Pob cofnod gan Nic

Ysgol Barddol Cribyn

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

Mae ysgol newydd yn agor yng Nghribyn, Ceredigion. Bedair blynedd wedi i ysgol y pentref gau mi fydd ysgol newydd yn agor yno – ysgol ar gyfer beirdd a darpar feirdd. Medd Delyth Davies, ysgrifennydd y mudiad y tu ôl i’r datblygiad: ‘Ers cau’r ysgol mae Cymdeithas Clotas wedi sicrhau parhad addysg ar gyfer y gymdogaeth gyfan yng Nghribyn a Dyffryn Aeron. Mae sefydlu Ysgol Farddol yn gam pwysig arall yn y gwaith o gadw addysg yn weithgaredd i bawb, nid i athrawon a’u disgyblion o fewn amser ysgol yn unig.’

Wrth sôn am athrawon mae swyddogion Cymdeithas Clotas yn falch iawn iddynt sicrhau gwasanaeth ddau athro barddol o’r safon uchaf, y prifeirdd Tudur Dylan a Mererid Hopwood. ‘Mi fydd y ddau yn gosod seiliau cryf i’r ysgol nid yn unig o ran eu gwybodaeth a’u medrusrwydd o grefft ond hefyd eu profiad wrth sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin’ medd Delyth.

Er mai yng Nghribyn y lleolir yr ysgol, meithrinfa ar gyfer beirdd Dyffryn Aeron a Cheredigion gyfan fydd Ysgol Farddol Cribyn. Medd Euros Lewis, Cadeirydd Cymdeithas Clotas: ‘Ehangu’r meddwl wrth ehangu’r ffiniau yw’r addysg a gynysgaeddwyd i ni gan Anghydffurfiaeth. Bydd croeso i ddarpar gynganeddwyr o bob oedran a phrofiad yn y fenter gydymaddysgol hon’.

Pam dewis Cribyn ar gyfer Ysgol Farddol? ‘Pam lai’ medd Euros. ‘Dyma gartref un o athrawon beirdd enwocaf canrif Fictoria – Daniel Ddu o Geredigion. Roedd gan athro-fardd arall – Dafis Castell gysylltiadau â’r ardal. Ac yn Nyffryn Aeron – rhwng Cribyn a’r Felin-fach yr oedd gwreiddiau’r prifardd caneuon ysgafn, Idwal Jones.’

‘Gan gofio am Idwal, does dim angen i unrhyw un deimlo’n swil’ medd Euros. ‘Y llinell gyntaf o gynghanedd a sgwennwyd ganddo oedd ‘Cwca reis a Quaker Oats’.’

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

MANYLION PELLACH: Euros Lewis – 07813 173155 / 01570 471500 – ymhol@radiobeca.co.uk / Swyddfa Radio Beca, Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion, SA48 8AE

[Llun: Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957.]

Pedr a’r Blaidd – 5 Mawrth 2014

Fersiwn Cymraeg o Peter and The Wolf gan Gwyn Thomas, yn cynnwys Dona Direidi o S4C a llais Rhys Ifans .

Theatr Mwldan, Dydd Mercher 5 Mawrth 2014.

Mae seren Cyw (S4C) Dona Direidi (Elain Llwyd) yn ei gwisg aur a phinc a’r rapiau anhygoel yn mynychu perfformaid cynhyrfus. Mae’n mynd i glywed stori hudolus o Rwsia am fachgen bach o’r enw Pedr a’i ffrindau yr aderyn, hwyaden a’r gath; sy’n dod ar draws blaidd milainig yn y goedwig. Bydd ei hanturiaethau yn cael eu hadrodd drwy ddelweddau, geiriau a cherddoriaeth gan 30 o gerddorion o Ensemble Cymru gyda’r seren ffilm Rhys Ifans yn lleisio rhan y Storiwr. Fe fydd y dyluniau gan Marc Vyvyan Jones.

Rhagor o fanylion ar wefan Theatr Mwldan, neu wefan Ensemble Cymru.

 

A Welsh Language performance of Peter and the Wolf

S4C’s Dona Direidi (Elain Llwyd), Wales’ coolest rapper is going to a very special concert. She’s off to hear the magical Russian story about Peter, his friends the bird, duck and cat and their adventures with the Wolf told through images, words and music with the 30 amazing musicians of Ensemble Cymru.

More details on Theatr Mwldan’s website, or from Ensemble Cymru.

Penwythnos Pentigily – 28 Chwefror – 2 Mawrth 2014

Dydd Gwener 28/02/14 – Dydd Sul 02/03/14
Llandudoch ac Aberteifi
Penwythnos preswyl ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

Mae’r penwythnos yn addas i fyfyrwyr lefelau Canolradd, Uwch ac Hyfedredd. Cymraeg fydd iaith y penwythnos.

Penwythnos anffurfiol o siarad Cymraeg ac ymweld ag ardaloedd Llandudoch, Aberteifi a llefydd cyfagos yng ngogledd Sir Benfro a de Ceredigion.

Dyma amserlen y penwythnos a’r ffurflen archebu lle.

[A weekend of activities for more experienced learners (Canolradd and above) in Cardigan and St Dogmaels.]

Llun gan Valériane Leblond.

Penwythnos Cymraeg i’r Teulu, Llangrannog – 28 Chwefror

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. 28 Chwefror – 2 Mawrth 2014

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg fel teulu gyda gwersi a gweithgareddau Cymraeg – penwythnos llawn hwyl i oedolion a phlant. Yn addas ar gyfer dechreuwyr, lefel Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a siaradwyr rhugl.

Sgïo, beicio, merlota, trampolîn, wal ddringo, cwrs rhaffau a nofio.

Am fanylion pellach cysylltwch â Lorraine Middleton: 01443 483 600, neu cliciwch fan hyn i lawrlwytho’r ffurflen fwcio.

Llangrannog Urdd Centre, 28 February – 2 March 2014

A chance to practise speaking Welsh as a family with Welsh lessons and activities – a fun packed weekend for adults and children.

A chance to practise speaking Welsh as a family with Welsh lessons and activities – a fun packed weekend for adults and children. Suitable for beginners, Entry level, Foundation, Intermediate, Advanced and fluent speakers.

Skiing, quad biking, horse riding, trampoline, climbing wall, rope course and swimming.

For further information contact Lorraine Middleton: 01443 483 600, or click here to download the booking form.

Arholiadau CBAC 2014

17 Chwefror yw dyddiad cau ar gyfer arholiadau “Defnyddio Cymraeg” CBAC eleni.

Bydd eich tiwtor yn gallu rhoi mwy o fanylion i chi. 

17 February is the deadline for the WJEC’s “Defnyddio Cymraeg” exams this year. Ask your tutor for more details.

Hen bapurau ayb / Past papers etc

Booklet for Candidates – Mynediad
Past papers – Mynediad

Llyfryn yr Ymgeisydd – Sylfaen
Past papers – Sylfaen

Llyfryn yr Ymgeisydd – Canolradd
Cyn-bapurau – Canolradd

Llyfryn yr Ymgeisydd – Uwch
Cyn-bapurau – Uwch

Anturion Tywysog Achmed, 15 Chwefror 2014

The Adventures of Prince Achmed (1926)
NEUADD GOFFA CEI – NEW QUAY MEMORIAL HALL
Nos Sadwrn
Chwefror 15 February
Saturday
7yh / pm
oedolion £5 adults
plant £3 children
(Tocynnau ar gael o Toast & Post, Ty Glyn, Church Street, Cei Newydd
Tickets available from Toast & Post, New Quay,
ac ar y drws – and on the door)

Anturion Tywysog Achmed gyda cerddoriaeth byw

Y digwydd nesaf yn y Cyfres Cerddoriaeth Cynhesu Cei Newydd

Bydd arddangosfa arbennig yn Neuadd Goffa Cei Newydd ar Nos Sadwrn 15fed Chwefror, am 7yh, o ffilm mwya oedrannus hyd-llawn animeiddiedig sydd wedi ei goroesi,Anturion Tywysog Achmed, cafodd ei gynnyrchu yn 1926 gan Lotte Reiniger yn defnyddio silwétau papur.

Bydd cerddoriaeth ‘score’ byw gan sielydd a chantores Ailsa Mair Hughes ac aml-offerynnwr Pixy Tom Owen.

Hefyd, bydd y ffilm yn ei cyflwyno gan Peter Stevenson gyda stori a llunie ‘Magical Lantern’, wedi eu ddylanwadu gan ffilm Lotte.

Mae’r sioe yn addas i blant, cefnogwyr sinema, rhai sy’n hoff o straeon tylwyth teg, cerddorion, artistiaid, animeiddwyr a breuddwydwyr o bob oed.

The Adventures of Prince Achmed with live music accompaniment
The next event in the New Quay Winter Warmer Music Series
Special screening in New Quay Memorial Hall on Saturday 15th February at 7pm of the oldest surviving full length animated film – The Adventures of Prince Achmed, made in 1926 by Lotte Reiniger with silhouette paper cuts.

Accompanied with a live music score by cellist and singer Ailsa Mair Hughes and multi instrumentalist Pixy Tom Owen.

Introduced by Peter Stevenson with a Magical Lantern story and illustrations inspired by Lotte’s film.

Suitable for children, cinema fans, lovers of fairy tales, musicians, artists, animators and dreamers of all ages.

Cardiau Fflach gyda sain

Mae Quizlet erbyn hyn yn gadael i ddefnyddwyr recordio sain ar eu setiau o gardiau fflach.

Dw i wedi dechrau ar y gwaith o recordio sain ar y cardiau ar gyfer Cwrs Mynediad Dwys a Chwrs Sylfaen Dwys, a bydda i’n mynd yn ôl a recordio cymaint ag sy’n bosibl, pan fydd amser ‘da fi.

Byddai adborth yn ddefynddiol. Pa setiau sy’n gweithio gorau gyda’r sain? Pa rai sy ddim mor ddefynddiol? Gadewch neges yn y sylwadau yma, neu ebostio fi, os gwelwch yn dda.

Dyma enghraifft o weithgaredd sy’n defnyddio sain:

 


Quizlet are now allowing their users to record their own sound files with flash cards, which is good news for those of us who use the site to teach and learn languages other than English!

I’ve started including recordings with new cards for  Cwrs Mynediad Dwys and Cwrs Sylfaen Dwys, and will go back and record as much as possible for the already existing material, when I have time.

Some feedback would be useful (and might save me wasting time!) – which cards work best with sound, and which are not so useful?

Please leave a message in the comments below, or email me, if you’re shy.

 

Diolch!

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch

Lawrlwythwch y manylion

Cystadleuaeth Llyfrau 2014 i lefelau Uwch: GWOBR – Bydd y tîm buddugol yn derbyn gwerth £150 o docynnau llyfrau!

Rownd derfynol 17 Mai 2014 yn yr Hen Goleg, Aberystwyth!

Darllen un o’r ddau lyfr canlynol:

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis, neu DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Cynhelir y rowndiau lleol/cynderfynol ym misoedd Ebrill, a dechrau Mai.

Cynhelir y Rownd Genedlaethol ddydd Sadwrn 17 Mai 2014 yn Aberystwyth. Bydd pob Canolfan Cymraeg i Oedolion yn anfon un tîm i gystadlu yn y Rownd Derfynol. Bydd croeso i bob tîm ddod â chefnogwyr efo nhw.

Y Gystadleuaeth

  1. Cynhelir rowndiau lleol ym mhob sir.
  2. Enillwyr y rowndiau lleol i gystadlu yn y rownd gynderfynol yn rhanbarth pob Canolfan Cymraeg i Oedolion.
  3. Bydd enillwyr y rowndiau cynderfynol yn cynrychioli’u Canolfan Cymraeg i Oedolion leol yn y rownd derfynol yn Aberystwyth, sef un tîm o bob Canolfan.

Trafod

  • Pob tîm i ddarllen un llyfr
  • Mwyafswm o 5 ymhob tîm, a dim llai na 3
  • Hyd at 15 munud o drafod
  • Holi anffurfiol, gyda’r beirniaid am farn y tîm am gymeriadau a digwyddiadau cyffredinol y llyfr

• Dylai pob aelod o’r tîm gyfrannu at y drafodaeth.

Canllawiau Trafod

1. Trafodaeth anffurfiol a geir rhwng y beirniaid a’r tîm.

2. Ni fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl iddynt ateb cwestiynau a sylwadau’r beirniaid.

3. Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn am fynegi barn a chael cyfraniadau gan bob aelod o’r tîm.

4. Mae’n bwysig i bob aelod o’r tîm ddysgu gwrando ar ei gilydd ac i gytuno neu anghytuno â’i gilydd (yn gwrtais).

Am beth fydd y beirniaid yn chwilio?

• Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau

• Y gallu i fynegi barn yn glir

• Trafod fel grŵp gan gytuno neu anghytuno â barn eraill yn y tîm

• Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n bosibl neu’n briodol

• Dylid dangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus

• Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt

• Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bob aelod o’r tîm

• Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth

• Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD gan Islwyn Ffowc Elis

Argraffiad newydd o glasur Islwyn Ffowc Elis sy’n sôn am Gymru fel y gallai fod yn y flwyddyn 2033. Mae’n dathlu hanner canmlwyddiant ers cyhoeddi’r nofel. Cynhwysir rhagair newydd gan y newyddiadurwr a’r llenor Dylan Iorwerth yn ogystal â chlawr newydd.

DIRGEL DDYN gan Mihangel Morgan

Mr Cadwaladr yw prif gymeriad ac arwr annisgwyl y nofel hon. Mae’n athro di- liw, di-raen a di-drefn ar ddosbarth nos ar lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Ond uchafbwynt y nofel yw’r cymeriadau amryliw sy’n ymddangos ym mywyd (neu ddychymyg) Mr Cadwaladr. Er bod nodweddion personoliaeth y cymeriadau hyn yn gomig o anghredadwy, mae’r awdur yn llwyddo i’w gwneud yn gymeriadau byw a chredadwy ym meddwl y darllenydd. Nhw yw prif ffynhonnell yr hiwmor sydd yn y nofel, ond nid yw popeth fel yr ymddengys chwaith. O dan fwgwd y chwerthin a’r gwenu mae yna gyfrinachau mwy sinistr a thywyll i’w canfod. A thu ôl i’r cast hwn o gymeriadau mae cefnlen y ffilmiau y mae Mr Cadwaladr mor hoff ohonynt, gan ychwanegu dyfnder a dimensiwn arall i’r naratif; stori o fewn stori a ffuglen o fewn ffuglen.

!

Adroddiad Noson Merched y Wawr

Diolch yn fawr i Louise O’Neill am wneud yr adroddiad isod! 

Cawson ni noson lawn o hwyl nos Fercher wythnos diwetha pan oedd grŵp Merched Y Wawr Aberteifi yn ein gwahodd ni am noson o gymdeithasu.  Roedd tua phum deg o bobl yn cymryd rhan gyda llawer o chwerthin a sgwrsio drwy’r noson.

Roedd y cwis yn ddiddorol, ac roedd rhaid i ni feddwl yn galed iawn am rai o’r atebion – a doedd dim llawer o bobl yn adnabod y lluniau o fynydd Sugar Loaf a chronfa ddŵr Llys-y-frân chwaith. Roedd ein bwrdd ni’n mywnhau’r gêm cofio beth oedd yn y bag gan Philippa achos enillon ni!

Ar ôl y gêmau cawson ni gacennau hyfryd a te cyn mynd adre. Diolch yn fawr i Ferched y Wawr eto am fod mor garedig wrthon ni i gyd ac i Philippa am wneud y gêmau.

 


 

Ydych chi wedi bod i ddigwyddiad lleol yn diweddar? Beth am sgewnnu amdano a rhannu’r profiad gyda darllenwyr y cylchlythyr? Mae’n dasg arbennig ar gyfer gwaith cartre! Siaradwch â’ch tiwtor, neu ebostio nicdafis@gmail.com

Have you been to a local event and used your Cymraeg recently? How about writing about it and sharing the experience with the newsletter’s readers? It makes a great homework task! Talk to your tutor, or email it direct to nicdafis@gmail.com