Archifau Misol: Medi 2017

Cicio’r Cof / Rustbuster – Felin-fach

Dydd Gwener, 29 Medi 2017 – 9.30yb i 3.30yp, Canolfan Felin-fach
Cwrs undydd i adolygu cyn i chi ail-ddechrau ar eich dosbarth wythnosol £10 ffi llawn, (£6 gostyngiad). Cynhelir yng Nghanolfan Felin-fach, gyda dosbarthiadau ar bob lefel. Cliciwch y lefelau isod i fynd at y tudalen gofrestru:

Friday, 29 September 2017, 9.30am to 3.30pm, Felin-fach Centre
A one-day refresher course held before your weekly classes commence £10 full fee, (£6 concession). Held in the Felin-fach Centre, with classes at all levels. Click on the level name below to go to the registration page:

Myndediad/Entry (complete beginners)

Sylfaen/Foundation

Canolradd/Intermediate

Uwch/Advanced

 

Y Tafarn Sinc

Y Tafarn Sinc – helpu prynu tafarn Cymraeg

Mae’r gymuned yn ceisio codi arian trwy werthu cyfranddaliadau, er mwyn cadw’r Tafarn Sinc yn Rosebush fel y mae – tafarn Cymraeg gwych. Ond mae angen gwneud cyn diwedd mis Medi – yfory! Hoffech chi helpu a bod yn un o ‘berchnogion’ y tafarn?

Llythyr am y prosiect oddi wrth Margaret Phillips – diolch Margaret!

Y Tafarn Sinc yn Rosebush, yn y Preselau, yw un o’r llefydd prin ble mae pobl yn gallu mynd i mewn a siarad Cymraeg. Mae’r lle’n llwyddiannus ar y foment ond bydd y perchnogion yn gadael ddiwedd mis Hydref.

Mae Cymdeithas Tafarn Sinc wedi bod yn ceisio codi digon o arian i brynu’r lle ers diwedd mis Mehefin, i’w gadw fe fel y mae ar hyn o bryd, a chadw’r awyrgylch.  Bydd rhaid cael y rhan fwya o arian cyn diwedd mis Medi.

Maen nhw wedi cael mwy na hanner ond maen nhw’n dal i chwilio am bobl sy’n fodlon prynu  cyfranddaliadau [“shares”] @ £200 yr un [llog 2%] neu wneud benthyciad o £5000 am dair blynedd [llog 4%].

Yn y ddau ddewis, bydd y log yn well na beth mae banciau yn ei gynnig.

Hoffai rhywun sy’n dysgu Cymraeg brynu cyfranddaliad, neu hoffai grŵp o ddysgwyr greu ‘syndicate’ i brynu cyfranddaliad(au)?

Gallwch chi gael mwy o fanylion yma:

www.tafarnsinc.cymru

facebook & twitter: @SaveTafarnSinc

ebost: tafarnsinccymru@gmail.com

 

Y Tafarn Sinc – help buy a Welsh pub

The community is trying to raise money through the sale of shares, to keep the Tafarn Sinc in Rosebush as it is – a great Welsh language pub. But it needs to be done before the end of September – tomorrow! Would you like to help and be one of the pub’s ‘owners’?

A letter about the project from Margaret Phillips – thanks Margaret!

Y Tafarn Sinc in Rosebush, in the Preselis, is one of the rare places where people can go in and speak Welsh. The place is successful at the moment but the owners will leave at the end of October.

The Tafarn Sinc Association has been trying to raise enough money to buy the place since the end of June, to keep it as it is at present, and keep the atmosphere. The bulk of the money will be needed before the end of September.

They have got more than half but are still looking for people willing to buy shares @ £200 each [interest 2%] or make a loan of £5000 for three years [interest 4 %].

In both options, the interest will be better than what banks offer.

Would anyone learning Welsh like to buy a share, or would a group of learners be interested in creating a ‘syndicate’ to buy a share(s)?

You can get more details here:

www.tafarnsinc.cymru

facebook & twitter: @SaveTafarnSinc

email: pubsinccymru@gmail.com

 

Darlith – “Waldo a D.J.Williams”

[Scroll down or click here for English]

Cyn cynnal Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo yn Abergwaun eleni bydd arddangosfa yn tynnu sylw at gysylltiadau’r bardd â’r ardal yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Gorllewin Cymru gydol misoedd Awst a Medi.

Bydd yr arddangosfa aml-gyfrwng a drefnir gan Gymdeithas Waldo ar wahoddiad Myles Pepper yn cynnwys gwaith gan artistiaid megis Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones a Tim Fudge yn ogystal â cherddi wedi’u llythrennu, a ffotograffau prin o Waldo.

Rhoddir y lle blaenaf i’r penddelw o’r bardd gan y cerflunydd nodedig John Meirion Morris. Bydd llyfrau sydd wedi’u cyhoeddi am y bardd a’r heddychwr i’w gweld ac ar gael i’w prynu o siop lyfrau  Seaways drws nesaf.

Agorir yr arddangosfa’n swyddogol gan Mererid Hopwood pnawn Sul, Gorffennaf 30, oddeutu 4.30. Mae’r oriel yn rhan o Fwyty Bistro Peppers yn Stryd y Wesh.

Cynhelir y ddarlith flynyddol ei hun yng Nghapel Hermon ar nos Wener, Medi 29 pan fydd Robert Rhys yn son am y berthynas – tymhestlog ar adegau – rhwng Waldo a’i gyd-genedlaetholwr, D. J. Williams, a dreuliodd y rhan helaethaf o’i oes yn Abergwaun.
Bydd rhai o’r llythyrau a ddanfonwyd gan Waldo at ei gyfaill, sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, hefyd i’w gweld yn arddangosfa ‘Un Funud Fwyn’.


Prior to holding this year’s annual Waldo Williams lecture at Fishguard an exhibition highlighting the poet’s association with the area will be held at the West Wales Arts Centre all through August and September.

Hosted by Myles Pepper and organised by Cymdeithas Waldo the multi-media exhibition will feature works of art by such artists as Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones and Tim Fudge as well as calligraphed poems and rarely seen photographs of Waldo.

Pride of place will be given to the commissioned bust of the poet made by renowned sculptor John Meirion Morris. Books written about the poet and pacifist will be on display and can be purchased from Seaways bookshop next door.

The exhibition will be officially opened by Mererid Hopwood on Sunday, July 30 at around 4.30. The gallery is situated in West Street as part of the Peppers Bistro.

The annual lecture itself will be held at Hermon Chapel on Friday, September 29 when Robert Rhys will speak about the relationship – which was sometimes turbulent – between Waldo and fellow nationalist, D. J. Williams, who lived for most of his life in Fishguard.

A few of the letters sent by Waldo to his friend, which are kept at the National Library, will also be on display at the ‘Un Funud Fwyn’ exhibition.

Tŷ Cadwgan

[Scroll down or click here for English]

Mae dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion Prifysgol yn Aberteifi, i gyd yn cael eu cynnal yn Tŷ Cadwgan, yr adeilad lliw hufen i’r chwith Gerddi Brioude, wrth ochr prif fynedfa’r Castell.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps

Mae prif fynedfa i Dŷ Cadwgan dan ganopi wrth ochr y siop “Labels for Less”. Mae tu ôl i goeden yn y llun uchod. Mae lifft ar gael i fynd lan stâr, ac mae dosbarthiadau i gyd ar y llawr cyntaf.


Aberystwyth University Welsh for Adults classes in Cardigan are all held at Tŷ Cadwgan, the cream coloured building to the left of the Brioude Garden which is next to the Castle Entrance / Reception.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps / click to see on GoogleMaps

The main entrance to  Tŷ Cadwgan is under a canopy to the side of the shop, “Labels for Less”, almost hidden by the tree in the picture above. There’s a lift to go upstairs, and all the classes are held on the first floor.

 

 

Cerflun Ben yn y Castell

Anfonodd Celia, Felin Bedw, y llun hyfryd yma o’r artist Ben Dearnley gyda rhai o’i gyd-ddysgwyr a ddaeth ar achlysur dadorchuddio ei gerflun newydd. Dyma Celia’n rhoi hanes:

Cwrddon ni yn ein dosbarth Cymraeg cyntaf ym mis Hydref 2012 ac wedi parhau i fod yn ffrindiau ers hynny.  Yn ddiweddar, gwahoddodd Ben ni i ddadorchuddiad ei gerflun newydd e yng Nghastell Aberteifi.

Caeth e’r syniad ar gyfer y cerflun pan oedd e’n dysgu drws nesa i swyddfa adfer y Castell.  Ers hynny, mae e wedi bod yn gweithio ar y syniad. Mae Ben wedi cerfio siâp mewn llechfaen sy’n cynrychioli cleddyfau ond y neges yw bod “yr ysgrifbin yn gryfach na’r cleddyf”.

Caeth e gefnogaeth gan feirdd adnabyddus lleol sef Ceri Wyn Jones a Gillian Clarke. Ysgrifennon nhw gerddi a defnyddiodd Ben rhai o’u llinellau ar y cerflun.

Ewch i’w weld e – mae e’n ardderchog! Mae gwydr lliw yn edrych yn wahanol yn ôl amser y dydd a’r tymor.

Ben Dearnley a rhai o’i gyd-ddysgwyr wrth ochr y cerflun newydd. O’r chwith: Ben, Nigel Blake, Celia Richardson, Judith Wainwright a Jude Marr.

Dewch i Ganu, Llandysul

Y nos Iau cyntaf o’r mis am 8yh, yn dechrau nos Iau, 7fed Medi yn Tafarn y Half Moon, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AJ.
Cyfle i ganu hoff ganeuon gwerin tafarndai a stadium fel Sosban Fach a Moliannwn.

Croeso mawr i bawb, yn arbennig Dysgwyr Cymraeg. Yn rhad ac am ddim.

Dewch i Ganu (Come and Sing)
The first Thursday of the month at 8pmstarting Thursday, 7th September in the Half Moon Inn, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AJ.
A chance to sing the stadium, pub and folk favourites such as Sosban Fach and Moliannwn.

Everyone is welcome, particularly Welsh learners.  Free.