Archifau Categori: Cerdded

Golygfa o fynydd Carn Ingli o Bentre Ifan

Cerddwyr Cylch Teifi – Llethrau Carn Ingli

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi: 14 Ebrill 2018
Llethrau Carn Ingli

Arweinwyr: Ruth Sharpe a Judith Wainwright

Gadael y llecyn parcio ger Cilgwyn am 10:30yb (SN070 373 – ar ôl tua hanner milltir ar y ffordd fach o Drefdraeth at Gilgwyn trowch i’r dde a dilyn yr heol fferm ar hyd y mynydd am ryw 300 metr). Map: tinyurl.com/parciocarningli

Y daith: Taith ddwy awr tua 2.5 milltir yw hi mewn cylch clocwedd i gyd ar draciau dwyreiniol a gogleddol Carn Ingli heb ddringo’r llethrau serth.

Cyfanswm yr esgyniad: tua 330 troedfedd. Dim sticlau. Bydd rhannau yn weddol fwdlyd dan draed, yn enwedig wrth groesi’r nentydd bychain.

Pwyntiau o ddiddordeb: Olion ein cynhanes ar y mynydd yn enwedig y cytiau cylch niferus; ffermio heddiw; golygfeydd eang ac amrywiol.

Wedyn: Cymdeithasu dros luniaeth – mae dewis da yn Nhrefdraeth, yn enwedig caffis ‘Blas’ a ‘Tides’ ar Heol y Farchnad, a Gwesty’r Castell ar y briffordd.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur. Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu edrychwch ar y blog.)

Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 14 April 2018
The slopes of Carn Ingli

Leaders: Ruth Sharpe and Judith Wainwright

Leave the parking space near Cilgwyn at 10:30am (SN070 373 – after about half a mile on the small road from Newport to Gilgwyn turn right and follow the farm road along the mountain for about 300 meters). Map: tinyurl.com/parciocarningli

The walk: It’s a two hour walk, about 2.5-miles in a clockwise circle all on eastern and northern tracks of Carn Ingli without climbing the steep slopes.

Total ascent: about 330 feet. No stiles. Parts will be fairly muddy underfoot, especially when crossing the small streams.

Points of interest: The marks of our prehistory on the mountain, especially the numerous circle huts; farming today; extensive and varied views.

Afterwards: Socializing over refreshments – there is a good choice in Newport, especially ‘Blas’ and ‘Tides’ cafes on Market Street, and the Castle Inn on the main road.

Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme). Ask if you don’t have a copy, or see the blog entry.)

Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

Cerddwyr Cylch Teifi: Llwybrau Llandudoch

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi: 13 Ionawr 2018

Llwybrau pentref Llandudoch

Arweinydd: Terwyn Tomos

Byddwn ni’n gadael maes parcio Llandudoch (SN 176 460; cod post SA43 3ED) am 10:30yb. (Efallai bydd angen talu i barcio)

Y daith: Taith gylch o ryw ddwy awr, tua dwy filltir, yn bennaf ar lwybrau’r pentref.  Cerddwn o’r maes parcio ar lan yr afon heibio’r Netpwl i gyffiniau Glanteifon (a’r 500 metr olaf ar y ffordd fawr). Wedyn awn ar lwybr cyhoeddus heibio Castell Albro nes cyrraedd y ffordd fawr gerllaw Fferm Penrallt-y-dre, cyn dilyn Llwybr Llygoden i lawr i’r pentref a’r maes parcio.   Dim sticlau a dim ond esgyniad graddol ond mae’r llwybrau’n gul ac mewn mannau yn debygol o fod yn fwdlyd.  Mae angen gofal arbennig ar y rhan o’r llwybr lle mae llethr serth ar un ochr.  Mae’n bosibl osgoi Llwybr Llygoden, sy’n serth a garw, drwy ddilyn y ffordd fawr.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hen enwau diddorol ar fannau penodol yn y pentref, hanes y diwydiant pysgota sân ac adeiladu llongau; rhai adeiladau a mannau hanesyddol; hefyd golygfeydd trawiadol.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Mae digon o ddewis yn y pentref, er enghraifft yr Hydd Gwyn neu’r Cartws.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur, ac yn ebost cyntaf y tymor (2/9/17). Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu cliciwch fan hyn.
Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.

 

 


 

 

 

Cerddwyr Cylch Teifi: 13 January 2018

St.Dogmaels village paths.

Leader: Terwyn Tomos

We’ll leave the St.Dogmaels car park (SN 176 460; postcode SA43 3ED) at 10:30am. (You may need to pay for parking)

The walk: A circular walk of about 2 hours, some 2 miles, mainly on the village paths. We’ll walk from the car park beside the river past Netpool to the vicinity of Glanteifon (the last 500 meters being on the main road). We’ll then go on a public footpath past Albro Castle until reaching the main road near Penrallt-y-dre Farm, before following the Mouse Path down to the village and the car park. No stiles and only a gradual rise but the paths are narrow and in places are likely to be muddy. Special care is needed on the part of the path where there is a steep slope on one side. It is possible to avoid the Mouse Path, which is steep and uneven, by following the main road.

Points of interest: Interesting old names of specific places in the village, the history of the ‘Seine’ fishing industry and shipbuilding; some buildings and historic places; also stunning views.

Socialize over refreshments: There is plenty of choice in the village, for example the White Hart or the Coach-house.

Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme, and in the first email of the season (2/9/17). Ask if you don’t have a copy, or click here.)

Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal y Preselau

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi

10fed mis Mehefin 2017

Ardal y Preselau

Arweinydd: Dafydd Davies

Man Cychwyn: Dan y Garn (SN127 307), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo ar y ffordd rhwng Mynachlog-ddu a Rosebush.  Dewch mewn da bryd i ddechrau’r daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: tinyurl.com/danygarn

(Defnyddiwch + a – i newid graddfa’r map)

Parcio: Ar y borfa ar ochr y ffordd ond i’r rhai y mae’n well ganddynt fan parcio cadarnach fe fydd cludiant ar gael o’r maes parcio wrth gofeb Waldo i’r man cychwyn am 10:15.

Y Daith: Taith gylch ddwy awr (neu ychydig yn fwy), tua thair milltir. Byddwn yn dringo yn araf deg lan i’r tir gwastad rhwng Carn Siân a Foel Feddau, wedyn lan i Garn Bica ac yn ôl ar draws y rhos heibio Carn Siân ac i lawr llethr eithaf serth i’r man cychwyn. Taith fynydd egnïol sy’n wlyb a chorslyd dan draed mewn mannau.  Esgyniad: 500 troedfedd; dim sticlau; angen esgidiau cryfion sy’n dal dŵr a dillad addas rhag ofn bydd tywydd gwlyb ac oer – hyd yn oed yn yr haf!

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hanes yr ardal; ei chysylltiad â Waldo a bardd arall, W R Evans; golygfeydd gwych o ben y mynydd mewn tywydd gweddol.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth o’ch dewis yn Nhafarn Sinc yn Rosebush wedi’r daith.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

 


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

10th June 2017

Preseli area

Leader: Dafydd Davies

Starting Place: Dan y Garn (SN127 307), about 1km to the West of the Waldo memorial stone on the road between Mynachlog-ddu and Rosebush.  Please come in good time to start the walk at 10.30

Map: tinyurl.com/danygarn

(Use + and – to change the scale of the map)

Parking: On the grassy verge at the side of the road, but for those who prefer a more definite parking place, there’ll be transport available to the starting place from the carpark at the Waldo memorial stone at 10.15

The Walk: A circular two hour walk (or a little longer), about 3 miles. We’ll climb slowly up to the flatter land between Carn Siân and Foel Feddau, then up to Carn Bica and back across the heathland past Carn Siân and down the fairly steep slope to the starting place. An energetic mountain walk which is wet and boggy underfoot in places. Ascent: 500 feet; no stiles; strong waterproof boots and suitable clothing will be needed in case of wet and cold weather – even in the summer!

Points of interest:  The history of the area; its connection to Waldo and another poet, W R Evans; great views from the mountain top in fair weather.

Afterwards: It will be possible to get refreshments of your choice from the Tafarn Sinc in Rosebush after the walk.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries  01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi – Llangrannog

Cerddwyr Cylch Teifi

12fed mis Tachwedd 2016 – Llangrannog

Arweinwydd: Ian ap Dewi

Byddwn ni’n gadael maes parcio Cefncwrt, wrth fynedfa Gwersyll yr Urdd (SN327 546) (ardal Cod Post SA44 6AE) am 10.30yb.

Cliciwch yma am fap.

Y Daith: Taith gylch egnïol sydd ychydig yn fwy na dwy filltir ac yn cymryd dwy awr neu dipyn yn llai ar lwybrau ac ar borfa gyda hanner milltir ar ffordd gul. Awn ni lan trwy Wersyll yr Urdd i gyrraedd Llwybr yr Arfordir a’i ddilyn am sbel i ben y bryn cyn cerdded i lawr ar y lôn uwchben Fferm Llochtyn. Wedyn byddwn yn ymuno â’r llwybr sy’n rhedeg ar ochr y bryn uwchben y cwm cyn mynd i lawr i’r heol fach rhwng Pontgarreg a Llangrannog. Awn yn ôl arni am ryw hanner milltir i’r man cychwyn.

Esgyniad trwy’r daith: tua 300 troedfedd a’r rhan fwyaf ohono ar ran weddol serth o Lwybr yr Arfordir; sticlau: 3; angen cymryd gofal rhag llithro ar y llwybr i lawr i’r heol.

Pwyntiau o ddiddordeb: golygfeydd da o’r pentref a’r dyffryn, hanes y chwareli, y pentref a Gwersyll yr Urdd

Wedyn: Bydd dewis eang o luniaeth ar gael yn Llangrannog.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Rhaglen llawn y Cerddwyr ar gyfer 2016-17.

______________________________________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

12th November 2016 – Llangrannog

Leader: Ian ap Dewi

We’ll leave the Cefncwrt carpark, by the entrance to the Urdd Camp (SN327 546) (near postcode SA44 6AE) at 10.30am.

Click here for map.

The Walk: An energetic circular walk which is a little over two miles and takes about tow hours or a little less on paths and on grass with half a mile on a narrow road. We’ll go up through the Urdd Camp to reach the Coastal Path and follow it for a while to the top of the hill before walking down on the lane above Lochtyn Farm. Then we’ll join the path which runs on the side of the hill above the valley before going down to the small road between Pontgarreg a Llangrannog. We’ll go along it for about half a mile back to the starting point.

The ascent throughout the walk: about 300ft and most of it on a fairly steep part of the Coastal Path; 3 stiles; care must be taken not to slip on the path down to the road.
Points of interest: good views of the village and the valley, the history of the quarries, the village and the Urdd Camp.Afterwards: There’ll be an extensive choice of refreshments available in Llangrannog.
There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
Llun gan Rhys Wynne, cyhoeddwyd ar Flickr gyda thrwydded Comins Creadigol.

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Cilgerran a Llechryd

Cerddwyr Cylch Teifi 11 Mehefin 2016

Ardal Cilgerran a Llechryd

Arweinydd: Emyr Phillips

Man Cychwyn: Maes Parcio Neuadd Cilgerran (SN 198 428 Cod post: SA43 2TE). Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: tinyurl.com/NeuaddCilgerran
(Defnyddiwch + a – i newid graddfa’r map)

Y Daith: Taith gylch 3.2 milltir (rhwng 2 a 2½ awr), hanner ar lwybrau cyhoeddus i lawr i’r ceunant ac ar hyd yr afon i Bont Llechryd, a’r hanner arall ar y ffyrdd cul rhwng Llechryd a Chilgerran; angen gofal wrth yr afon (yn enwedig lle cafodd y llwybr ei erydu) ac ar y ffyrdd (sy’n weddol brysur ar adegau); dim sticlau; esgyniad: tua 200 troedfedd.

Pwyntiau o ddiddordeb: Hanes y diwydiant llechi, gwaith tin Llechryd, plasty teulu Hammet, y trap pysgod, yr odyn galch i’r gogledd o’r afon, cysylltiad yr afon â’r rhain i gyd, a lleoliad “Hen Bentref Llechryd”.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn y Cardiff Arms yng Nghilgerran.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.

Ymholiadau: philippa.gibson@gmail.com

01239 654561
__________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers 11 June 2016

Cilgerran and Llechryd area

Leader: Emyr Phillips

Starting point: Cilgerran Village Hall car park (SN 198 428 Cod post: SA43 2TE). Please come in good time to start the walk at 10.30.

Map: tinyurl.com/NeuaddCilgerran
(Use + and – to change the scale of the map)

The Walk: A circular 3.2 mile walk (between 2 and 2.5 hours), half on public parths down to the gorge and allong the river to Llechryd Bridge, and the other half on the narrow road between Llechryd and Cilgerran; care is needed beside the river (especially where the path has been eroded) and on the roads (which are fairly busy at times); no stiles; ascent – about 200 ft.

Points of interest: History of the slate industry, the Llechryd tin works, the Hammet family mansion, the fish trap, the lime kiln to the north of the river, the connection of the river to all of these, and the location of the ‘Old Llechryd Village’.

Afterwards: It will be possible to get refreshments in the Cardiff Arms in Cilgerran. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi – Cwm Soden a Chastell Bach

cwm soden

Cerddwyr Cylch Teifi: 14eg o Fai 2016

Cwm Soden a Chastell Bach, ger Cwmtydu

Arweinydd: Howard Williams

Man Cychwyn: Y man parcio ryw 200 metr yn brin o Eglwys St Tysilio  (SN 363 572 Cod post: SA44 6LH).

O’r A487 rhwng Plwmp a Synod trowch i Gaerwedros, mynd trwy’r pentref a syth ymlaen, ar draws yr heol rhwng Llwyndafydd a Nanternis, tuag at Gwmtydu; ar ôl rhyw filltir trowch i’r dde tuag at yr eglwys).  Nid oes lle i fwy na rhyw 15 car ar y tir pwrpasol ond gallwn barcio’n ofalus hefyd ar y borfa ar hyd yr heolydd o bobtu’r gyffordd. Er hynny, fe fydd yn syniad da dod â chyn lleied o geir ag y bo modd, er enghraifft drwy gwrdd â gyrwyr eraill yng Nghwmtydu a rhannu ceir wrth fynd ymlaen.  Dewch mewn da bryd i ddechrau fel arfer ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: http://tinyurl.com/tysilio  Cliciwch ar + neu – i newid graddfa’r map

Y Daith: Taith gylch ddwy awr tua dwy filltir ar lwybrau da;  dros gaeau i’r penrhyn i’r gogledd o Gwmtydu, ar lwybr yr arfordir i lawr i Draeth Cwm Soden (serth mewn mannau) ac wedyn lan y Cwm a’i lethr ddeheuol i’r Eglwys. Esgyniad: 350 troedfedd yn bennaf wrth ddringo’r llwybr serth gyda llawer o risiau ar y diwedd i gyrraedd yr eglwys.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Golygfeydd gwych o’r arfordir, blodau ar eu gorau, Castell Bach, caer amlwg o’r Oes Haearn, cwm prydferth, rhaeadrau annisgwyl, eglwys mewn llecyn hyfryd.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn y Crown yn Llwyndafydd neu yn y Caffi yng Nghwmtydu.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

___________________________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 14th May 2016

Cwm Soden and Castell Bach, near Cwmtydu

Leader: Howard Williams

Starting point: In the car park which is some 200metres short of St Tysilio Church (SN 363 572 Cod post: SA44 6LH).

From the A487 between Plwmp and Synod Inn, turn for Caerwedros, go through the village and straight on, across the road between Llwyndafydd and Nanternis, towards Cwmtydu; after about a mile, turn to the right towards the church. There isn’t room for more than about 15 cars on the designated parking land but we can also park carefully on the grass along the roads either side of the junction. However, it would be a good idea to bring as few cars as possible, for example by meeting other drivers in Cwmtydu and sharing cars from there. Please come in good time to start on the walk as usual at 10.30.

Map: http://tinyurl.com/tysilio  Click on + or – to change the scale of the map.

The Walk: A two hour circular walk of about 2 miles on good paths; over fields to the promontory to the north of Cwmtydu, on the coast path down to Cwm Soden beach (steep in places) and then up the valley and its southerly slope to the Church. Ascent: 350 feet mainly on climbing the steep path with many steps at the end tor reach the church.

Points of interest:  Great views of the coast, flowers at their best, Castell Bach, a clear Iron Age fort, a pretty valley, unexpected waterfalls, a church in a lovely spot.

Afterwards: There’ll be an opportunity to have refreshments in the Crown in Llwyndafydd or in the Café in Cwmtydu.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Dinas ac Aber-bach

Cerddwyr Cylch Teifi: 9fed o Ebrill  2016

Ardal Dinas ac Aber-bach

Arweinydd: Reg Davies

Man Cychwyn: Maes Parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384 Cod post: SA42 0XG). O gyfeiriad Aberteifi trowch i’r dde gyferbyn â lloches byses ar ôl mynd heibio’r troad i Bwllgwaelod. Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda.
Map: http://tinyurl.com/capeltabor

Y Daith: Taith gylch ddwy awr tua 2.5 milltir ar lwybrau i fferm Tre-wrach, lawr lôn dawel a llwybr da i draeth Aber-bach ac yn ôl ar y lôn i ddychwelyd i’r Capel; un llecyn a all fod yn fwdlyd; dwy sticil; esgyniad: tua 400 troedfedd, y rhan fwyaf ohono ar y ffordd yn ôl i’r Capel, sy’n eitha serth ar y dechrau.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Taith brydferth, hanesyddol gydag ymweliad â pherl o draethell anghysbell.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yn nhafarndai Trefdraeth a Dinas a hefyd yng nghaffi Flas Fronlas, Heol y Farchnad, Trefdraeth.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 9th Ebrill 2016

Dinas and Aber-bach area

Leader: Reg Davies

Starting point: Capel Tabor car park, Dinas (SN005 384 Post code: SA42 0XG). From the direction of Cardigan, turn to the right opposite the bus shelter after going past the turning to Pwllgwaelod. Please come in good time to start the walk at 10.30.
Map: http://tinyurl.com/capeltabor

The Walk: A 2 hour circular walk of about 2.5 miles on paths to Tre-wrach farm, down a quiet lane and a good path to Aber-bach beach and back on the lane to return to the Chapel; one place which can be muddy; 2 stiles; ascent – about 400 feet, most of it on the way back to the Chapel, which is quite steep at the start.

Points of interest: a beautiful historical walk with a visit to a pearl of a secluded beach.

Afterwards: We’ll be able to have refreshments in the pubs of Newport and Dinas, and also int the Flas Fronlas Café, Market Street, Newport.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Poppit

000190_poppit_ext_013

Cerddwyr Cylch Teifi
13eg o Chwefror 2016
Ardal Poppit
Arweinydd: Terwyn Tomos

Man Cychwyn: Maes Parcio, Poppit (SN152 485). Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda. Gallwn barcio yno am ddim fel arfer yn y gaeaf.

Y Daith: Taith gylch ddwy awr sydd ychydig yn llai na thair milltir a’r rhan fwyaf ohoni ar heolydd bychain tawel.  O’r maes parcio awn ni i’r traeth cyn droi at y lôn i’r Hostel Ieuenctid, wedyn dros y grib i gyfeiriad Cipyn ac yn ôl i lawr yr heol i’r maes parcio. Mae angen cryn dipyn o ddringo yn yr hanner cyntaf (esgyniad: 500 troedfedd).

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hynodion Traeth Poppit; hanes sefydlu’r Hostel Ieuenctid; hanes y ddau gapel a chymuned Cipyn; cysylltiad y Prifardd Eirwyn George â Chipyn; Cors Poppit.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth yng Nghaffi Poppit, yn Nhafarn y Webley neu yn Lland’och.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers
13th February 2016
Poppit area
Leader: Terwyn TomosStarting point: Poppit Car Park (SN152 485). Please come in good time to start the walk at 10.30. We can generally park there free in winter.
The Walk: A circular walk of 2 hours which is a little under 3 miles and mostly on small quiet lanes. From the car park, we’ll go to the beach before turning towards the lane to the Youth Hostel, and then over the ridge towards Cipyn and back down the lane to the car park. Quite a bit of climbing is required in the first half (ascent 500 feet)
Points of interest: notable things about Poppit beach; the story of establishing the Youth Hostel; the history of the two chapels and Cipyn community; the connection between the Eisteddfod winning poet Eirwyn George and Cipyn; Poppit marsh.
Afterwards: it will be possible to have refreshments in Poppit Café, the Webley or in St. Dogmaels.

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr – Ardal y Preselau

Cerddwyr Cylch Teifi

14eg mis Tachwedd 2015 – Ardal y Preselau

Arweinydd: Dafydd Davies

Man Cychwyn: Dan y Garn (SN127 307), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo ar y ffordd rhwng Mynachlog-ddu a Rosebush.  Dewch mewn da bryd i ddechrau’r daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: http://tinyurl.com/dan-y-garn

Parcio: Ar y borfa ar ochr y ffordd ond i’r rhai y mae’n well ganddynt fan parcio cadarnach fe fydd cludiant ar gael o’r maes parcio wrth gofeb Waldo i’r man cychwyn am 10:15.

Y Daith: Taith gylch ychdig dros ddwy awr tua thair milltir. Byddwn yn dringo yn araf deg lan i’r tir gwastad rhwng Carn Siân a Foel Feddau, wedyn lan i Garn Bica ac yn ôl ar draws y rhos heibio Carn Siân ac i lawr llethr eithaf serth i’r man cychwyn. Taith fynydd egnïol sy’n wlyb a chorslyd dan draed mewn mannau.  Esgyniad: 500 troedfedd; dim sticlau; angen esgidiau cryfion sy’n dal dŵr a dillad addas i dywydd gwlyb ac oer.

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hanes yr ardal; ei chysylltiad â Waldo a bardd arall, W R Evans; golygfeydd gwych o ben y mynydd mewn tywydd gweddol.

Wedyn: Bydd cyfle am luniaeth o’ch dewis yn Nhafarn Sinc yn Rosebush wedi’r daith.

Ymholiadau: Philippa Gibson, 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

_________________________

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

14th Novemver 2015 – Preseli Area

Leader: Dafydd Davies

Starting from: Dan y Garn (SN127 307), about 1km to the West of the Waldo Memorial on the road between Mynachlog-ddu and Rosebush. Please come in good time to start the walk at 10.30.

Map: http://tinyurl.com/dan-y-garn

Parking: on the grass at the side of the road, but for those who’d prefer a more precise parking place, there’ll be transport available from the car park at the Waldo memorial to the starting point at 10.15

The Walk: A circular walk a little over 2 hours, about 3 miles. We’ll climb slowly up to the flat ground between Carn Siân and Foel Feddau, then up to Carn Bica and back across the heathland past Carn Siân and down quite a steep slope to the starting place. An energetic mountain walk, which is wet and marshy underfoot in places. Climb: 500foot, no stiles. Strong waterproof walking boots and suitable clothing for wet and cold weather are needed.

Points of interest: History of the area, its connection with Waldo and another poet, W.R.Evans; wonderful views from the top of the mountain in fair weather.

Afterwards: It’ll be possible to get refreshments of your choice at the Tafarn Sinc in Rosebush after the walk.

Inquiries: Philippa Gibson, 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr: Coed-y-bryn

Cerddwyr Cylch Teifi 14 Chwefror

Ardal Coed-y-bryn

Arweinwyr: Carys Ann a Maldwyn Lewis

Cwrdd am 10:30 wrth Neuadd Coed-y-bryn (SN355 449) (Cod post SA44 5LQ)

Y Daith: ychydig yn llai 3 milltir, tua 2 awr, yn bennaf mewn cylch ar ffyrdd tawel, traciau fferm a llwybr cyhoeddus newydd; un esgyniad gweddol serth; dim sticlau

Pwyntiau o ddidordeb: Pentref Coed-y-bryn, y Capel, a’r Ysgol a’i chysylltiad â T. Llew Jones; olion Plas Bronwydd a hanes hir a lliwgar ei berchnogion, y Lloydiaid; Eglwys Llangynllo ar eu hen stad; hanes y llwybr newydd; hanes ffatri wlân Maesllyn; Plas y Gernos, a llawer mwy.

Wedyn: Bydd hi’n bosibl cael lluniaeth yn Nhafarn Ffostrasol (2½ millir o Goed-y-Bryn)

Croeso cynnes i bawb.

Manylion pellach: 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers 14 February

Coed-y-bryn Area

Leaders: Carys Ann and Maldwyn Lewis

Meet at 10:30 by the Coed-y-bryn village hall (SN355 449) (postcode SA44 5LQ)

The Walk: a little less than 3 miles, about 2 hours, mainly circular on quiet roads, farm tracks and a new public footpath; one fairly steep rise but no stiles.

Points of interest: Coed-y-bryn village, the Chapel and the School and its connection with T. Llew Jones;, the remains of Bronwydd Mansion and the long and colourful story of its owners, the Lloyds; Llangynllo Church ond the old estate; the story of the new footpath; the history of the Maesllyn woolen mill; Plas y Gernos, and much more.

Afterwards: It will be possible to have refreshments at the Ffostrasol Arms, (2½ miles from Coed-y-Bryn).

There’ll be a warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

Further details: 01239 654561   philippa.gibson@gmail.com