Archifau Categori: Darlith

Darlith – “Waldo a D.J.Williams”

[Scroll down or click here for English]

Cyn cynnal Darlith Flynyddol Cymdeithas Waldo yn Abergwaun eleni bydd arddangosfa yn tynnu sylw at gysylltiadau’r bardd â’r ardal yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Gorllewin Cymru gydol misoedd Awst a Medi.

Bydd yr arddangosfa aml-gyfrwng a drefnir gan Gymdeithas Waldo ar wahoddiad Myles Pepper yn cynnwys gwaith gan artistiaid megis Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones a Tim Fudge yn ogystal â cherddi wedi’u llythrennu, a ffotograffau prin o Waldo.

Rhoddir y lle blaenaf i’r penddelw o’r bardd gan y cerflunydd nodedig John Meirion Morris. Bydd llyfrau sydd wedi’u cyhoeddi am y bardd a’r heddychwr i’w gweld ac ar gael i’w prynu o siop lyfrau  Seaways drws nesaf.

Agorir yr arddangosfa’n swyddogol gan Mererid Hopwood pnawn Sul, Gorffennaf 30, oddeutu 4.30. Mae’r oriel yn rhan o Fwyty Bistro Peppers yn Stryd y Wesh.

Cynhelir y ddarlith flynyddol ei hun yng Nghapel Hermon ar nos Wener, Medi 29 pan fydd Robert Rhys yn son am y berthynas – tymhestlog ar adegau – rhwng Waldo a’i gyd-genedlaetholwr, D. J. Williams, a dreuliodd y rhan helaethaf o’i oes yn Abergwaun.
Bydd rhai o’r llythyrau a ddanfonwyd gan Waldo at ei gyfaill, sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, hefyd i’w gweld yn arddangosfa ‘Un Funud Fwyn’.


Prior to holding this year’s annual Waldo Williams lecture at Fishguard an exhibition highlighting the poet’s association with the area will be held at the West Wales Arts Centre all through August and September.

Hosted by Myles Pepper and organised by Cymdeithas Waldo the multi-media exhibition will feature works of art by such artists as Meirion Jones, Elizabeth Haines, Linda Norris, Wyn Melville Jones and Tim Fudge as well as calligraphed poems and rarely seen photographs of Waldo.

Pride of place will be given to the commissioned bust of the poet made by renowned sculptor John Meirion Morris. Books written about the poet and pacifist will be on display and can be purchased from Seaways bookshop next door.

The exhibition will be officially opened by Mererid Hopwood on Sunday, July 30 at around 4.30. The gallery is situated in West Street as part of the Peppers Bistro.

The annual lecture itself will be held at Hermon Chapel on Friday, September 29 when Robert Rhys will speak about the relationship – which was sometimes turbulent – between Waldo and fellow nationalist, D. J. Williams, who lived for most of his life in Fishguard.

A few of the letters sent by Waldo to his friend, which are kept at the National Library, will also be on display at the ‘Un Funud Fwyn’ exhibition.

Pobol Bro Waldo

POBOL BRO WALDO –

Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau

‘Pobol Bro Waldo’ fydd teitl darlith Emyr Llewelyn pan fydd yn traddodi Darlith Flynyddol Brwydr y Bryniau yn Neuadd Gymunedol Maenclochog eleni ar nos Wener, Mehefin 20.

Bydd y gŵr o Ffostrasol yn gosod Brwydr y Preselau yn ei chyd-destun hanesyddol a chenedlaethol gan gyfeirio at frwydrau eraill a fu i ddiogelu cymunedau Cymraeg.

“Byddaf yn mynd nôl yn bell, i’r cyfnod cynhanes, i ddangos bod pobol bro Waldo wedi teithio ar draws Ewrop i gyrraedd y fro. Byddaf yn nodi pam oedd y lle’n bwysig yn y cyfnod Neolithig. Byddaf yn sôn am hyn fel mater o gefndir i’r diwylliant sydd wedi magu dynion dewr annibynnol eu barn gan gyfeirio at y ffaith bod dau o ddynion mwyaf y ganrif wedi dod o’r fro,” meddai.

Pris mynediad i’r noson yw £5 a cheir darlleniade hefyd o waith beirdd megis Wyn Owens, Eirwyn George a Waldo yn ogystal â datganiad gan Gôr Harmo-ni. Noddir y noson gan Llenyddiaeth Cymru.

Trannoeth cynhelir taith gerdded ar draws y Preselau fel gweithred symbolaidd i gofio am yr arweinwyr a lwyddodd i gadw militariaeth draw o’r llethrau. Bydd y cerddwyr yn ymgynnull ar ben Bwlchgwynt am ddeg o’r gloch i gynnal seremoni fer cyn cael eu cludo i odre Foel Drygarn ger Mynachlog-ddu er mwyn cerdded y saith milltir nôl at Foel Eryr. Dyma’r pumed tro i’r daith gael ei chynnal. Ac mae rhai unigolion wedi cymryd rhan ymhob un o’r teithie.

Ar y nos Sadwrn yn Neuadd Maenclochog cynhelir cyngerdd yng nghwmni Lowri Evans o Drefdraeth a Chôr Corlan o ardal Llanboidy. Pris mynediad fydd £7 i oedolion a £3 i blant. Tocynne ar werth yn lleol. Mae’r gweithgareddau’n rhan o Ŵyl Clochog wedi’u trefnu gan Glychau Clochog. Trefnwyd y noson gyngerdd gyda chymorth Cynllun Noson Allan.