Archifau Misol: Mehefin 2016

Parti Pizza

Parti Pizza mewn Tipi!

Nos Iau 30ain Mehefin 2016
am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg

Bydd ychydig o ganu hefyd!

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr sy’n cael ei ddarparu gan gwmni Fforest. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle (£6.50 – £10.00 yr un). Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu.

Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

Does dim rhaid bwcio. Manylion: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Croeso cynnes i bawb

Dyma luniau o’r parti caethon ni y llynedd.

 

Pizza Party in a Tipi!

Thursday 30th June 2016
at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes

There’ll be some singing too!

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi provided by the Fforest company. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site (£6.50 – £10.00 each). The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy.

Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

There’s no need to book. Details: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

A warm welcome to all

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Cilgerran a Llechryd

Cerddwyr Cylch Teifi 11 Mehefin 2016

Ardal Cilgerran a Llechryd

Arweinydd: Emyr Phillips

Man Cychwyn: Maes Parcio Neuadd Cilgerran (SN 198 428 Cod post: SA43 2TE). Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: tinyurl.com/NeuaddCilgerran
(Defnyddiwch + a – i newid graddfa’r map)

Y Daith: Taith gylch 3.2 milltir (rhwng 2 a 2½ awr), hanner ar lwybrau cyhoeddus i lawr i’r ceunant ac ar hyd yr afon i Bont Llechryd, a’r hanner arall ar y ffyrdd cul rhwng Llechryd a Chilgerran; angen gofal wrth yr afon (yn enwedig lle cafodd y llwybr ei erydu) ac ar y ffyrdd (sy’n weddol brysur ar adegau); dim sticlau; esgyniad: tua 200 troedfedd.

Pwyntiau o ddiddordeb: Hanes y diwydiant llechi, gwaith tin Llechryd, plasty teulu Hammet, y trap pysgod, yr odyn galch i’r gogledd o’r afon, cysylltiad yr afon â’r rhain i gyd, a lleoliad “Hen Bentref Llechryd”.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn y Cardiff Arms yng Nghilgerran.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.

Ymholiadau: philippa.gibson@gmail.com

01239 654561
__________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers 11 June 2016

Cilgerran and Llechryd area

Leader: Emyr Phillips

Starting point: Cilgerran Village Hall car park (SN 198 428 Cod post: SA43 2TE). Please come in good time to start the walk at 10.30.

Map: tinyurl.com/NeuaddCilgerran
(Use + and – to change the scale of the map)

The Walk: A circular 3.2 mile walk (between 2 and 2.5 hours), half on public parths down to the gorge and allong the river to Llechryd Bridge, and the other half on the narrow road between Llechryd and Cilgerran; care is needed beside the river (especially where the path has been eroded) and on the roads (which are fairly busy at times); no stiles; ascent – about 200 ft.

Points of interest: History of the slate industry, the Llechryd tin works, the Hammet family mansion, the fish trap, the lime kiln to the north of the river, the connection of the river to all of these, and the location of the ‘Old Llechryd Village’.

Afterwards: It will be possible to get refreshments in the Cardiff Arms in Cilgerran. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Gŵyl y Dysgwyr 2016

GŴYL Y DYSGWYR 2016 

 WELSH LEARNERS’ FESTIVAL

 

13112922_10156873384260252_5121902245644310690_o

 Yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield
At Bloomfield CommunityCentre,  Narberth  SA67 7ES Dydd Sadwrn / Saturday11/6/16     10:00 – 16:00
Cyrraedd a chofrestru  / arrive and register – 9.30

‘Dyn ni’n dathlu 5 mlynedd o Ŵyl y Dysgwyr eleni, felly bydd mynediad am ddim!!
As we are celebrating 5 years of Gŵyl y Dysgwyr this year- free entry!!

Rhaglen y Dydd (clawr) / Programme of events (cover)

Rhaglen y Dydd (tu mewn) / Programme of events (inside)

Gŵyl Dysgu y Llyfrgell Genedlaethol

9 Mehefin 2016
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Diwrnod o weithgareddau dwyieithog yn y Llyfrgell Gen, felly cyfle delfrydol i ymweld â hi os nad ydych chi wedi bod, neu i weld agweddau newydd ar y lle os dych chi’n hen gyfeillion eisioes.

Mae Jaci Taylor yng Nghanolfan CiO Aberystwyth yn trefnu bws a fydd yn codi yn Aberteifi, felly cysylltwch â hi’n uniongyrchol os oes diddordeb gyda chi, er mwyn sicrhau lle arno. (Peidiwch ag oedi tan y funud ola!)

Rhagor o fanylion ar y daflen hon.

Jaci Tayor 01970 628462  jmt@aber.ac.uk

 

Parhewch i ddarllen Gŵyl Dysgu y Llyfrgell Genedlaethol

Côr Dysgwyr Ceredigion

Côr Dysgwyr Ceredigion
Bydd y côr yn ail-ddechrau yn Festri Capel Llwyncelyn (SA46 0HH) am 7 o’r gloch nos Fercher y 8fed o Fehefin (DS – mae’r dyddiad wedi newid! nid ar y 25ain o Fai bydd hi!) gyda’r bwriad o gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Fyddwn ni ddim yn cwrdd yn ystod hanner tymor, ond yn wythnosol ar ôl hynny o’r 8fed Mehefin
Am fwy o wybodaeth cysylltu â Elin Mair: elinmair20@googlemail.com.

Côr Dysgwyr Ceredigion
The choir will meet at Llwyncelyn Chapel Vestry (SA46 0HH) at 7pm, Wednesday the 8th of June (NB the date has changed – it won’t be on the 25th of May!) with the aim of competing at the National Eisteddfod. We won’t meet during half term, but weekly afterwards, from the 8th June.
For more information, contact Elin Mair: elinmair20@googlemail.com.

Sul y Ffermydd Agored

[Neges gan Jamie, sy’n mynychu un o ddosbarthiadau Philippa yn y Castell.]

Rydym yn agor ein gatiau fferm ar gyfer Sul y Ffermydd Agored ar y 5ed o Mehefin – Fferm Gorwel, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9PL.

Byddwn ni ar agor rhwng 1.00 a 6.00pm, gydag arddangosiadau godro o 3pm ymlaen. Galwch heibio unrhyw adeg. Teithiau AM DDIM, arddangosfeydd, samplau a gweithgareddau ar gyfer oedolion a phlant.

Croeso cynnes i bawb, yn enwedig i siaradwr y Gymraeg neu ddysgwyr.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Jamie, mccoy87@hotmail.co.uk

Parhewch i ddarllen Sul y Ffermydd Agored