Agor y Drws

Cyfres newydd o sesiynau ar gyfer dysgwyr profiadol fydd yn cael eu cynnal yn Sir Benfro ac Aberteifi rhwng mis Mawrth a Gorffennaf.

(A series of sessions for experienced Welsh learners, to be held between March and July.)

Trefn y diwrnod

Bydd fformat y diwrnod yn debyg mewn 5 sesiwn, a bydd un arall yn dra gwahanol – mae Sesiwn 4 ar ddydd Llun, Gŵyl y Banc, felly rhaid i bethau fod yn wahanol!

Fel arfer, yn y bore bydd dau grŵp yn gwneud gwaith trafod / gwrando / gwylio / darllen gyda’r tiwtor, gan ddilyn thema’r diwrnod. Bydd y tiwtoriaid yn amrywio o sesiwn i sesiwn – gweler y manylion isod. Bydd un grŵp yn gwneud gwaith mwy heriol (pobl Siawns am Sgwrs fydd llawer ohonynt) a bydd y grŵp arall yn cael ychydig mwy o help gydag idiomau a phatrymau iaith. Ond rhannu’r diwylliant yw’r nod i bawb a gobeithio bydd y gweithgareddau yn plesio!

Yn y prynhawn bydd siaradwr gwadd yn dod i wneud cyflwyniad. Bydd Cymry Cymraeg yn cael eu gwahodd i ddod i’r sesiwn hon hefyd a gobeithio bydd pawb yn cymdeithasu.

Bws am Ddim

Mae teithio i fannau newydd yn gallu bod yn her hefyd felly bydd bws ar gael o Hwlffordd bob tro, am ddim. Does dim rhaid i chi ddod ar y bws, wrth gwrs – nodwch ar y ffurflen gofrestru os byddwch chi am ddefnyddio’r bws. Bydd manylion casglu ac amseroedd yn dod atoch yn nes ymlaen. Mae Ebrill 28ain yn ddiwrnod Sadwrn Barlys yn Aberteifi felly efallai y bydd parcio’n broblem a bydd bws yn haws i chi.

4 Sesiwn o leiaf

Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod llawer o bobl yn manteisio ar y cwrs newydd felly does neb eisiau gweld ystafell yn hanner gwag! Felly gofynnwn i chi nodi eich bod yn dod i 4 sesiwn o leiaf. Mae un gŵr a gwraig wedi gofyn am gael rannu un lle – bydd y wraig yn dod i 3 sesiwn a’r gŵr yn dod i 3 arall. Dim problem. Os dych chi eisiau gwneud trefniant tebyg gyda ffrind, cysylltwch â Mairwen i drefnu (mairwenjones@sky.com).

Dychwelyd eich ffurflen

Anfonwch y ffurflen yn ôl mor fuan â phosib os gwelwch yn dda, ond yn bendant erbyn Chwefror 12fed. Byddwn yn cysylltu â chi wedyn i drefnu’r taliad o £20.

Sesiwn Un, Mawrth 10fed
Lleoliad: Clwb Criced, Hook
Amser: 10.00 – 3.15yp
Thema: Chwaraeon / Byd y Campau
Tiwtoriaid: Rhian Owens, Mairwen Jones
Siaradwr Gwadd: Alun Wyn Bevan 2.00
Dewch â chinio gyda chi.

Sesiwn Dau, Ebrill 28
Lleoliad: Castell Aberteifi
Amser: 10.30 – 4.00yp
Thema: Barddoniaeth, Celf, Traddodiadau
Tiwtoriaid: Ceri Wyn Jones, Mairwen Jones
Siaradwr Gwadd: Idris Reynolds 2.30
Bydd modd prynu cinio yn y dref.

Sesiwn Tri, Mai 7 (Dydd Llun, Gŵyl y Banc)
Lleoliad: Maenclochog
Amser: 2.00 – 8.00yh
Thema: Eisteddfodau
Tiwtoriaid: Natalie Morgan, Mairwen Jones
Siaradwr Gwadd: Geraint Harries
Dewch â bwyd (amser te) gyda chi.

Sesiwn Pedwar, Mai 26
Lleoliad: Castell Henllys
Amser: 10.30 – 3.30yp
Thema: Bwyd a Diod, Traddodiadau
Tiwtoriaid: Rhian Owens, Buddug Harries
Siaradwr Gwadd: Hazel Thomas 2.00
Gofynnwn i chi brynu cinio yn y caffi yno – bwydlen i ddilyn

Sesiwn Pump, Mehefin 23
Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penfro a Chastell Caeriw
Amser: 10.00 – 3.15yp
Thema: Cerddoriaeth
Tiwtoriaid: Ceri Wyn Jones, Mairwen Jones
Tiwtor/perfformwr gwadd: Seimon Morris
Perfformwyr Gwadd yng Nghastell Caeriw: DnA  2.00
Dewch â chinio gyda chi.

Sesiwn Chwech, Gorff 7fed
Lleoliad: Oriel y Parc, Tyddewi
Amser: 10.15 – 3.15yp
Thema: Arlunwyr
Tiwtoriaid: Janice Morgan, Sarah Eastlake
Siaradwr Gwadd: Alun Ifans 2.00
Dewch â chinio gyda chi neu fe allwch brynu cinio yn y caffi yno.

Gweler y daflen am ragor o fanylion.