Archifau Misol: Mehefin 2018

Taith Dysgwyr Ceredigion

Taith Dysgwyr Ceredigion i gartref Hedd Wyn – Yr Ysgwrn, Trawsfynydd a’r Bala

Sadwrn 23 Mehefin 2018

Dim ond £10

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Meryl Evans
01545 572715 ~ Meryl.Evans@ceredigion.gov.uk

Cywion Cranogwen

Nos Wener 22ain Mehefin yn Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ am 7yh.  £5 wrth y drws, (£1 i blant)
Cywion Cranogwen
Sioe am arwresau Cymru

Mae sioe gyffrous am rai o arwresau Cymru yn dod i ardal Cranogwen ei hunan!

Bydd Cywion Cranogwen yn talu teyrnged i’n harwresau – yr amlwg a’r anghofiedig, y rhai llenyddol, gwleidyddol, milwrol, morwrol, cerddorol, celfyddydol, a’r genod, lodesi, rocesi a chrotesi arwrol sy’n rhan o’n bywydau o ddydd i ddydd. Byddan nhw’n rhannu profiad ac yn dweud eu dweud yn y sioe farddol, weledol a cherddorol hon.

Pwy yw’r Cywion? Pic n mics melys o feirdd, cantorion ac arlunwyr – Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam a Manon Awst, ac ambell i Gyw melyn arall. Cewch weld rhagor yn eu geiriau eu hunain yma: @cywioncranogwen   www.cywioncranogwen.com

Bydd cyfle olaf i weld y sioe, sy wedi’i pherfformio mewn sawl man ledled Cymru, nos Wener 22ain Mehefin yn Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ am 7yh.  £5 wrth y drws, (£1 i blant). Yn addas iawn, Merched y Wawr Bro Cranogwen sy wedi trefnu’r perfformiad hwn.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson, philippa.gibson@gmail.com

A poetic, visual and musical show, about some of Wales’ heroines.

Y Cwis Mawr

Cwis cenedlaethol sy’n addas ar gyfer Lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd.

Cynhelir rownd Ceredigion Y Cwis Mawr am 18.00, nos Fercher, 20 Mehefin, yn Y Gwndwn, Campws Theatr Felin-fach.

Dyddiad cau wedi’i ymestyn – gweler isod.

(Ymddiheuriadau bod hyn ar fyr rybudd, dim ond yr wythnos hon glywon ni amdano.)

Bydd y tîm â’r nifer uchaf o bwyntiau yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol yn Shwmae Caerdydd (Pafiliwn y Dysgwyr) ar faes Eisteddfod Caerdydd, ddydd Sadwrn, Awst 4ydd am 2 o’r gloch. Tim Hartley fydd y cwisfeistr. Bydd pob unigolyn yn y tîm buddugol yn y rownd derfynol yn derbyn bag yn llawn gwobrau – talebau, llun o adeilad y Pierhead, crys T, tanysgrifiad i’r Wawr a gwobrau eraill.

Mae’n bosibl cael hyd at bump mewn tîm.

Bydd 6 rownd o gwestiynau yn y Cwis.

Rownd 1 – Gwybodaeth gyffredinol am Gymru – byddwch yn nodi atebion ar bapur.

Rownd 2 – Rownd weledol – rhoddir darn o bapur i bob tîm a bydd rhaid ymateb i’r sbardunau gweledol.

Rownd 3 – Rownd yn profi gwybodaeth ieithyddol am y Gymraeg – byddwch chi’n nodi atebion ar bapur.

Rownd 4 – Rownd weledol – daearyddiaeth Cymru.

Rownd 5 – Rownd sain. Byddwch yn nodi’r atebion ar ddarn o bapur.

Rownd 6 – Gwybodaeth gyffredinol gyda llythyren gyntaf pob ateb yn sillafu gair. Byddwch yn nodi atebion ar bapur.

Hoffech chi ffurfio tîm? Bydd angen dweud wrth eich tiwtor, neu wrth Phyl Brake pjb@aber.ac.uk cyn gynted â phosibl.

Poster i’w lawrlwytho.

A national quiz for Welsh learners at level Canolradd and above, with regional heats at the end of the month, and the final in the Eisteddfod in August. There’s still time to register your team (see above).

Gŵyl y Dysgwyr Sir Benfro

Os nad ydych chi wedi bod i’r Ŵyl o’r blaen, dyma ddiwrnod llawn gweithgareddau gyda rhywbeth i bawb ar bob lefel. Cynhelir yr Ŵyl yn Nghanolfan Bywyd Gwyllt Corsydd Teifi, Cilgerran, ar 16 Mehefin o 10 tan 4 o’r gloch y prynhawn. Croeso i bawb a’r teulu cyfan.

If you haven’t been to the Pembrokeshire Learners’ Festival before, this is a day of activities with something for everyone no matter how much Welsh you have. This year the festival will be held in the Teifi Marshes Wildlife Centre in Cilgerran on 16 June from 10am to 4pm. A warm welcome to all and the whole family.