Archifau Categori: Digwyddiadau

Cymdeithas Maes a Môr

Cynhelir cyfarfod nesaf y Gymdeithas Hanes nos Lun nesaf, 19 Ionawr yn Neuadd Ffostrasol am 7.30yh pan fydd Dyfed Elis-Gruffydd yn rhoi cyflwyniad i ni i’w gyfrol ddiweddaraf ‘100 o Olygfeydd Hynod Cymru’.  Mae’r gyfrol hon yn un arbennig ac rydym yn falch iawn fod Dyfed wedi cytuno dod aton ni i’w thrafod ymhellach. Rwy’n amgáu rhaglen gweddill y tymor hefyd gan estyn croeso cynnes i bawb i’r cyfarfodydd i gyd.
 
·         19 Ionawr: Cyflwyniad gan Dyfed Elis-Gruffydd i ‘100 o Olygfeydd Hynod Cymru’
·         16 Chwefror: Darlith gan Iwan Michael Jones, ‘John Thomas y Ffotograffydd’
·         16 Mawrth: Darlith gan Dr David Jenkins (Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – testun i ddod)
·         20 Ebrill: Darlith gan Aled Eurig ‘Gwrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Mawr’
·         18 Mai: Darlith gan Elvey Macdonald (Y Wladfa – testun i ddod) 7.30pm
Mae gennym hefyd gyfarfodydd bach ‘Clonc’ yn Ffostrasol unwaith y mis, fel arfer ar y 3ydd dydd Mercher am 2.00 y prynhawn.  Er gwybodaeth rwy’n amgáu Rhaglen Clonc Ion-Mai 2015.  Fe welwch fod y cyfarfod cyntaf Ddydd Mercher nesaf, 21 Ionawr am 2.00 yn Nhafarn Ffostrasol.  Kathleen Hyde fydd y wraig wadd yn siarad am ei phrofiadau yn gweithio fel milfeddyg.  Croeso cynnes i chi hefyd i’r cyfarfodydd hyn.  
 
·         21 Ionawr: Tafarn Ffostrasol, ‘Atgofion Milfeddyg’, Kathleen Hyde
·         19 Chwefror: Tafarn Ffostrasol (Prynhawn Iau),‘Downton Abbey Dyffryn Teifi’, Gerwyn Morgan
·         18 Mawrth: Tafarn Ffostrasol, ‘Cadw’n ystwyth’ gyda Ann Harris a Rita Llwyd,
·         15 Ebrill: Neuadd Ffostrasol, ‘Dysgu Cymraeg yn Sarawak’, Digby Bevan
·         20 Mai: i’w drefnu

 

Gŵyl Golwg

Bydd Gŵyl Golwg yn cael ei chynnal yn Llambed eto eleni, ac ymysg y gweithgareddau bydd digwyddiadau wedi’u hanenlu at ddysgwyr Cymraeg. Isod mae rhestr o’r digwyddiadau ar gyfer dysgwyr Cymraeg:

Gŵyl Golwg will be held in Lampeter again this year, and amongst the packed programme will be activities for Welsh learners. The events for Welsh learners are as follows:

Amserlen Sesiynau Lingo Newydd – 14 Medi

  • 10.30 Adloniant gan ddysgwyr lleol – Local entertainment
  • 11.00 Sgwrs Holi ac Ateb gyda Dysgwyr Rownd Derfynol Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 / Chat with Dysgwyr y Flwyddyn 2014 Finalists
  • 12.00 Gemau a phosau a hwyl i’r teulu / Family games and puzzles
  • 13.00 Sesiwn Rhagarweiniol – Bethan Gwanas yn trafod Darlith Goffa Islwyn Ffowc Ellis / Introductory session with Caryl Bethan Gwanas
  • 15.00 Sesiwn Rhagarweiniol – Caryl Lewis yn trafod Sgwrs Martha Jac a Sianco / Introductory session with Caryl Lewis
  • 17.00 Canu o gwmpas y piano / Sing song

Arad Goch – Madog

Madog – Drama yn Theatr Mwldan 26/6/14

1170 – mae’r byd yn fflat – a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig  bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)!

Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith?

Manylion ar wefan y Mwldan.

Cynnig arbennig i ddysgwyr – a special offer for learners.

Tocyn am £5, sef pris ysgolion (yn lle £7 neu £6). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

 

Madog – Drama at Theatr Mwldan 26/6/14

 

One of Wales’ most important legends is brought to life in Cwmni Theatr Arad Goch’s BIGGEST EVER production for children and families in Wales!

Have you ever imagined yourself taking part in a great adventure? That’s what happens to the young boy in this story as he ends up on a huge ship with none other than Prince Madog and his crew! As they leave Wales and set sail for the West they face several challenges-the fierce storms, wild sea animals, a ghost ship…before discovering a beautiful new land

According to the legend, Madog and his crew were the first ones to discover America! Come aboard and celebrate Cwmni Theatre Arad Goch’s 25th birthday!

Details on Theatr Mwldan’s website.

Special offer for learners and supporters!

Tickets for £5, which is the schools price (instead of £7 or £6). You’ll need to book your ticket yourself, saying that you are part of Philippa’s group, to get the special price.

Parti Pizza

Parti Pizza mewn Tipi!

Nos Iau 26ain Mehefin 2014 am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg!

Bydd ‘Deuair’ (deuawd telyn, ffidl a llais, a oedd yn rhan o’r grŵp ‘CerddCegin’) yno i ganu i ni

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr sy’n cael ei ddarparu gan gwmni Fforest. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle. Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu. Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

(pizza: £6.50 – £8.00 yr un)

Does dim rhaid bwcio, ond dwedwch wrth eich tiwtor os ydych chi’n bwriadu dod, fel ein bod yn gwybod faint i’w ddisgwyl.

Croeso cynnes i bawb

 

Pizza Party in a Tipi!

Thursday 26th June 2014 at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes!

‘Deuair’ (harp, violin and voice duet, who were part of the group CerddCegin’) will be there to sing for us.

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi provided by the Fforest company. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site. The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy. Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

(pizza: £6.50 – £8.00 each)

There’s no need to book, but tell your tutor if you intend to come, so that we know how many to expect.

A warm welcome to all

Taith i Sir Benfro

Dydd Sadwrn 14 Mehefin 2014

Dirwnod allan i ddysgwyr Ceredigion

Dewch â chamera i dynnu lluniau o’r daith. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ysgrifennu adroddiad byr a/neu gapsiwn i’r llun.

Dim ond un bws, felly y cyntaf i’r felin.

Bws yn codi yn Aberystwyth, Aberaeron ac Aberteifi, ac ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran, Castell Henllys ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gyda swper yn Llys y Fran.

Manylion llawn yma, neu gysylltwch â Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

Saturday 14 June 2014

Trip to Pembrokeshire for Ceredigion learners

Bring a camera to take photos of the trip. You will also be required to write a short report and/or caption for the picture.

Only one bus, so first come, first served.

The bus will pick up in Aberystwyth, Aberaeron and Cardigan, and visit Cilgerran Wildlife Centre, Castell Henllys and St David’s Cathedral, with supper in Llys y Fran.

Full details here, or contact Meryl Evans, ciowfa@ceredigion.gov.uk 01545 572 715

 

 

Llun “Roof, St Davids Cathedral” gan dachalan.

Cerddwyr – Cwm Alltcafan

Ypdêt – lluniau gan Howard Williams ar Flickr – diolch Howard!

"Cwm Alltcafan" - cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans
“Cwm Alltcafan” – cerdd T.Llew Jones a llun gan Eirian Evans

Cerddwyr Cylch Teifi
14eg Mehefin
Cwm Alltcafan, ardal Pentre-cwrt

Arweinwyr: Clem a Valmai Lewis

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Plas Parke ym Mhentre-cwrt (SN386 386) (Cod post SA44 5AX)
.
Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/z1Eft

Y Daith: 3 milltir hamddenol. Fydd dim llawer o ddringo, ac mae’r tir yn iawn o ran cerdded ar y cyfan, er bod un man eithaf gwlyb. Byddwn yn gweld y bont, cerdded i lawr i’r hen reilffordd, croesi’r cwm, cerdded trwy ddolydd a dod yn ôl ar lôn fferm.

Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth mewn man cyfagos i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com
_______________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi Walkers’ Group
14th June
Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt area

Leaders: Clem a Valmai Lewis

Meet at 10.30 in the car park of Plas Parke pub, in Pentre-cwrt (SN386 386) (post code SA44 5AX)
.
Map – click here: http://goo.gl/maps/z1Eft

The walk: 3 leisurely miles. There will not be a lot of climbing, and the ground is good for walking on the whole, although there is one quite wet place. We’ll see the bridge, walk down to the old railway, cross the valley, walk up through meadows and return on a farm track.

After the walk: it will be possible to have refreshments somewhere close by for those who wish.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Noson Lawen Aberteifi

Poster Noson Lawen Mehefin

Mae gan Cadwgan docynnau i’w gwerthu ar gyfer 4 Noson Lawen sy’n cael eu cynnal o Nos Wener 13 Mehefin i Nos Lun 16 Mehefin. Cost tocyn yw £5, ac mae’r poster sydd wedi’i atodi a mwy o fanylion. Byddwn yn ddiolchgar os gallech adael i’ch aelodau a ffrindiau wybod – i brynu tocyn, galwch fewn i swyddfa’r Castell uwchben y 25 Mile yn Aberteifi.

Cadwgan are selling tickets for four evenings of S4C’s popular variety show, “Noson Lawen“, which will be recorded in Theatr Mwldan from Friday 13 June to Monday 16 June. The tickets are £5, with proceeds going to local good causes. Available from the Castle offices above the 25 Mile restaurant (yes, where the Welsh classes are held!)

Sir Benfro’r Mabinogion

Mai 28ain, 7.30 y.h., Neuadd yr Hen Ysgol, Trewyddel

Darlith gan Yr Athro Sioned Davies, Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Teitl: Sir Benfro’r Mabinogion

Ai tirlun Sir Benfro oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer hud a lledrith y Mabinogion?

Mae Sioned Davies wedi bod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn Adran y Gymraeg ers 1979 ac yn Bennaeth ac Athro’r Gymraeg yno ers 1998. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol ac wedi cyhoeddi llu o erthyglau ar arddull ein chwedlau canoloesol, gan gynnwys chwedlau’rMabinogion. Yn 2007, cyhoeddodd gyfieithiad newydd sbon (i’r Saesneg) o holl chwedlau’rMabinogion gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Gallwch archebu tocynau ar lein trwy glicio fan hyn.

Poster

Wythnos Pentigili

Dydd Llun 26/05/14 – Dydd Gwener 30/05/14
Llandudoch ac Aberteifi
Wythnos ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg a’r Cymry

Mae`r wythnos yn addas i fyfyrwyr lefelau Canolradd, Uwch ac Hyfedredd. Cymraeg fydd iaith y penwythnos. Sdim rhaid i chi ddod am y pum niwrnod. Gallwch chi ddod am un diwrnod, dau ddiwrnod, ayb

Wythnos anffurfiol o siarad Cymraeg ac ymweld ag ardaloedd Llandudoch, Aberteifi a llefydd cyfagos yng ngogledd Sir Benfro a de Ceredigion.

Does dim ffi am yr wythnos. Trefnwch chi a thalu am eich gwely a brecwast eich hunain, ynghyd â’ch prydau bwyd, teithio a mynediad i lefydd, ayb. Gallwch chi drefnu eich gwely a brecwast trwy Ganolfan Croeso Aberteifi, Theatr Mwldan, Bath House Rd, Aberteifi SA43 1JY 01239 613230. Y peth gorau yw i chi drefnu gwely a brecwast ar ôl y dyddiad cau, hynny yw, ar ôl i ni gadarnhau fod Wythnos Pentigili’n rhedeg. Os oes anghenion arbennig `da chi mae eisie i chi gysylltu â’r gwesty, tafarn, ayb eich hunain.

Cyrraedd 11:00 bore dydd Llun a gadael ar ôl cinio prynhawn dydd Gwener

Dyddiad cau ar gyfer derbyn y ffurflen gais – 07/05/14

Am fanylion bellach cysylltwch â Dewi:
01437 776785 d.rhys-jones@abertawe.ac.uk

Amserlen Wythnos Pentigili`

Amserlen ddrafft yw hon a gall pethau newid.  Sdim rhaid i chi ddod bob dydd.

Cliciwch yma i agor yr amserlen.

Mae’r gair  pentigili’ yn dod o `pen at ei gilydd’.  Mae e’n golygu ‘yr holl ffordd’, ‘pob cam’.