Archifau Misol: Medi 2016

Cymdeithas y Gaeaf

Festri Capel Blaenanerch
Cyfarfod ar y nos Lun cyntaf o bob mis yn y Festri am 7yh i glywed straeon a hanesion difyr gan siaradwyr lleol, a chymdeithasu dros baned ar y diwedd. Addas i ddysgwyr profiadol. Croeso cynnes i bawb.

Hydref 3: ‘Asgwrn Pen Llo’ – Carol Byrne Jones
Tachwedd 7: ‘O Ble Daeth yr Awydd’ – Elenid Jones
Rhagfyr 5: ‘Oes o Dywydd’ – Huw Lewis
Ionawr 2: ‘Prysur Fywyd’ – Eirlys Davies (i’w gadarnhau)
Chwefor 6: ‘Chweugain i’r Pregethwr a Stabal i’w Geffyl’ – Gerwyn Morgan
Mawrth 6: Cawl a Chân

A society running talks in Welsh during the winter. Suitable for experienced learners.

Cymdeithas Maes a Môr, Ffostrasol

Cyfarfodydd yr Hydref yn Neuadd Ffostrasol am 7.30 yh.

Nos Lun 19 Medi: darlith gan Lowri Davies ‘Milfeddygaeth ddoe a heddiw’
Mae Lowri’n filfeddyg gwahanol i’r cyffredin gyda phrofiad eang o drin pob math o anifail, yn geffylau, gwartheg, defaid, anifeiliaid anwes ayb – heb anghofio’r eliffant. Fe dreuliodd hi hefyd gyfnod yn China yn dysgu aciwbigo ac y mae hi nawr yn cyfuno milfeddygaeth amgen a’r confensiynol.

Nos Lun 17 Hydref:  darlith gan Dr Geraint H Jenkins ‘Iolo Morganwg ac Undodiaeth’.
Mae’r Dr Geraint Jenkins yn awdurdod ar Iolo Morganwg ac wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a llyfrau am Iolo.  Yn y Gymdeithas Hanes mae Cen Llwyd wedi sôn eisoes am gysylltiad Iolo â’r enwad yn ardal ‘Y Smotyn Du’ ac rwy’n siŵr bydd darlith Dr Jenkins yn apelio’n fawr i’n haelodau.

Nos Lun 21 Tachwedd:  Darlith gan y newyddiadurwr  Eifion Glyn –  ‘Gweld y Byd trwy lygad Cymro’ .
Mae Eifion Glyn wedi teithio dros y byd i gyd fel newyddiadurwr a bydd yn adrodd ei brofiadau mwyaf diddorol.