Golygfa o fynydd Carn Ingli o Bentre Ifan

Cerddwyr Cylch Teifi – Llethrau Carn Ingli

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi: 14 Ebrill 2018
Llethrau Carn Ingli

Arweinwyr: Ruth Sharpe a Judith Wainwright

Gadael y llecyn parcio ger Cilgwyn am 10:30yb (SN070 373 – ar ôl tua hanner milltir ar y ffordd fach o Drefdraeth at Gilgwyn trowch i’r dde a dilyn yr heol fferm ar hyd y mynydd am ryw 300 metr). Map: tinyurl.com/parciocarningli

Y daith: Taith ddwy awr tua 2.5 milltir yw hi mewn cylch clocwedd i gyd ar draciau dwyreiniol a gogleddol Carn Ingli heb ddringo’r llethrau serth.

Cyfanswm yr esgyniad: tua 330 troedfedd. Dim sticlau. Bydd rhannau yn weddol fwdlyd dan draed, yn enwedig wrth groesi’r nentydd bychain.

Pwyntiau o ddiddordeb: Olion ein cynhanes ar y mynydd yn enwedig y cytiau cylch niferus; ffermio heddiw; golygfeydd eang ac amrywiol.

Wedyn: Cymdeithasu dros luniaeth – mae dewis da yn Nhrefdraeth, yn enwedig caffis ‘Blas’ a ‘Tides’ ar Heol y Farchnad, a Gwesty’r Castell ar y briffordd.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur. Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu edrychwch ar y blog.)

Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 14 April 2018
The slopes of Carn Ingli

Leaders: Ruth Sharpe and Judith Wainwright

Leave the parking space near Cilgwyn at 10:30am (SN070 373 – after about half a mile on the small road from Newport to Gilgwyn turn right and follow the farm road along the mountain for about 300 meters). Map: tinyurl.com/parciocarningli

The walk: It’s a two hour walk, about 2.5-miles in a clockwise circle all on eastern and northern tracks of Carn Ingli without climbing the steep slopes.

Total ascent: about 330 feet. No stiles. Parts will be fairly muddy underfoot, especially when crossing the small streams.

Points of interest: The marks of our prehistory on the mountain, especially the numerous circle huts; farming today; extensive and varied views.

Afterwards: Socializing over refreshments – there is a good choice in Newport, especially ‘Blas’ and ‘Tides’ cafes on Market Street, and the Castle Inn on the main road.

Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme). Ask if you don’t have a copy, or see the blog entry.)

Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.