Pob cofnod gan Nic

Adroddiad Noson Merched y Wawr

Diolch yn fawr i Louise O’Neill am wneud yr adroddiad isod! 

Cawson ni noson lawn o hwyl nos Fercher wythnos diwetha pan oedd grŵp Merched Y Wawr Aberteifi yn ein gwahodd ni am noson o gymdeithasu.  Roedd tua phum deg o bobl yn cymryd rhan gyda llawer o chwerthin a sgwrsio drwy’r noson.

Roedd y cwis yn ddiddorol, ac roedd rhaid i ni feddwl yn galed iawn am rai o’r atebion – a doedd dim llawer o bobl yn adnabod y lluniau o fynydd Sugar Loaf a chronfa ddŵr Llys-y-frân chwaith. Roedd ein bwrdd ni’n mywnhau’r gêm cofio beth oedd yn y bag gan Philippa achos enillon ni!

Ar ôl y gêmau cawson ni gacennau hyfryd a te cyn mynd adre. Diolch yn fawr i Ferched y Wawr eto am fod mor garedig wrthon ni i gyd ac i Philippa am wneud y gêmau.

 


 

Ydych chi wedi bod i ddigwyddiad lleol yn diweddar? Beth am sgewnnu amdano a rhannu’r profiad gyda darllenwyr y cylchlythyr? Mae’n dasg arbennig ar gyfer gwaith cartre! Siaradwch â’ch tiwtor, neu ebostio nicdafis@gmail.com

Have you been to a local event and used your Cymraeg recently? How about writing about it and sharing the experience with the newsletter’s readers? It makes a great homework task! Talk to your tutor, or email it direct to nicdafis@gmail.com

Cwestiwn Yr Wythnos – 7 Chwefror 2014

Dych chi siwr o fod yn nabod yr adeilad yn y llun, sef Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, ond beth yw enw y bardd a gyfansoddodd y geiriau yn y gwydr?

Atebwch yn y sylwadau isod, os gwelwch yn dda.

You no doubt recognise the building as the Millenium Centre in Cardiff, but who is the poet who wrote the words in the glass?

 Answer in the comments below.

 


Llun gan Thomas Duesing, wedi cyhoeddi dan drwydded Comins Creadigol ar Flickr.com.

Noson y Dysgwyr, Merched y Wawr Aberteifi – 5 Chwefror 2014

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Nos Fercher 5ed o fis Chwefror, 8.00 Festri Capel Mair  (drws wrth ochr y Capel ar Feidrfair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te Cymreig

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb!

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i: Philippa Gibson 01239 654561

Cardigan Merched y Wawr – Welsh learners’ evening

Wednesday  5th February , Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidrfair, near Finch Square)

Activities and then a Welsh Tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all!

So that we can have an idea of how many will come, please give names to: Philippa Gibson 01239 654561

Noson yn Tydrath – 4 Chwefror 2014

Noson Merched y Wawr Trefdraeth – noson i ddysgwyr, gyda cwis hwyl a bwyd wedyn.

Nos Fawrth 4/2/14 am 7.30
Festri Bethlehem, Trefdraeth

Croeso cynnes i bawb o bob safon. Cysylltwch â Helen Howells 01437 532606 neu Paddy Davies 01239 820435 os byddwch chi’n mynd.

An evening for Welsh learners, with Newport Merched y Wawr. A quiz followed by refreshments.

Tuesday 4/2/14 at 7.30.

Bethlehem chapel vestry, Newport.

A warm welcome to all learners and friends, at whatever level. Contact Helen Howells 01437 532606 or Paddy Davies 01239 820435 if you’d like to come.

Gwrthdystiad Cymdeithas yr Iaith yn Aberteifi – 1 Chwefror 2014

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg – Gwrthdystiad
Dydd Sadwrth 1af Chwefror ar y cei wrth hen bont Aberteifi am 11.00yb.

Dewch i sefyll gyda gwrthdystiad Cymdeithas yr iaith i ofyn i lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau dyfodol i’r iaith fel iaith gymunedol. Byddwn ni’n gofyn am y pethau hyn:

 • Addysg Gymraeg i bawb
 • Cyrff cyhoeddus yn gweinyddu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cydnabod pwysigrwydd yr iaith yn y system cynllunio
 • Datblygu cynaliadwy
 • Tegwch ariannol i’r iaith (e.e. dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion)
 • Safonau iaith clir ac effeithiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

Bydd Dewi Pws yno i’w gefnogi.

Croeso cynnes i bawb!

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Richard Vale.

Welsh Language Society – Demonstration
Saturday 1st February, on the quay by the old Cardigan bridge at 11a.m. o’clock.

Come and stand with the Welsh Language Society to ask the Welsh Government to do more to ensure a future for the language as a community language. We’ll be asking for these things:

 • Welsh education for all
 • Public bodies to do their internal administration in Welsh
 • Acknowledge the importance of the language in the planning system
 • Sustainable development
 • Financial fairness for the language (e.g. Welsh classes for Adults
 • Clear and effective language standards for public services)

Dewi Pws will be there in support.
A warm welcome to all!

For details, contact Richard Vale.

 

[Llun gan Rhys Llwyd, dan drwydded Comins Creadigol.]

Cwestiwn yr Wythnos

Mae sawl rhan i’r cwestiwn yr wythnos hon. Cewch ateb un neu fwy o’r rhannau. Mae mwy nag un ateb i Ran 3.

 1. Pwy yw’r dyn yn y llun?
 2. Pwy sy’n gwisgo’r dillad hyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
 3. Beth yw enw’r person sydd yn y swyddogaeth yna ar hyn o bryd, a beth yw cefndir y person yna?

This week’s question comes in several parts. Feel free to answer one or more parts. Part 3 has more than one answer. I haven’t translated the questions this  time. Google Translate, if you’re stuck.

 

 

 

[Llun: Alan Denney]

Cwestiwn yr Wythnos – beth yw’r aderyn hwn?

Beth yw enw’r aderyn yn y llun, a ble fyddech chi’n debyg o’i gweld hi?

Os hoffech chi ymarfer enwau adar yn Gymraeg, dyma set o gardiau fflach ar Quizlet. A dyma set arall gyda lot mwy o adar, i’r adarwyr go iawn!

What’s the name of the bird in the picture (yn Gymraeg!), and where would you be likely to see it?

(The links are to flashcards to practice 22 common birds’ names, and a bigger set of 100 British birds – for serious birders only!)

 

[Llun gan Ron Knight, dan drwydded Comins Creadigol.]