Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Nos Fercher 7fed o fis Chwefror 2018 am 8y.h.

Festri Capel Mair (drws wrth ochr y Capel ar Feidr Fair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i’ch tiwtor neu i Philippa Gibson 01239 654561


Merched y Wawr Cylch Teifi – Welsh learners’ evening

Wednesday  7th February  2018 at 8pm

Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidr Fair, near Finch Square)

Activities and then tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all

So that we can have an idea of how many will come, please give names to your tutor or to Philippa Gibson 01239 654561