Archifau Misol: Rhagfyr 2018

Noson Nadoligaidd Cyd Llangrannog

Nos Fercher 5/12/18
Cyd Llangrannog
Noson Nadoligaidd
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Dewch â phlataid o fwyd i’w rannu
(ond ddim gormod!)
Croeso cynnes iawn i bawb

Wednesday 5/12/18
Llangrannog Welsh Learners
Christmassy evening
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Bring a plate of food to share
(but not too much!)
A very warm welcome to all.

Merched y Wawr Cylch Teifi – Cinio Nadolig

Merched y Wawr Cylch Teifi
Nos Fercher 5ed mis Rhagfyr am 7.30
Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi.

Gŵr gwadd: Y Parch. Rhosier T.Morgan

Mwy o wybodaeth: Philippa Gibson: pgg@aber.ac.uk neu 01239 654561

Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Fercher gyntaf o bob mis, fel arfer.

Cardigan Merched y Wawr Welsh language women’s group, which offers a warm welcome to learners who’d like to join, if you’re confident enough to avoid turning conversations into English-only!

Theatr Genedlaethol – Nyrsys

Nos Fawrth 4/12/18
19.30
Theatr Mwldan
Drama ‘Nyrsys

Pris Bargen i ddysgwyr ac i’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau: £8. (Pris llawn i’r cyhoedd £12)

I gael y pris bargen, dwedwch ‘Grŵp Philippa’ pan dych chi’n prynu eich tocyn. Gallwch chi ddewis eistedd ble dych chi eisiau – fydd dim seddau wedi’u cadw i’r grŵp.
Bydd sesiwn arbennig i drafod y ddrama ar gyfer dysgwyr yn y Theatr (mewn ystafell fach) am 19.00, ar noson y perfformiad.
Mae ‘Pecyn Addysg’ ar gael sy’n esbonio sut mae’r ddrama wedi cael ei chreu:   cliciwch fan hyn i’w lawrlwytho.
Mae fideo o’r ymarferion yma:
 
Bydd yn bosibl clywed cyfieithiad o’r ddrama trwy wasanaeth Sibrwd.
_____________________________________________________
Tuesday 4/12/18
19.30
Theatr Mwldan
Nyrsys‘ Drama about Nurses

Bargain price for learners and for the Welsh-speakers who help in the classes: £ 8. (Full price for the public £ 12)

To get the bargain price, say ‘Philippa’s Group’ when you buy your ticket. You can choose to sit where you want – no seats will be reserved to the group.
There’ll be a special session to discuss the play for learners in the Theatre (in a small room) at 19.00, on the night of performance.
An ‘Education Package’ is available (in Welsh) explaining how the play has been created: click here to download a copy.
There is a video of rehearsals here:
The show will have English language access via Sibrwd.