Archifau Categori: Cerdded

Craig Rhos-y-felin, ger Pont Saeson, Brynberian, Sir Benfro - gan Lyn Dafis

Ardal Brynberian

Taith Gerdded Cymdeithas Edward Llwyd
Arweinwyr: Dyfed a Siân Elis-Gruffydd 01239 682287
10.30 Cwrdd wrth Hen ysgol/canolfan cymunedol Llwynihirion. Troi oddi ar y B4329 (Eglwyswrw/Hwlffordd) a dilyn yr arwyddion i Frynberian/Siambr Gladdu Pentre Ifan am ¾ milltir. SN101360
 
Dim cŵn 
Dewch â phecyn bwyd i’ch cinio

Cylchdaith 5 ½ milltir. Creigiau, carneddau, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Tŷ Canol a golygfeydd godidog o’r Preselau. Dilyn lonydd gwledig a llwybrau a fydd yn fwdlyd mewn mannau. Ambell lwybr serth a charegog.

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu teithiau cerdded Cymraeg ym mhob rhan o Gymru ac yn rhoi croeso cynnes i bawb. Mae’r teithiau yn hirach na theithiau Cerddwyr Cylch Teifi, felly mae angen mynd â’ch bwyd gyda chi, a does dim caniatâd i gŵn.

 

A walk with Cymdeithas Edward Llwyd which organizes walks in all areas of Wales and gives a warm welcome to all, but as Welsh is the only language of the walk this is more suitable for more experienced learners.

Eisteddfod – taith gerdded i ddysgwyr

Mae Is-bwyllgor y dysgwyr, Eisteddfod Sir Gâr wedi trefnu taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar ddydd Sul 29 Mehefin, i gychwyn o The Sandpiper, Llanelli am 2.30yp.  Atodaf boster sy’n rhoi manylion llawn i chi am y daith.  Rhaid archebu lle wrth ffonio Siân Merlys ar 01558 822 729.

Gan obeithio am dywydd braf ar y dydd!

Hwyl am y tro,
Catrin

Catrin Mair Evans
Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer

Poster Taith Gerdded 29 Mehefin

Cerddwyr – Cwm Alltcafan

Ypdêt – lluniau gan Howard Williams ar Flickr – diolch Howard!

"Cwm Alltcafan" - cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans
“Cwm Alltcafan” – cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans

Cerddwyr Cylch Teifi
14eg Mehefin
Cwm Alltcafan, ardal Pentre-cwrt

Arweinwyr: Clem a Valmai Lewis

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Plas Parke ym Mhentre-cwrt (SN386 386) (Cod post SA44 5AX)
.
Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/z1Eft

Y Daith: 3 milltir hamddenol. Fydd dim llawer o ddringo, ac mae’r tir yn iawn o ran cerdded ar y cyfan, er bod un man eithaf gwlyb. Byddwn yn gweld y bont, cerdded i lawr i’r hen reilffordd, croesi’r cwm, cerdded trwy ddolydd a dod yn ôl ar lôn fferm.

Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth mewn man cyfagos i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
_______________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers’ Group
14th June
Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt area

Leaders: Clem a Valmai Lewis

Meet at 10.30 in the car park of Plas Parke pub, in Pentre-cwrt (SN386 386) (post code SA44 5AX)
.
Map – click here: http://goo.gl/maps/z1Eft

The walk: 3 leisurely miles. There will not be a lot of climbing, and the ground is good for walking on the whole, although there is one quite wet place. We’ll see the bridge, walk down to the old railway, cross the valley, walk up through meadows and return on a farm track.

After the walk: it will be possible to have refreshments somewhere close by for those who wish.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Nanhyfer

Cerddwyr Cylch Teifi  10fed Mai

Ardal Nanhyfer

Arweinydd: Reg Davies

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Trewern, Nanhyfer  (SN083 397) (Cod post SA42 0NB)

Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/9WFmBY Daith: Rhyw 2 awr o gerdded (heb lawer o aros i wrando ar wybodaeth) gyda sawl sticyl a bydd yn serth mewn mannau, felly bydd angen gwisgo esgidiau cerdded addas a bod yn weddol heini!Cerddwn o amgylch y pentref, wedyn i Groes y Pererinion, heibio i Fferm Llwyngwair, ac yna ar hyd Sandy Lane yn ôl i Dafarn Trewern.Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth yn y dafarn i’r rhai sydd eisiau.Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

___________________________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi  Walkers
10th May
Nevern area
Leader: Reg DaviesMeet at 10.30 in the car park of the Trewern Arms, Nevern  (SN083 397) (Post code: SA42 0NB)
Map – click here: http://goo.gl/maps/9WFmB
The walk: About 2 hours of walking (without much standing to listen to information), with several stiles and steep in places, so you’ll need to wear appropriate walking boots and to be fairly fit!We’ll walk around the village, then to the Pilgrims’ Cross, past Llwyngwair Farm, and then along Sandy Lane back to the Trewern Arms.
After the walk, it will be possible to have refreshments in the pub for those who wish.A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

Clonc Mawr – Carn Ingli

Clonc Mawr – 26/4/14 – Carn Ingli
 
Marce 7 milltir, gyda chamfeydd/ about 7 miles with stiles
 
Maes parcio yn Trefdraeth cost £1/Car park in Newport cost £1 
 
10:30 Cwrdd yn Y Llew Aur ,Trefdraeth i gael dished/Meet in The Golden Lion, Newport for a cuppa
 
11.15 Dechrau.   Pob ci ar dennyn.  Picnic ar y ffordd.  Dewch â brechdanau./Start. Every dog on a lead.  Picnic on the way. Bring Sandwiches

Cerddwyr: Ardal Pantsaeson

Cerddwyr Cylch Teifi 12/4/14

Ardal Pantsaeson, ar bwys Llandudoch

Arweinwyr: Esther Davies a Llinos Devonald

Cwrdd am 10.30 ar y ffordd wrth y lôn i Blas Pantsaeson i’r de-orllewin o Landudoch (SN145 450). Mae lle i barcio yma a hefyd heibio i’r groesffordd, ond rhannwch lifftiau i gyrraedd os gallwch.  
Cymerwch yr A487 o Aberteifi am Croft, troi i’r dde yno (arwydd i Drewyddel) am groesffoddd Waunwhiod (tua 1.75 milltir) a pharcio yn yr ardal yma.

Côd post Plas Pantsaeson yw SA43 3BH, ond sylwch y gall y côd fod yn gywir i sawl tŷ / fferm yn yr ardal. Mae Plas Pantsaeson ar lôn breifat, hir, felly nid yw’r côd post yn cyfeirio at union fan cychwyn ein taith, sy ar y ffordd wrth y fynedfa i’r lôn.

Map:  http://goo.gl/maps/aG7nV

Y daith: Tua 2 awr. Byddwn yn clywed ychydig o hanes y Plas, yna ymlaen heibio i Dŷ’r Ardd, Gilfach a mas i’r ffordd fawr sy’n arwain o Drewyddel i Poppit/Llandudoch.  Bydd y rhan o Drewyddel yn ôl am Landudoch at ein ceir ar hyd y ffordd.

Wedi’r daith: Bydd modd cael lluniaeth yn Nhafarn y Fferi i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers 12/4/14

Pantsaeson area, near St. Dogmaels

Leaders: Esther Davies and Llinos Devonald

Meet at 10.30 on the road by the lane to Plas Pantsaeson to the south west of St.Dogmaels (SN145 450). There’s room to park here and also past the crossroads, but please share lifts to get there if you can. Take the A487 from Cardigan for Croft, turn to the right there (sign to ‘Moylegrove’) heading for the Waunwhiod crossroads (about 1.75 miles), and park here.

The post code of Plas Pantsaeson is SA43 3BH, but please note that the code could be correct for several houses / farms in the area. Plas Pantsaeson is on a long private lane, so the post code doesn’t refer to the exact starting place of our walk, which is on the road at the entrance to the lane.

  Map:  http://goo.gl/maps/aG7nV

The walk: About 2 hours. We’ll hear a bit about the history of the Mansion, and then on past Tŷ’r Ardd, Gilfach and out to the main road which leads from Moylegrove to Poppit / St. Dogmaels. The part from Moylegrove towards St. Dogmaels to our cars is on the road.

After the walk: It will be possible to have refreshments in the Ferry Inn for those who wish.

 A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

"Pentigily" gan Valériane Leblond

Penwythnos Pentigily – 28 Chwefror – 2 Mawrth 2014

Dydd Gwener 28/02/14 – Dydd Sul 02/03/14
Llandudoch ac Aberteifi
Penwythnos preswyl ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

Mae’r penwythnos yn addas i fyfyrwyr lefelau Canolradd, Uwch ac Hyfedredd. Cymraeg fydd iaith y penwythnos.

Penwythnos anffurfiol o siarad Cymraeg ac ymweld ag ardaloedd Llandudoch, Aberteifi a llefydd cyfagos yng ngogledd Sir Benfro a de Ceredigion.

Dyma amserlen y penwythnos a’r ffurflen archebu lle.

[A weekend of activities for more experienced learners (Canolradd and above) in Cardigan and St Dogmaels.]

Llun gan Valériane Leblond.

Cerddwyr Cylch Teifi – 11 Ionawr 2014

Bwlch y Gwynt i Rosebush
Dydd Sadwrn 11 Ionawr
Arweinydd: Dafydd Davies
Cychwyn 10.30 – Taith tua 2 awr, 2.5 milltir
Cwrdd ym Mwlch y Gwynt, ar y Preseli (SN075 322)
Map: http://goo.gl/maps/qAqhi

Dillad: Bydd angen gwisgo dillad cynnes a diddos ac esgidiau cerdded diddos hefyd – bydd yn wlyb dan draed, ac mae’n gallu bod yn oer ar y mynydd!

Y daith: O Fwlch y Gwynt, cerddwn i lawr i’r Tafarn Sinc yn Rosebush a bydd yn bosibl cael lluniaeth yno os dymunwch. Bydd ceir yn Rosebush i gludo’r gyrwyr yn ôl i Fwlch y Gwynt ar ôl y daith ac ar ôl y lluniaeth.

Croeso cynnes i bawb
01239 654561 philippa.gibson@gmail.com


Bwlch y Gwynt to Rosebush
Saturday 11 January
Leader: Dafydd Davies
Start 10.30 – A walk of about 2 hours, 2.5 miles
Meet in Bwlch y Gwynt, on the Preselis (SN075 322)
Map: http://goo.gl/maps/qAqhi

Clothing: You’ll need to wear warm and waterproof clothing and waterproof walking boots too – it will be wet underfoot, and it can be cold on the mountain!

The walk: From Bwlch y Gwynt, we’ll walk down to the Tafarn Sinc in Rosebush and it will be possible to have refreshments there if you wish. There’ll be cars in Rosebush to carry the drivers back to Bwlch y Gwynt after the walk and after the refreshments.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Y Clonc Mawr – 28 Rhagfawr 2013

Taith gerdded ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg a’r Cymry.
10:15 Cwrdd yn Oriel y Parc Tyddewi i gael clonc a dished.– fydd dim eise talu yn y maes parcio
11:15 Gyrru i Traeth Mawr Tyddewi. Fydd dim lifftiau i gŵn
11:30 Penmaen Dewi. Pob ci ar dennyn. Marce 4 milltir. Dewch â brechdanau.
3:00 Cyrraedd nôl i’r Oriel y Parc Tyddewi i gael clonc a dished.

A walk for adults who are learning Welsh and Welsh speakers.
10.15 Meet in the Oriel y Parc St Davids for a clonc and a cuppa, no need to pay for the car park.
11.15 Drive to Whitesands St Davids. No lifts for dogs
11.30 St Davids Head. Every dog must be on a lead. Approximately 4 miles. Bring sandwiches.
3.00 Arrive back at the Oriel y Parc St Davids to have a clonc and a cuppa

Cyswllt/Contact: Susan Carey – susan.carey@btinternet.com

[Llun gan Y Cloncfeistr.]