Darlith – “Waldo a D.J.Williams”

[Scroll down or click here for English]

Cyn cynnal Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo yn Abergwaun eleni bydd arddangosfa yn tynnu sylw at gysylltiadau’r bardd â’r ardal yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Gorllewin Cymru gydol misoedd Awst a Medi.

Bydd yr arddangosfa aml-gyfrwng a drefnir gan Gymdeithas Waldo ar wahoddiad Myles Pepper yn cynnwys gwaith gan artistiaid megis Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones a Tim Fudge yn ogystal â cherddi wedi’u llythrennu, a ffotograffau prin o Waldo.

Rhoddir y lle blaenaf i’r penddelw o’r bardd gan y cerflunydd nodedig John Meirion Morris. Bydd llyfrau sydd wedi’u cyhoeddi am y bardd a’r heddychwr i’w gweld ac ar gael i’w prynu o siop lyfrau  Seaways drws nesaf.

Agorir yr arddangosfa’n swyddogol gan Mererid Hopwood pnawn Sul, Gorffennaf 30, oddeutu 4.30. Mae’r oriel yn rhan o Fwyty Bistro Peppers yn Stryd y Wesh.

Cynhelir y ddarlith flynyddol ei hun yng Nghapel Hermon ar nos Wener, Medi 29 pan fydd Robert Rhys yn son am y berthynas – tymhestlog ar adegau – rhwng Waldo a’i gyd-genedlaetholwr, D. J. Williams, a dreuliodd y rhan helaethaf o’i oes yn Abergwaun.
Bydd rhai o’r llythyrau a ddanfonwyd gan Waldo at ei gyfaill, sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, hefyd i’w gweld yn arddangosfa ‘Un Funud Fwyn’.


Prior to holding this year’s annual Waldo Williams lecture at Fishguard an exhibition highlighting the poet’s association with the area will be held at the West Wales Arts Centre all through August and September.

Hosted by Myles Pepper and organised by Cymdeithas Waldo the multi-media exhibition will feature works of art by such artists as Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones and Tim Fudge as well as calligraphed poems and rarely seen photographs of Waldo.

Pride of place will be given to the commissioned bust of the poet made by renowned sculptor John Meirion Morris. Books written about the poet and pacifist will be on display and can be purchased from Seaways bookshop next door.

The exhibition will be officially opened by Mererid Hopwood on Sunday, July 30 at around 4.30. The gallery is situated in West Street as part of the Peppers Bistro.

The annual lecture itself will be held at Hermon Chapel on Friday, September 29 when Robert Rhys will speak about the relationship – which was sometimes turbulent – between Waldo and fellow nationalist, D. J. Williams, who lived for most of his life in Fishguard.

A few of the letters sent by Waldo to his friend, which are kept at the National Library, will also be on display at the ‘Un Funud Fwyn’ exhibition.