadwrn ym mis Mai, felly 21 Mai 2016 yw hi eleni.

A new leaflet from the Llandudoch Eisteddfod, which will be held on the 21 May this year.

Beth yw Steddf - cy Beth yw Steddf - en

Eisteddfod Llandudoch 2016

Cerddwyr Cylch Teifi – Cwm Soden a Chastell Bach

cwm soden

Cerddwyr Cylch Teifi: 14eg o Fai 2016

Cwm Soden a Chastell Bach, ger Cwmtydu

Arweinydd: Howard Williams

Man Cychwyn: Y man parcio ryw 200 metr yn brin o Eglwys St Tysilio  (SN 363 572 Cod post: SA44 6LH).

O’r A487 rhwng Plwmp a Synod trowch i Gaerwedros, mynd trwy’r pentref a syth ymlaen, ar draws yr heol rhwng Llwyndafydd a Nanternis, tuag at Gwmtydu; ar ôl rhyw filltir trowch i’r dde tuag at yr eglwys).  Nid oes lle i fwy na rhyw 15 car ar y tir pwrpasol ond gallwn barcio’n ofalus hefyd ar y borfa ar hyd yr heolydd o bobtu’r gyffordd. Er hynny, fe fydd yn syniad da dod â chyn lleied o geir ag y bo modd, er enghraifft drwy gwrdd â gyrwyr eraill yng Nghwmtydu a rhannu ceir wrth fynd ymlaen.  Dewch mewn da bryd i ddechrau fel arfer ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: http://tinyurl.com/tysilio  Cliciwch ar + neu – i newid graddfa’r map

Y Daith: Taith gylch ddwy awr tua dwy filltir ar lwybrau da;  dros gaeau i’r penrhyn i’r gogledd o Gwmtydu, ar lwybr yr arfordir i lawr i Draeth Cwm Soden (serth mewn mannau) ac wedyn lan y Cwm a’i lethr ddeheuol i’r Eglwys. Esgyniad: 350 troedfedd yn bennaf wrth ddringo’r llwybr serth gyda llawer o risiau ar y diwedd i gyrraedd yr eglwys.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Golygfeydd gwych o’r arfordir, blodau ar eu gorau, Castell Bach, caer amlwg o’r Oes Haearn, cwm prydferth, rhaeadrau annisgwyl, eglwys mewn llecyn hyfryd.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn y Crown yn Llwyndafydd neu yn y Caffi yng Nghwmtydu.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

___________________________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 14th May 2016

Cwm Soden and Castell Bach, near Cwmtydu

Leader: Howard Williams

Starting point: In the car park which is some 200metres short of St Tysilio Church (SN 363 572 Cod post: SA44 6LH).

From the A487 between Plwmp and Synod Inn, turn for Caerwedros, go through the village and straight on, across the road between Llwyndafydd and Nanternis, towards Cwmtydu; after about a mile, turn to the right towards the church. There isn’t room for more than about 15 cars on the designated parking land but we can also park carefully on the grass along the roads either side of the junction. However, it would be a good idea to bring as few cars as possible, for example by meeting other drivers in Cwmtydu and sharing cars from there. Please come in good time to start on the walk as usual at 10.30.

Map: http://tinyurl.com/tysilio  Click on + or – to change the scale of the map.

The Walk: A two hour circular walk of about 2 miles on good paths; over fields to the promontory to the north of Cwmtydu, on the coast path down to Cwm Soden beach (steep in places) and then up the valley and its southerly slope to the Church. Ascent: 350 feet mainly on climbing the steep path with many steps at the end tor reach the church.

Points of interest:  Great views of the coast, flowers at their best, Castell Bach, a clear Iron Age fort, a pretty valley, unexpected waterfalls, a church in a lovely spot.

Afterwards: There’ll be an opportunity to have refreshments in the Crown in Llwyndafydd or in the Café in Cwmtydu.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Merched y Wawr Trefdraeth – Croeso Dysgwyr

Merched y Wawr Trefdraeth – Croeso Dysgwyr

Dydd Sadwrn 7fed o fis Fai, 2:00yh Festri Capel Bethlehem, Trefdraeth, gyferbyn â The Royal Oak.

Taith gerdded o gwmpas Trefdraeth ac wedyn te Cymreig

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb!

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i: Susan Carey 01239 820822

Newport Merched y Wawr – Learners Welcome

Saturday  7th May, 2:00pm Bethlehem Chapel Vestry opposite The Royal Oak.

A walk and then a Welsh Tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all!

So that we can have an idea of how many will come, please give names to: Susan Carey 01239 820822