Archifau Categori: Adroddiad

Taith Gyffrous Pat

Dyma adroddiad gan Pat Hall-Edwards, o’r grŵp Canolradd yn Aberteifi. Wnaeth hi ysgrifennu’r stori yn ystod y daith ei hunan, gan fod dim digon o Sudokos gyda hi!

Diolch yn fawr i ti Pat!

Cofiwch, os oes darn o waith ysgrifenedig gyda chi hoffech chi ei rannu gyda phobl dysgu.com, rhowch wybod trwy ebostio Nic.

A report by Pat Hall-Edward from the Canolradd class in Cardigan. She wrote the piece during the journey itself, when she’d run out of Sudokos!

Remember, if you’d got a written piece you’d like to share with the dysgu.com subscribers, let us know by emailing Nic.

 


Taith Gyffrous Pat

Dros hanner tymor penderfynais i fynd i Gaer i weld fy merch a’i theulu.  Roedd John yn mynd i weld ei deulu fe yn Abertileri felly roedd rhaid iddo fe gael y car (does dim trên i Abertileri) ac es i ar y bws i Aberystwyth ac ar y trên i Gaer.

Bore Llun es i i ddal y bws am hanner awr wedi wyth achos bod y bws yn dod am chwarter i naw (yn ôl yr amserlen). Roedd y bws yn brydlon, chwarae teg, ond doedd y bws ddim yn mynd i Aberystwyth.  Roedd e’n mynd i Aberporth! Dwedodd y gyrrwr bws, “Bydd bws Aberystwyth yn dod am ddeg munud wedi naw”. Felly roedd rhaid i fi aros ar hanner arall awr. “Iawn,” meddylais i, “mae hi’n ddiwrnod hyfryd ac dwi’n hapus, felly does dim ots”.

A dyma’r bws i Aberystwyth yn cyrraedd yn brydlon. Pan es i mewn i’r bws doedd dim lle yn unman i osod fy nghês. Ro’n i wedi trial ei osod e ym mhen blaen y bws ond dwedodd y gyrrwr, “Dych chi ddim yn cael gadael eich cês yna!” Felly roedd rhaid i fi lusgo’r cês i’r sedd agosaf. (Hanner ffordd ar hyd y bws!)

Setlais i mewn i fwynhau’r daith i Aberystwyth. Roedd hi’n daith ddiddorol.  Aethon ni drwy ardal Cei Newydd hefyd. Dim ond unwaith neu ddwywaith ydw i wedi bod yna. Gallwn i weld tai lliwgar Aberaeron yn y pellter pan clywais i lawer o wichian. “Beth sy’n bod gyda’r bws?” meddyliais i.

Pan gyrhaeddon ni y safle bws yn Aberaeron dwedodd y gyrrwr,  “Mae’r bws wedi torri lawr. Rhaid i chi aros am yr un nesa – bws Lewis am ddeg munud i un ar ddeg neu fws Richards am chwarter wedi un ar ddeg.” Jiw, Jiw! Roedd hi’n chwarter wedi deg a fy nhrên yn gadael am hanner awr wedi un ar ddeg.  ’Swn i’n mynd ym mws Lewis efallai y byddwn i’n colli’r trên. Ond ’swn i’n aros am fws Richards bydda i’n colli’r trên yn bendant.

Felly arhosais i am fws Lewis – gyda llawer o bobl eraill a oedd eisau mynd i Aberystwyth hefyd. Roedd y bws yn llawn. Roedd rhaid i fi eistedd ar y seddau ochr ar bwys rhywun oedd yn drewi! Do’n i ddim yn gallu mynd allan o’r bws.  Ro’n i’n gobeithio cyrraedd yno mewn pryd ond wrth i’r munudau dicio ro’n i’n sylweddoli byddwn i’n golli’r trên.

Cyrrhaeddais i ar yr orsaf trên am bum munud ar hugain i ddeuddeg. Roedd y trên wedi mynd! Byddai’r trên nesa yn dod mewn dwy awr. Felly prynais i fy nhocyn ac es i i’r Hen Orsaf i fwyta cawl a choffi. Hefyd ces i amser sbâr i edrych yn y siop elusen ar yr orsaf.  Roedd hi’n ddiddorol iawn. 

Cyn bo hir dyma fy nhrên yn dod.  Ieehh! Roedd rhaid newid trenau yn Amwythig ond roedd trên Caer yn brydlon. O’r diwedd cyrrhaedais i Gaer am chwarter wedi oump. Cwrddais i â fy mab-yng-nghyfraith yn yr orsaf ar ei ffordd adre a cherddon ni adre gyda’n gilydd. Felly am hanner awr wedi pump ro’n i yn nhŷ fy merch.

Roedd yr wythnos yn wych a ches i lawer o gwtshys a chusanau gan fy wyr bach.

 

[Llun gan Robert Dumelow.]

Adroddiad Noson Merched y Wawr

Diolch yn fawr i Louise O’Neill am wneud yr adroddiad isod! 

Cawson ni noson lawn o hwyl nos Fercher wythnos diwetha pan oedd grŵp Merched Y Wawr Aberteifi yn ein gwahodd ni am noson o gymdeithasu.  Roedd tua phum deg o bobl yn cymryd rhan gyda llawer o chwerthin a sgwrsio drwy’r noson.

Roedd y cwis yn ddiddorol, ac roedd rhaid i ni feddwl yn galed iawn am rai o’r atebion – a doedd dim llawer o bobl yn adnabod y lluniau o fynydd Sugar Loaf a chronfa ddŵr Llys-y-frân chwaith. Roedd ein bwrdd ni’n mywnhau’r gêm cofio beth oedd yn y bag gan Philippa achos enillon ni!

Ar ôl y gêmau cawson ni gacennau hyfryd a te cyn mynd adre. Diolch yn fawr i Ferched y Wawr eto am fod mor garedig wrthon ni i gyd ac i Philippa am wneud y gêmau.

 


 

Ydych chi wedi bod i ddigwyddiad lleol yn diweddar? Beth am sgewnnu amdano a rhannu’r profiad gyda darllenwyr y cylchlythyr? Mae’n dasg arbennig ar gyfer gwaith cartre! Siaradwch â’ch tiwtor, neu ebostio nicdafis@gmail.com

Have you been to a local event and used your Cymraeg recently? How about writing about it and sharing the experience with the newsletter’s readers? It makes a great homework task! Talk to your tutor, or email it direct to nicdafis@gmail.com