Archifau Misol: Chwefror 2018

Twmpath, Castell Newydd Emlyn

Twmpath gyda Dawnswyr Talog
Nos Wener 16eg Chwefror, 7yh
Yn Tŷ Nest, Gwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn
Tocyn: oedolyn £6; plentyn £4
Trefnir gan Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn
Cysylltwch â’r Gwesty am docyn: 01239 710317
 
 
Twmpath with Dawnswyr Talog
Friday 16th Feburary, 7pm
At Tŷ Nest, Emlyn Hotel, Newcastle Emlyn
Ticket: adults £6, child £4
Organised by Newcastle Emlyn Food Festival
Contact the Hotel for a ticket 01239 710317

Agor y Drws

Cyfres newydd o sesiynau ar gyfer dysgwyr profiadol fydd yn cael eu cynnal yn Sir Benfro ac Aberteifi rhwng mis Mawrth a Gorffennaf.

(A series of sessions for experienced Welsh learners, to be held between March and July.)

Trefn y diwrnod

Bydd fformat y diwrnod yn debyg mewn 5 sesiwn, a bydd un arall yn dra gwahanol – mae Sesiwn 4 ar ddydd Llun, Gŵyl y Banc, felly rhaid i bethau fod yn wahanol!

Fel arfer, yn y bore bydd dau grŵp yn gwneud gwaith trafod / gwrando / gwylio / darllen gyda’r tiwtor, gan ddilyn thema’r diwrnod. Bydd y tiwtoriaid yn amrywio o sesiwn i sesiwn – gweler y manylion isod. Bydd un grŵp yn gwneud gwaith mwy heriol (pobl Siawns am Sgwrs fydd llawer ohonynt) a bydd y grŵp arall yn cael ychydig mwy o help gydag idiomau a phatrymau iaith. Ond rhannu’r diwylliant yw’r nod i bawb a gobeithio bydd y gweithgareddau yn plesio!

Yn y prynhawn bydd siaradwr gwadd yn dod i wneud cyflwyniad. Bydd Cymry Cymraeg yn cael eu gwahodd i ddod i’r sesiwn hon hefyd a gobeithio bydd pawb yn cymdeithasu.

Bws am Ddim

Mae teithio i fannau newydd yn gallu bod yn her hefyd felly bydd bws ar gael o Hwlffordd bob tro, am ddim. Does dim rhaid i chi ddod ar y bws, wrth gwrs – nodwch ar y ffurflen gofrestru os byddwch chi am ddefnyddio’r bws. Bydd manylion casglu ac amseroedd yn dod atoch yn nes ymlaen. Mae Ebrill 28ain yn ddiwrnod Sadwrn Barlys yn Aberteifi felly efallai y bydd parcio’n broblem a bydd bws yn haws i chi.

4 Sesiwn o leiaf

Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod llawer o bobl yn manteisio ar y cwrs newydd felly does neb eisiau gweld ystafell yn hanner gwag! Felly gofynnwn i chi nodi eich bod yn dod i 4 sesiwn o leiaf. Mae un gŵr a gwraig wedi gofyn am gael rannu un lle – bydd y wraig yn dod i 3 sesiwn a’r gŵr yn dod i 3 arall. Dim problem. Os dych chi eisiau gwneud trefniant tebyg gyda ffrind, cysylltwch â Mairwen i drefnu (mairwenjones@sky.com).

Dychwelyd eich ffurflen

Anfonwch y ffurflen yn ôl mor fuan â phosib os gwelwch yn dda, ond yn bendant erbyn Chwefror 12fed. Byddwn yn cysylltu â chi wedyn i drefnu’r taliad o £20.

Sesiwn Un, Mawrth 10fed
Lleoliad: Clwb Criced, Hook
Amser: 10.00 – 3.15yp
Thema: Chwaraeon / Byd y Campau
Tiwtoriaid: Rhian Owens, Mairwen Jones
Siaradwr Gwadd: Alun Wyn Bevan 2.00
Dewch â chinio gyda chi.

Sesiwn Dau, Ebrill 28
Lleoliad: Castell Aberteifi
Amser: 10.30 – 4.00yp
Thema: Barddoniaeth, Celf, Traddodiadau
Tiwtoriaid: Ceri Wyn Jones, Mairwen Jones
Siaradwr Gwadd: Idris Reynolds 2.30
Bydd modd prynu cinio yn y dref.

Sesiwn Tri, Mai 7 (Dydd Llun, Gŵyl y Banc)
Lleoliad: Maenclochog
Amser: 2.00 – 8.00yh
Thema: Eisteddfodau
Tiwtoriaid: Natalie Morgan, Mairwen Jones
Siaradwr Gwadd: Geraint Harries
Dewch â bwyd (amser te) gyda chi.

Sesiwn Pedwar, Mai 26
Lleoliad: Castell Henllys
Amser: 10.30 – 3.30yp
Thema: Bwyd a Diod, Traddodiadau
Tiwtoriaid: Rhian Owens, Buddug Harries
Siaradwr Gwadd: Hazel Thomas 2.00
Gofynnwn i chi brynu cinio yn y caffi yno – bwydlen i ddilyn

Sesiwn Pump, Mehefin 23
Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penfro a Chastell Caeriw
Amser: 10.00 – 3.15yp
Thema: Cerddoriaeth
Tiwtoriaid: Ceri Wyn Jones, Mairwen Jones
Tiwtor/perfformwr gwadd: Seimon Morris
Perfformwyr Gwadd yng Nghastell Caeriw: DnA  2.00
Dewch â chinio gyda chi.

Sesiwn Chwech, Gorff 7fed
Lleoliad: Oriel y Parc, Tyddewi
Amser: 10.15 – 3.15yp
Thema: Arlunwyr
Tiwtoriaid: Janice Morgan, Sarah Eastlake
Siaradwr Gwadd: Alun Ifans 2.00
Dewch â chinio gyda chi neu fe allwch brynu cinio yn y caffi yno.

Gweler y daflen am ragor o fanylion.

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Nos Fercher 7fed o fis Chwefror 2018 am 8y.h.

Festri Capel Mair (drws wrth ochr y Capel ar Feidr Fair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i’ch tiwtor neu i Philippa Gibson 01239 654561


Merched y Wawr Cylch Teifi – Welsh learners’ evening

Wednesday  7th February  2018 at 8pm

Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidr Fair, near Finch Square)

Activities and then tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all

So that we can have an idea of how many will come, please give names to your tutor or to Philippa Gibson 01239 654561

Dwy Gomedi Fer

Cwmni Drama Llandudoch

Chwefror 2 : Neuadd Penrhiwllan 7.30 pm

Mawrth 9 : Neuadd Sarnau 7.30 pm

Mawrth 23ain: Neuadd Talgarreg 7.30

?? Mawrth 20fed (Nos Iau) : Theatr Mwldan 7.30 ??
(dyddiad anghywir – 29 Mawrth yn ôl Theatr Mwldan)

Cwmni Drama Llandudoch yn cyflwyno DWY GOMEDI FER. ‘Y Noson Wobrwyo’ gan Elgan Jones a ‘Rhwng Dwy’ gan Charles Arch. Dwy ddrama fydd yn goglais y chwerthin o’r gynulleidfa, gan gwmni sydd wedi perfformio bob blwyddyn ers 30 mlynedd.

(Addas i ddysgwyr Cymraeg).

CWMNI DRAMA LLANDUDOCH: DWY GOMEDI FER

Cwmni Drama Llandudoch present DWY GOMEDI FER. ‘Y Noson Wobrwyo’ by Elgan Jones and ‘Rhwng Dwy’ by Charles Arch. Two short comedies to tickle the funny bones from this local company that has performed every year for the past 30 years!

(Suitable for Welsh learners).

Ail Symudiad yn 1176

Bydd Ail Symudiad yn perfformio ym Mwyty 1176 nos Iau 1af a 15fed o Chwefror am 7.30yh ar gyfer y dysgwyr fydd ar gwrs Cymraeg preswyl yn y Castell. Bydd croeso i bob dysgwr y Gymraeg, ac i’r cyhoedd, i ddod i fwynhau’r noson, yn rhad ac am ddim!

Ail Symudiad will be performing at the 1176 restaurant on Thursday 1st and 15th February at 7.30pm for the students who will be on a residential Welsh course in the Castle. All Welsh learners, and the public, will be welcome to come and enjoy the evening, free of charge!