Archifau Misol: Rhagfyr 2016

Noson Crefftiau Nadolig

Noson arbennig i ddysgwyr Llambed a’r cylch

(An evening for Welsh learners)

Merched y Wawr Llambed yn cynnal

Noson Crefftau Nadolig

gyda Haf Meredith a Morwen Thomas

Sgwrsio a hwyl wrth wneud crefftau

(A fun, practical evening making crafts and chatting in Welsh)

Nos Lun Rhagfyr 12ed am 7.30 y.h.

Festri Capel Shiloh

(drws nesa i Swyddfa’r Heddlu ar y Stryd fawr)

Cwpaned a chacen

Croeso cynnes i bob dysgwr – yn ferched a dynion!

Cyswllt: Ann Morgan 07791966122

Poster y Noson

Cyngerdd Dathlu’r Nadolig

Côr Crymych a'r Cylch - llun gan Jon Meirion Jones
Côr Crymych a’r Cylch – llun gan Jon Meirion Jones

Dethlir y gefeillio rhwng Aberteifi a thref fechan yng nghanol ysblander mynyddoedd uchel Yr Andes ym Mhatagonia mewn cyngerdd arbennig yng Nghapel Mair, Aberteifi, ar nos Sul, 11 Rhagfyr.

Mae’n addas mai disgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd y dre fydd yn cymryd rhan yn y gyngerdd, ynghyd â Chôr Crymych a’r Cylch o dan arweiniad Angharad Jones, oherwydd bydd elw’r noson yn mynd tuag at gynnal ysgol Gymraeg newydd a agorwyd yn Nhrevelin, Patagonia, yn gynharach eleni.

Yn Ysgol y Cwm, Trevelin, mae’r plant yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg a Sbaeneg. Roedd hi’n fenter uchelgeisiol i agor trydedd ysgol Gymraeg yn Y Wladfa ac mae gwir angen arni am gymorth ariannol er mwyn cwblhau’r gwaith adeiladu ac i brynu cyfarpar ar gyfer y plant. Adeg dechrau’r fenter bu’n rhaid i’r gymuned Gymraeg yn Nhrevelin werthu plotiau o dir a fu’n eiddo i’r ymfudwyr cynnar ganrif a hanner yn ôl. Breuddwyd y rhai a’i sefydlodd yw y bydd yr ysgol ymhen amser yn sicrhau parhad i’r iaith yn Yr Andes.

Y mae’r  pwyllgor gefeillio eisoes wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn lleol er mwyn cefnogi’r ysgol. Yn ddiweddar cyflwynwyd rhodd o £1,000 i hyrwyddo’r gwaith o’i chynnal.

Trefnir cyngerdd ‘Dathlu’r Nadolig’ gan Bwyllgor Gefeillio Aberteifi / Trevelin. Bydd y noson yn dechrau am 7.00. £5 fydd y tâl i oedolion wrth y drws, tra bydd mynediad am ddim i blant. Hefyd mae tocynnau ar werth yn siop Awen Teifi, ynghyd â swyddfeydd D M B Davies a Delwyn Griffiths yn Aberteifi.

Poster y Cyngerdd

Noson Nadoligaidd Cyd Llangrannog

Nos Fercher 7/12/16

Cyd Llangrannog
Noson Nadoligaidd
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Dewch â phlataid o fwyd i’w rannu (ond ddim gormod!)
Croeso cynnes iawn i bawb.

Wednesday 7/12/16
Welsh Learners’ Group, Llangrannog
Christmassy evening
7.30

Pentre Arms, Llangrannog
Bring a plate of food to share (but not too much!)
A very warm welcome to all.