Archifau Categori: Adnoddau

Llyfr Glas Nebo – taflen eirfa

Nofel am fam a’i mab sy’n byw ger Nebo, pentref go iawn yng Ngwynedd. Maen nhw’n byw yno ar ôl rhyw drychineb / ffrwydrad enfawr, ac mae bron pawb arall wedi marw neu ddiflannu. Y mab (Siôn) a’r fam (Rowenna) yw’r cymeriadau sy’n ‘ysgrifennu’ yn y llyfr nodiadau, a dyna beth yw’r nofel.

Mae’r nofel wedi’i hysgrifennu yn nhafodiaith y Gogledd ar y cyfan, fel mae Siôn a Rowenna yn siarad, ond yn aml mae darnau mwy ‘safonol’ achos bod Siôn a Rowenna wedi darllen llawer o glasuron y Gymraeg.

Mae’r llyfr yn dechrau yn 2026, pan mae Siôn yn 14 oed, a Rowenna’n 36 oed, 8 mlynedd ar ôl y trychineb (a ddigwyddodd yn 2018).

Yn aml iawn, mae sain ‘e’ yn y De yn troi’n ‘a’ yn y Gogledd.
e.e. Pethau > pethe (yn y De) > petha (yn y Gogledd); amynedd > amynadd.

Mae Philippa wedi paratoi taflen eirfa ar gyfer ei myfyrwyr hi yma yng Ngheredigion, a chewch ei lawlwytho fan hyn:

Taflen Eirfa Llyfr Glas Nebo (pdf)

Top Tips Mary

[Wedi addasu gan Philippa o erthygl Saesneg i ddechreuwyr gan Mary Galliers ar gyfer cylchgrawn Cyfoeth Naturiol Cymru.]

 

Dysgu Cymraeg – Cyngor da

  1. Peidiwch bod yn ddiamynedd wrth eich hunan – mae dysgu iaith yn anodd i oedolion. Byddwch chi’n teimlo’n rhwystredig a theimlo embaras, ond mae pawb sy’n dysgu yn teimlo fel ’na.
  2. Ewch i’r dosbarth bob wythnos – mwy o oriau yn y dosbarth = mwy o amser i ddysgu, clywed a siarad Cymraeg.
  3. Siaradwch â rhywun (ffrind, dysgwyr eraill neu Gymry Cymraeg) am sut mae’n mynd – beth sy’n mynd yn dda a beth sy’n anodd. Efallai bydd cyngor da gyda nhw.
  4. Ffeindiwch rywun sy’n siarad yn rhugl i ymarfer gyda nhw’n rheolaidd.
  5. Cymerwch bob cyfle i ymarfer trwy ddarllen. e.e. Darllenwch arwyddion, posteri, taflenni a bwydlenni Cymraeg pan dych chi’n eu gweld nhw.
  6. Peidiwch poeni am y treigladau pan dych chi’n siarad. Mae’n fwy pwysig siarad heb stopio na threiglo’n gywir. Bydd pawb yn deall heb y treigladau.
  7. Defnyddiwch adnoddau ar-lein e.e. Quizlet, y Gweiadur, Geiriadur yr Academi, Ap Geiriadur (iOS | Android), S4C Clic.
  8. Siaradwch â’ch hunan, neu siarad â’r ci / cath / pysgodyn aur / wal. Dweud wrth eich hunan / wrth y ci beth dych chi’n ei wneud – gallwch chi wneud hyn trwy’r dydd.
  9. Gwnewch rywbeth dych chi’n ei fwynhau yn Gymraeg – e.e. gwylio rygbi, canu, defnyddio Twitter neu Facebook yn Gymraeg, mynd i’r capel, mynd i gyngerdd / gig Cymraeg.
  10. Daliwch ati! Efallai byddwch chi’n teimlo’n ddigalon weithiau ar ôl dosbarth anodd, neu ar ôl peidio deall, ond “Dyfal donc a dyr y garreg” (persistent blows break the stone)

cyngor – advice
diamynedd – impatient
oedolion – adults
rhwystredig –  frustrated
Cymry Cymraeg – Welsh speaking Welsh people
yn rheolaidd – regularly
cymryd / cymer-  – take
arwyddion – signs
bwydlen (b) – menu
yn gywir – correctly
adnoddau – resources
ar-lein – online
trwy’r dydd – all day / all through the day
mwynhau – enjoy
cyngerdd – concert
gig – gig
daliwch ati – keep at it / keep going
digalon – disheartened

Dysgwyr yn y Dwrgi

dwrgiMae ail rifyn y Dwrgi, papur bro Aberteifi, newydd gael ei gyhoeddi, ac mae’n llawn o bethau gan bobl sy’n dysgu Cymraeg yn y dre.

Cewch ddarllen y gerdd gan Elizabeth Jones a enillodd Cadair y Dysgwyr iddi yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli, dysgu am hanes Bragdy Mantle gan CAMRAwraig Mary Galliers, ac mae erthygl ddifyr iawn ar “bolyphenols planhigion” gan Gaynor Bussell.

Cipiwch eich Dwrgi nawr, o siop Awen Teifi yn y stryd fawr.

dwrgi mast

The second issue of Y Dwrgi, Cardigan’s new papur bro*, has just been published, and is full of items by people who are learning Welsh in the town.

You can read Eilzabeth Jones’ chair winning poem Yr Arwr, find out about the Cardigan’s new Mantle brewery from CAMRAwoman Mary Galliers, and there’s an interesting article on “plant polyphenols” by Gaynor Bussell.

Catch your Dwrgi now, from Awen Teifi in the High Street.
* Don’t know what a papur bro is? Click here for a primer.

Sgrinlun gêm Jewels of Wisdom

Cardiau fflach Cram.com

[Jump to English]

O na, nid rhagor o gardiau fflach, Nic?

Wel, ie, dw i’n gwybod mod i’n gwthio cardiau fflach Quizlet ar fy myfyrwyr i yn Aberteifi ers cwpl o flynyddoedd, a dw i’n dal i feddwl taw dyna’r lle gorau ar gyfer ymarferion dwys, ond dw i newydd ddod ar draws cram.com a gweld bod cwpl o gemau iaith gyda nhw sy’n edrych yn ddiddorol.

I geisio’r gemau, ewch i’r wefan cram.com a chwilio am “welsh” neu “cymraeg”, dewis set sy’n edrych yn ddiddorol ac wedyn dewis yr opsiwn Games. Mae dwy gêm ar gael i bob set o gardiau. Bydd y gêm  “Jewels of Wisdom” yn gyfarfwydd i unrhywun sy wedi wastraffu oriau yn chwarae Bejewelled ar ei ffôn lôn, ac mae Stellar Speller yn gyfuniad o “Spacerace” Quizlet a gemau arcêd hen ysgol fel Space Invaders ac Asteroids.

Does dim rhaid i chi greu cyfrif ar Cram i chwarae’r gemau, ond os dych chi moyn cadw eich sgôr uchel, mae modd defynddio eich cyfrif Facebook, Twitter neu Google+ i greu cyfrif Cram glou.


Oh, no, not more flashcards, Nic?

Well, yes, I know I’ve been pushing Quizlet flashcards on my Cardigan Students for a couple of years, and I still think that that’s the best place for intensive vocab practice, but I’ve just come across  cram.com and seen a couple of their language games which look interesting.

To try the games out, go to  cram.com and search for “welsh” or “cymraeg”, choose a set which looks interesting and then choose the “Games” option. There are two games available for every set.  “Jewels of Wisdom” will be familiar to anyone who has wasted hours playing Bejewelled on their smart phone, and Stellar Speller is a mash-up of Quizlet’s “Spacerace”  and old school arcade games like Space Invaders and Asteroids.

You don’t need to create an account on Cram to play the games, but if you want to save you highscores you can use your Facebook, Twitter or Google+ account to quickly create a Cram account.

Cardiau Fflach gyda sain

Mae Quizlet erbyn hyn yn gadael i ddefnyddwyr recordio sain ar eu setiau o gardiau fflach.

Dw i wedi dechrau ar y gwaith o recordio sain ar y cardiau ar gyfer Cwrs Mynediad Dwys a Chwrs Sylfaen Dwys, a bydda i’n mynd yn ôl a recordio cymaint ag sy’n bosibl, pan fydd amser ‘da fi.

Byddai adborth yn ddefynddiol. Pa setiau sy’n gweithio gorau gyda’r sain? Pa rai sy ddim mor ddefynddiol? Gadewch neges yn y sylwadau yma, neu ebostio fi, os gwelwch yn dda.

Dyma enghraifft o weithgaredd sy’n defnyddio sain:

 


Quizlet are now allowing their users to record their own sound files with flash cards, which is good news for those of us who use the site to teach and learn languages other than English!

I’ve started including recordings with new cards for  Cwrs Mynediad Dwys and Cwrs Sylfaen Dwys, and will go back and record as much as possible for the already existing material, when I have time.

Some feedback would be useful (and might save me wasting time!) – which cards work best with sound, and which are not so useful?

Please leave a message in the comments below, or email me, if you’re shy.

 

Diolch!