Archifau Categori: Digwyddiadau

Plygain Castellnewydd Emlyn

Ionawr 6ed Plygain Cymdeithas Ceredigion yn Eglwys y Drindod, Castellnewydd Emlyn am 7yh.

Croeso cynnes i bawb. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Mari Wyn ar 07890 590 002   neu mariwyn@hotmail.co.uk


January 6th Plygain (a traditional service of unaccompanied singing of Welsh carols from the middle ages) organized by Cymdeithas Ceredigion at Trinity Church, Newcastle Emlyn at 7pm.

A warm welcome to everyone. If you would like to contribute a carol, contact Mari Wyn on 07890 590 002 or mariwyn@hotmail.co.uk

Noson Nadoligaidd Cyd Llangrannog

Nos Fercher 5/12/18
Cyd Llangrannog
Noson Nadoligaidd
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Dewch â phlataid o fwyd i’w rannu
(ond ddim gormod!)
Croeso cynnes iawn i bawb

Wednesday 5/12/18
Llangrannog Welsh Learners
Christmassy evening
7.30
Pentre Arms, Llangrannog
Bring a plate of food to share
(but not too much!)
A very warm welcome to all.

Merched y Wawr Cylch Teifi – Cinio Nadolig

Merched y Wawr Cylch Teifi
Nos Fercher 5ed mis Rhagfyr am 7.30
Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Aberteifi.

Gŵr gwadd: Y Parch. Rhosier T.Morgan

Mwy o wybodaeth: Philippa Gibson: pgg@aber.ac.uk neu 01239 654561

Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Fercher gyntaf o bob mis, fel arfer.

Cardigan Merched y Wawr Welsh language women’s group, which offers a warm welcome to learners who’d like to join, if you’re confident enough to avoid turning conversations into English-only!

Theatr Genedlaethol – Nyrsys

Nos Fawrth 4/12/18
19.30
Theatr Mwldan
Drama ‘Nyrsys

Pris Bargen i ddysgwyr ac i’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau: £8. (Pris llawn i’r cyhoedd £12)

I gael y pris bargen, dwedwch ‘Grŵp Philippa’ pan dych chi’n prynu eich tocyn. Gallwch chi ddewis eistedd ble dych chi eisiau – fydd dim seddau wedi’u cadw i’r grŵp.
Bydd sesiwn arbennig i drafod y ddrama ar gyfer dysgwyr yn y Theatr (mewn ystafell fach) am 19.00, ar noson y perfformiad.
Mae ‘Pecyn Addysg’ ar gael sy’n esbonio sut mae’r ddrama wedi cael ei chreu:   cliciwch fan hyn i’w lawrlwytho.
Mae fideo o’r ymarferion yma:
 
Bydd yn bosibl clywed cyfieithiad o’r ddrama trwy wasanaeth Sibrwd.
_____________________________________________________
Tuesday 4/12/18
19.30
Theatr Mwldan
Nyrsys‘ Drama about Nurses

Bargain price for learners and for the Welsh-speakers who help in the classes: £ 8. (Full price for the public £ 12)

To get the bargain price, say ‘Philippa’s Group’ when you buy your ticket. You can choose to sit where you want – no seats will be reserved to the group.
There’ll be a special session to discuss the play for learners in the Theatre (in a small room) at 19.00, on the night of performance.
An ‘Education Package’ is available (in Welsh) explaining how the play has been created: click here to download a copy.
There is a video of rehearsals here:
The show will have English language access via Sibrwd.

Gweithdy Gwneud Llusern

[Scroll down or click here for English]
Dydd Sul 11/11/18
10.30yb – 4yp
Theatr Byd Bychan
Gweithdy Cymraeg – gwneud llusern
am ddim
Bydd gweithdy Cymraeg, addas i ddysgwyr a Chymry Cymraeg, i wneud llusern ar gyfer Parêd Llusernau Aberteifi 7/12/18. Roedd y parêd yn llwyddiant enfawr llynedd, a’r gweithdy’n llawer o hwyl.
Dim ond 10 lle sy ar gael ar y gweithdy Cymraeg hwn, felly bwciwch cyn gynted â phosibl. Mae’r manylion i gyd yma:
I gadw lle (dwedwch eich bod chi eisiau’r gweithdy Cymraeg): samba@smallworld.org.uk | 01239 615 952

Sunday 11/11/18
10.30am – 4pm
Small World Theatre
Welsh language Workshop – making a lantern
Free
There will be a Welsh language workshop suitable for Welsh learners and Welsh speakers to make a lantern for the Cardigan Lantern Parade 7/12/18. The parade was a huge success last year, and the workshop was a lot of fun.
Only 10 places are available on this Welsh workshop, so book as soon as possible. The details are all here:
To book (say that you want the Welsh language workshop):  samba@smallworld.org.uk | 01239 615 952

Sadwrn Siarad Crymych

Ysgol Undydd i Ddysgwyr y Gymraeg / Dayschool for Welsh Learners

Canolfan Ddysgu Gymunedol Crymych, Ysgol y Preseli, Crymych
Dydd Sadwrn, 10 Tachwedd 2018, 9.30 – 2.30

£8 am y dydd / £8 for the day

Amserlen / Timetable

9.30 Cofrestru / Registration
9.45 Dosbarth / Class
11.00 Coffi / Coffee
11.15 Dosbarth / Class
12.30 Cinio / Lunch
1.15 Dosbarth / Class
2.30 Ffarwelio / Depart

PWYSIG – RHAID COFRESTRU CYN Y DIWRNOD

Mae’n rhaid i bob dysgwr gofrestru a thalu ar gyfer y Sadwrn Siarad ar y wefan Genedlaethol learnwelsh.cymru. Os dych chi’n cael problemau wrth gofrestru yna ffoniwch y Ganolfan yng Nghrymych ar 01437 770180 neu ebostio learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

IMPORTANT – YOU MUST REGISTER BEFORE THE DAY

All students must register and pay for the Sadwrn Siarad via the National Centre for Learning Welsh’s website learnwelsh.cymru. If you have any problems registering, please contact the Crymych Learning Centre on 01437 770180
learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

Dolenni cofrestru / Registration links

 

 

 

Merched y Wawr Cylch Teifi 

Merched y Wawr Cylch Teifi 
Nos Fercher 7fed mis Tachwedd am 7.30
Festri Capel Mair
Mandy Wilcox yn gwneud siocled (a bydd Cangen Llandudoch yn ymuno â changen Cylch Teifi)
Mwy o wybodaeth: Philippa Gibson: pgg@aber.ac.uk neu 01239 654561
Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Fercher gyntaf o bob mis, fel arfer.

Cardigan Merched y Wawr Welsh language women’s group, which offers a warm welcome to learners who’d like to join, if you’re confident enough to avoid turning conversations into English-only!