Archifau Misol: Mawrth 2018

Eisteddfod y Dysgwyr 2018

23/3/18

Eisteddfod y Dysgwyr
Llynedd, cynhaliwyd Eisteddfod y Dysgwyr yn Felin-fach. Eleni, bydd yn Llandeilo. Beth am gystadlu? Nawr yw’r amser i ddechrau meddwl a pharatoi! Mae’n cynnig cyfle i chi berfformio ar y llwyfan (wrth eich hunan neu gyda grŵp), ysgrifennu’n greadigol, a gwneud gwaith celf. Bydd eich tiwtor yn gallu helpu gyda syniadau. Mae’r manylion i gyd isod. Addas i bob safon.
The Welsh Learners’ Eisteddfod
Last year, the Welsh Learners’ Eisteddfod was held in Felin-fach. This year, it will be in Llandeilo. Why not compete? Now is the time to start thinking and preparing! It offers a chance for you to perform on stage (on your own or with a group), write creatively, and do artwork. Your tutor will be able to help with ideas. The details are all below. Suitable for all levels.

Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Oherwydd y tywydd garw mae’r cyfarfod yma (2 Mawrth i fod) wedi’i ohirio tan Ddydd Gwener 16 Mawrth am 10.30 yn Nhafarn Ffostrasol.

Neges oddi wrth Eiris Llywelyn:

Ymhellach i gais y Llyfrgell Genedlaethol am wirfoddolwyr i ddigideiddio Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi rydyn ni nawr wedi cael manylion am hyfforddiant mae’r Llyfrgell yn ei drefnu fis Mawrth yn Ffostrasol. Croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb ond a allech chi plîs roi gwybod* er mwyn i ni gael syniad faint o bobl fydd yn bresennol?

Dyma neges y llyfrgell:

Gweithdy yn Nhafarn Ffostrasol – Mawrth 2ail 2018 am 10.30 a.m.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyflwyniad i’r casgliad a ‘demo’ byw o sut mae defnyddio adnodd ar-lein i drawsgrifio’r cofnodion.

Byddwn hefyd yn dod â nifer o liniaduron fel bod pawb sy’n bresennol ac yn dymuno rhoi cynnig arni yn medru cael tro.

* Cewch ebostio fi (nic@dysgu.com) a wna i basio’r neges ymlaen

Carreg Bica yn y Pwerdy

Nos Sadwrn 10fed Mawrth, 7.30yh
Tocynnau £10 neu consesiwn £8 o Siop Ffab Llandysul neu arbed lle gyda Victoria ar ebost victoriamalcolm@btinternet.com.

Cymdogion a chyfeillion yw’r pedwarawd carreg bica, sy’n byw dim nepell o’i gilydd naill ochr i’r teifi.  Maent yn canolbwyntio ar etifeddiaeth cerddorol eu ardal, a thrwy gwead cyd-leisiol cyffyrddiad arbennig eu hofferynnau, yn ymdrin a’r holl bosibiliadau bydd y melodi yn cynnig arnynt.

Y mae’r triniaeth yn seiliedig ar gyd-chwarae’r ceinciau mewn heterophony, a sisialu’r alawon, gyda phwyslais ar addurno’r ceinciau mewn ffordd cynhenid i’w hofferynnau, sy’n gwrthgyferbynnu a’r tueddiad diweddar o bwyslais ar harmoni a threfniannau.

Y mae’r alawon eu hun yn amrywio o’r dwys i’r sionc, ac o’r hen i’r newydd. y mae carreg bica hefyd yn cynnig ambell i gân.

CARREG BICA CONCERT
Ceri Rhys Matthews / flute; Julie Murphy / voice and shruti box; Ceri Owen Jones / harp; Elsa Davies / fiddle

Saturday 10th March, 7.30pm
Tickets £10 or concessions £8 from Siop Ffab, Llandysul or reserve tickets with Victoria on email victoriamalcolm@btinternet.com.

A musical marriage made in heaven, the voice of Julie Murphy and flute of Ceri Rhys Matthews ( founding members of fernhill ) with the harp of Ceri Owen Jones and fiddle of Elsa Davies ( Deuair ). They are friends and neighbours who live on either side of the river teifi and working with the inherited music of their environs and the intertwined textures of their instruments, they explore the musical possibilities of native melody. Together they create something really exquisite.

The tunes themselves range from plangent airs to joyful jigs, from ancient to modern, spiced throughout with beautiful songs.

The treatment is grounded in playing in heterophony; susurrating melodies with an emphasis on articulation of the tunes through the interplay of the individual voices and particular qualities of each distinct instrument.

Diolch Noson Allan / Thank you Night Out

Cerddwyr Cylch Teifi – Nanhyfer a Llwyngwair

Cerddwyr Cylch Teifi: 10 Mawrth 2018
Nanhyfer a Llwyngwair
Arweinydd: Tony Haigh

Gadael maes parcio Tafarn Tre-wern, Nanhyfer (SN 083 397; cod post SA42 0NB) am 10:30yb.

Y daith: Taith gylch ddwy awr tua dwy filltir a hanner, yn bennaf ar draciau a llwybrau. Byddwn ni’n ymweld ag eglwys Nanhyfer ac wedyn â safle’r hen gastell cyn dilyn y llwybr uwchlaw Afon Nyfer i lawr, dros Bont Newydd, i gyrraedd ardal Llwyn-gwair. Awn yn ôl ar lwybr gwahanol. Ychydig o ddringo lan i’r castell (ryw 100/150 troedfedd); mae un rhan o’r llwybr i lawr i’r afon yn serth ac yn anwastad.

Pwyntiau o ddiddordeb: Eglwys Nanhyfer, yr ywen waedlyd a’r groes Geltaidd yn y fynwent, Castell Nanhyfer (lle bu llawer o waith cloddio yn ddiweddar), croes y pererinion, hanes Llwyn-gwair.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Tafarn Tre-wern.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur, ac yn ebost cyntaf y tymor (2/9/17). Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu edrychwch ar y blog.)

Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.

 

Cerddwyr Cylch Teifi: 10 March 2018
Nevern and Llwyngwair
Leader: Tony HaighLeave the Trewern Arms car park, Nevern (SN 083 397; postcode SA42 0NB) at 10:30am.

The walk: A circular walk of about 2.5 miles, mainly on tracks and paths. We’ll visit Nevern Church and then the site of the old castle before following the path above Afon Nyfer downwards, over Pont Newydd / new bridge, to reach the Llwyngwair area. We’ll go back on a different path. Some climbing up to the castle (about 100/150 foot); one part of the path down to the river is steep and uneven.

Points of interest: Nevern Church, the bleeding yew and the Celtic cross in the churchyard, Nevern Castle (where there’s been a lot of archeological digging recently), the pilgrims’ cross, the history of Llwyngwair.

 
Socialize over refreshments afterwards: Trewern Arms
Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme, and in the first email of the season (2/9/17). Ask if you don’t have a copy, or see the blog entry.) Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

Dathlu Dewi yn Ffostrasol

Nos Wener 9 Mawrth, 7.00 yh yn Neuadd Ffostrasol byddwn yn dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Cleif Harpwood a Geraint Cynan ac yn paratoi pryd bach o fwyd i bawb.

Os hoffech ddod i’r noson a fyddech gystal â chysylltu ar yr e-bost hwn neu ffonio 01239 851 55 cynted â phosibl i gael tocyn oherwydd nifer cyfyngedig sydd ar gael.

Unwaith eto diolch yn fawr am bob cefnogaeth.

Stiwardio yn Eisteddfodau yr Urdd

Neges gan Rhian Owens:

Bore da

A fyddai modd i chi ofyn i’ch dysgwyr a oes diddordeb gyda nhw i stiwardio yn Eisteddfodau Sir yr Urdd os gwelwch yn dda. Gall yr oriau hyn gyfrannu at eu horiau dysgu anffurfiol. Mae’r manylion isod ac os oes diddordeb gyda’ch dygwyr yna gofynnwch iddyn nhw i gysylltu ag Eurfyl Lewis os gwelwch chi’n dda. Mae manylion Eurfyl isod.

Manylion yr Eisteddfodau
Eisteddfod Shir Cynradd yw’r Steddfod fwya, cynhelir hon yn neuadd ysgol Bro Gwaun, Abergweun ar fore Sadwrn, Mawrth 24ain am 10 o’r gloch.

Mae dal angen cymorth yn yr Eisteddfod Ddawns gynhelir yn neuadd ysgol Bro Gwaun, Abergweun ar nos Lun, Mawrth 19eg am 4.30 o’r gloch ac hefyd yn yr Eisteddfod Offerynnol gynhelir yn neuadd ysgol Syr Thomas Picton Hwlffordd ar brynhawn Mawrth, Mawrth 20fed am 1 o’r gloch.

Manylion Eurfyl Lewis
Eurfyl Lewis
Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Prosiect Penfro
Canolfan yr Urdd Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Ffon : 01239 820317
Symudol : 07976 003359
Ebost: eurfyl@urdd.org