Archifau Misol: Awst 2018

Plac i Nodi Gefeillio

Mae man wedi’i neilltuo ar wal yng nghei Y Tywysog Siarl, Aberteifi, i osod plac arbennig i nodi’r gefeillio rhwng y dre â Threvelin, tre fechan yng nghesail mynyddoedd uchel yr Andes ym Mhatagonia.
Cyflwynir y plac yn rhodd gan Faer a Maeres Aberteifi, John Adams-Lewis a’i wraig Morina, ar ran Pwyllgor Gefeillio Aberteifi / Trevelin, Patagonia.

Ffurfiwyd y gefeillio rhwng y ddwy dre nôl yn 2005, ond dyma fydd y tro cyntaf i blac dwyieithog, gyda geiriau Cymraeg a Sbaeneg, i nodi’n gyhoeddus yn Aberteifi y berthynas barhaol sy’n bodoli rhyngddynt. Y mae un eisoes wedi’i ddadorchuddio yn Nhrevelin.
John Adams-Lewis, ac yntau ar ei ail dymor fel Maer Aberteifi bryd hynny, a arwyddodd y ddogfen gefeillio yn swyddogol dair blynedd ar ddeg yn ôl.

‘Rwy’n cofio’n iawn’, medd John, sy’n Faer am y pedwerydd tro eleni, ‘y prynhawn hwnnw pan dderbyniais alwad ffôn gan Arturo Lowndes, ffrind i mi ym Mhatagonia, yn gofyn a fyddai gan Aberteifi ddiddordeb mewn gefeillio â Threvelin. Rhoddes i’r cynnig o flaen cyngor y dre a chytunwyd ar hynny yn galonnog. Cefais y fraint o arwyddo’r ddogfen yn gyfreithiol yn Nhrevelin ar 25 Tachwedd, 2005. Dwy flynedd yn ddiweddarach estynnodd cyngor y dre wahoddiad i Faer a Maeres Trevelin, Dr Carlos Mantegna a’i wraig, i ymweld ag Aberteifi, pryd cawson nhw groeso mawr yma.
‘Gan wybod fod gen i ddiddordeb mewn hedfan’, medd John, (mae wedi adeiladu 2 awyren ei hun ac mae’n eu hedfan yn aml) ‘fe drefnodd Carlos drip i fi a Morina mewn hofrennydd yn perthyn i fyddin ei wlad, a buom yn treulio awr ddiddorol yn hedfan dros yr Andes, Cwm Hyfryd, y paith, a hyd yn oed dros y ffin yn Chile. Buodd e’n brofiad diddorol iawn.’

Ar ôl nifer o ymweliad answyddogol â Phatagonia ar ôl y gefeillio yn 2005, mae John a Morina wedi gwneud llu o ffrindiau yn y Wladfa. Mae gan Morina berthynas yn Nhrelew – Elena Arnold, sy’n 90 oed eleni. ‘Finch oedd ei chyfenw cyn priodi’, medd John, ‘ac mae’n hanu o deulu o Langoedmor a hwyliodd ar y Mimosa yn 1865, gyda 150 o wŷr, gwragedd a phlant, i sefydlu gwladfa Gymreig ym Mhatagonia. Ar ôl un aelod o’r teulu yr enwyd Sgwâr Finch yn Aberteifi, sy’n weddol agos i’r man lle byddwn yn dadorchuddio plac y gefeillio.’
Dadorchuddir y plac ar 31 Awst. Y noson honno cynhelir cyngerdd arbennig yn y castell gyda’r tenorion enwog Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies, Alejandro Jones, y canwr poblogaidd o Batagonia, a grŵp o delynorion ifanc o fro Teifi yn cymryd rhan.

Bydd elw’r noson yn mynd i gynnal yr ysgol Gymraeg newydd, Ysgol y Cwm, a agorwyd yn Nhrevelin yn 2016, menter y mae Pwyllgor Gefeillio Aberteifi / Trevelin, o dan lywyddiaeth Y Parchedig Eirian Wyn Lewis, wedi bod yn ei chefnogi ers cyn agor yr ysgol.

Llun palod Sir Benfro, trwydded Comins Creadigol CC0 (Maxpixel)

Blas ar Sir Benfro

[Scroll down or click here for English]

Cwrs Haf newydd sbon: Blas ar Sir Benfro

Haf, haul, bwyd, diod, siarad Cymraeg, gwneud ffrindiau newydd, canu ar y bws!

Dyma gwrs hyfryd – rhaid i chi ddod!

Eleni, bydd ein* Cwrs Haf yn digwydd yng nghanol y gwyliau, mis Awst 20-23ain, pedwar diwrnod o ddysgu Cymraeg trwy ganolbwyntio ar fwyd, diod a rhyfeddodau Sir Benfro. Dewch i gael hwyl yn y dosbarth ac yn yr awyr iach am dri diwrnod, gyda gweithgareddau addas i’ch lefel chi, ac yna Dydd Iau bydd taith ar y bws i bawb. Byddwn ni’n mynd i sawl lle arbennig yn y sir.

I archebu lle, cliciwch ar eich lefel yn y rhestr isod (cofiwch bydd rhaid i chi fewngofnodi i wefan y Ganolfan Genedlaethol – os cewch chi drafferth, gofynnwch i’ch tiwtor!):

Cost y cwrs, gan gynnwys y bws, yw £42

Am fanylion pellach, cysylltwch â Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Ebost: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 770180

* Ymwadiad: dw i ddim yn gweithio i Sir Benfro, ond ro’n i’n methu ffeindio manylion y cwrs ‘ma arlein, felly dw i wedi gorfod creu y dudalen yma


A brand new Summer Course: Blas ar Sir Benfro / A Taste of Pembrokeshire

Summer,  sun, food, drink, Cymraeg, making new friends, sing-song on the bus!

A great course — you must come!

This year our* Summer Course will be held right in the middle of the holidays, August 20-23, and will give you four days of enjoyable learning on the theme of food, drink and other delights in Pembrokeshire. For the first three days the activities in and out of the classroom will be based on your particular level, followed by a bus trip on Day Four for all the groups. We’ll visit a number of very special places in Pembrokeshire.

To book a place, click on your level in the list below (remember you’ll need to log into your account on the Welsh for Adults’ site – ask your tutor if you have any problems!)

The cost of the course, including the bus fare, is £42

For further details, contact Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Email: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk
Phone: 01437 770180

* Disclaimer: I don’t work for Sir Benfro, but I couldn’t find any of these details online, so have made this page.

Dal Ati yn yr Haf!

[Scroll down or click here for English]

(Diolch i Lesley Parker am sgwennu yr isod, ac am roi caniatâd i fi ei rannu yma!)

Mae hi’n amser yr haf a does dim dosbarthiadau Cymraeg. Felly, dim Cymraeg? Neu, ydy hi’n amser i ymarfer yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu!

Siaradwch Cymraeg â phobl!

Mae tua 2/3 o bobl sy’n byw yn Llandysul a’r fro yn siarad Cymraeg. Rhowch gynnig arni, hyd yn oed rydych yn ddweud dim ond “bore da” neu “Shw ‘mae “.

Arlein:

Parallel – Cylchgrawn dwyieithog arlein: https://parallel.cymru

Dysgu Cymraeg – adnoddau arlein: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/mynediad/

Cymraeg – Byw Dysgu Mwynhau: http://cymraeg.gov.wales/?lang=cy

Teledu a Radio

Gwrandewch ar raglen ar Radio Cymru neu gwyliwch rhaglen ar S4C. Mae rhaglen ar gyfer Dysgwyr “Dal Ati” ar S4C pob bore Sul am 10.30. http://www.s4c.cymru/en/entertainment/dal-ati/

Digwyddiadau:

Eleni mae’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Ewch draw i’r Bae am y dydd. http://eisteddfod.cymru/

Llyfrgell Llandysul

Mae llawer o lyfrau i Ddysgwyr Cymraeg, a llyfrau i blant. Mae rhestr o lyfau ar y wefan Parallel (dolenni isod), os dydyn nhw ddim ar y silffoedd yn Llyfrgell Llandysul, rhowch wybod inni ac rydym yn gallu archebu nhw.

https://parallel.cymru/amdani/?lang=en

https://parallel.cymru/llyfrau-i-ddysgwyr/?lang=en

Tanysgrifiwch i “Pethe Cylch Teifi”.  Cylchlythyr ebost sy’n hybu digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi:  http://dysgu.com/

Chwiliwch am ddosbarthiadau Cymraeghttps://dysgucymraeg.cymru/

It’s summer, there are no Welsh classes. Does that mean no Cymraeg? Time to practise what you have learnt!

Try talking to people! 

Around 2/3 of people living in Llandysul and surrounding area speak Welsh. Give it a go, even it’s “bore da” or “Shw ‘mae”.

Online:

Parallel – Bilingual online magazine: https://parallel.cymru

Learn Welsh online resources: https://learnwelsh.cymru/learning/resources/entry/

Cymraeg – Live Learn Enjoy: http://cymraeg.gov.wales/?lang=en

Radio and TV

Listen to a programme on Radio Cymru or watch a programme on S4C. Dal Ati is for Welsh Learners and is S4C on every Sunday morning at 10:30. http://www.s4c.cymru/en/entertainment/dal-ati/

Events:

The National Eisteddfod is in Cardiff this year.  Why not pop down to the bay for the day? http://eisteddfod.cymru/

Llandysul Library:

There are many books for Welsh for learners, as well as children’s books. Parallel gives some ideas of titles (see below), if they are not on the shelves they can be ordered.

https://parallel.cymru/amdani/?lang=en

https://parallel.cymru/llyfrau-i-ddysgwyr/?lang=en

Make sure you get the “Pethe Cylch Teifi” email.  This newsletter promotes Welsh language events in the Cardigan area.  Sign up here: http://dysgu.com/

Look up Welsh classeshttps://dysgucymraeg.cymru/