Cerddwyr Cylch Teifi – Nanhyfer a Llwyngwair

Cerddwyr Cylch Teifi: 10 Mawrth 2018
Nanhyfer a Llwyngwair
Arweinydd: Tony Haigh

Gadael maes parcio Tafarn Tre-wern, Nanhyfer (SN 083 397; cod post SA42 0NB) am 10:30yb.

Y daith: Taith gylch ddwy awr tua dwy filltir a hanner, yn bennaf ar draciau a llwybrau. Byddwn ni’n ymweld ag eglwys Nanhyfer ac wedyn â safle’r hen gastell cyn dilyn y llwybr uwchlaw Afon Nyfer i lawr, dros Bont Newydd, i gyrraedd ardal Llwyn-gwair. Awn yn ôl ar lwybr gwahanol. Ychydig o ddringo lan i’r castell (ryw 100/150 troedfedd); mae un rhan o’r llwybr i lawr i’r afon yn serth ac yn anwastad.

Pwyntiau o ddiddordeb: Eglwys Nanhyfer, yr ywen waedlyd a’r groes Geltaidd yn y fynwent, Castell Nanhyfer (lle bu llawer o waith cloddio yn ddiweddar), croes y pererinion, hanes Llwyn-gwair.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Tafarn Tre-wern.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur, ac yn ebost cyntaf y tymor (2/9/17). Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu edrychwch ar y blog.)

Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.

 

Cerddwyr Cylch Teifi: 10 March 2018
Nevern and Llwyngwair
Leader: Tony HaighLeave the Trewern Arms car park, Nevern (SN 083 397; postcode SA42 0NB) at 10:30am.

The walk: A circular walk of about 2.5 miles, mainly on tracks and paths. We’ll visit Nevern Church and then the site of the old castle before following the path above Afon Nyfer downwards, over Pont Newydd / new bridge, to reach the Llwyngwair area. We’ll go back on a different path. Some climbing up to the castle (about 100/150 foot); one part of the path down to the river is steep and uneven.

Points of interest: Nevern Church, the bleeding yew and the Celtic cross in the churchyard, Nevern Castle (where there’s been a lot of archeological digging recently), the pilgrims’ cross, the history of Llwyngwair.

 
Socialize over refreshments afterwards: Trewern Arms
Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme, and in the first email of the season (2/9/17). Ask if you don’t have a copy, or see the blog entry.) Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.