Archifau Categori: Digwyddiadau

Ysgol Undydd Arholiadau

Dosbarth Cymraeg
Mae Ysgol Adolygu yn gwrs undydd arbennig i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad CBAC.
Bydd yna dri grŵp: Mynediad, Sylfaen a Chanolradd.

Dilynir patrwm Sadyrnau Siarad arferol ond gyda phwyslais ar weithgareddau a fydd o gymorth i ymgeiswyr arholiadau CBAC.
Bydd tiwtoriaid profiadol yn eich dysgu sy’n arbennigo yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Hefyd, bydd gennym staff ar y diwrod yn gweithredu fel cyfwelwyr.
The Revision Schoal is a special day course to help you to prepare for the WJEC examination.
There will be three groups at Entry, Foundation and lntermediate levels, with the format of a ‘Sadwrn Siarad’ but with an emphasis on activities that will help candidates who have entered a WJEC examination.
You will be taught by tutors who specialise in teaching Welsh as a second language and we’ll also have staff present acting as  examiners.

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Nanhyfer

Cerddwyr Cylch Teifi  10fed Mai

Ardal Nanhyfer

Arweinydd: Reg Davies

Cwrdd am 10.30 ym Maes Parcio Tafarn Trewern, Nanhyfer  (SN083 397) (Cod post SA42 0NB)

Map – cliciwch yma: http://goo.gl/maps/9WFmBY Daith: Rhyw 2 awr o gerdded (heb lawer o aros i wrando ar wybodaeth) gyda sawl sticyl a bydd yn serth mewn mannau, felly bydd angen gwisgo esgidiau cerdded addas a bod yn weddol heini!Cerddwn o amgylch y pentref, wedyn i Groes y Pererinion, heibio i Fferm Llwyngwair, ac yna ar hyd Sandy Lane yn ôl i Dafarn Trewern.Wedi’r daith: bydd yn bosibl cael lluniaeth yn y dafarn i’r rhai sydd eisiau.Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

___________________________________________________
Cerddwyr Cylch Teifi  Walkers
10th May
Nevern area
Leader: Reg DaviesMeet at 10.30 in the car park of the Trewern Arms, Nevern  (SN083 397) (Post code: SA42 0NB)
Map – click here: http://goo.gl/maps/9WFmB
The walk: About 2 hours of walking (without much standing to listen to information), with several stiles and steep in places, so you’ll need to wear appropriate walking boots and to be fairly fit!We’ll walk around the village, then to the Pilgrims’ Cross, past Llwyngwair Farm, and then along Sandy Lane back to the Trewern Arms.
After the walk, it will be possible to have refreshments in the pub for those who wish.A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

Y Negesydd

Cynigion arbennig i ddysgwyr

Cynigion arbennig i ddysgwyr a’u ffrindiau, a’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau:

1. Tocyn am £8, sef pris ysgolion (yn lle £11 neu £10). Bydd rhaid bwcio eich tocyn eich hunan, gan ddweud eich bod yn rhan o grŵp Philippa i gael y pris arbennig.

2. Sesiwn o drafodaeth ar gyfer dysgwyr a’u ffrindiau am ddim gan y Theatr Genedlaethol neu gyda Caryl Lewis. Enwau i Philippa (01239 654561 philippa.gibson@gmail.com ) achos bydd rhaid i ni ddweud faint o bobl fydd yn mynd i’r sesiwn hwn.

Y stori

Hanes cymuned fechan a chlos yng nghefn gwlad Ceredigion yw Y Negesydd. Mae’r stori yn troi o amgylch merch o’r enw Elsi a hanes ei bywyd hi. Mae Elsi’n clywed lleisiau gan y meirw ers yn blentyn, ac mae’r ddrama yn adrodd hanes ei pherthynas â’r gymuned, ei thad, ei chariad cyntaf (Ifan) a thrigolion y fro, wrth i’r cymeriadau heneiddio ac wrth i’r gymuned foderneiddio.
Mae’r ddrama yn mynd â ni ar daith trwy fywyd Elsi, yn blentyn tan ei bod yn ei ugeiniau.

The story
Y Negesydd is the story of a young woman from mid-Wales. The story focuses on the life of Elsi, haunted by voices of the dead since her childhood. The play follows Elsi’s relationship with her father, her first love (Ifan) and the local community as the characters age and their community faces the challenges of modern life.
The play tracks the life of the lead character Elsi from youth through to adulthood.

Fideo hyrwyddo (promote) Y Negesydd (sbŵci iawn!)
https://www.youtube.com/watch?v=_z8WiHesyfM&feature=youtu.be

Diwrnod yn mywyd Aled Pedrick, actor yn Y Negesydd, yn siarad am yr ymarferion
https://www.youtube.com/watch?v=0NwNTzZ3_4U

Cyfweliad â Gwyn Eiddior, Cynllunydd Set Y Negesydd.
http://theatr.wordpress.com/2014/04/28/holi-gwyn-eiddior-cynllunydd-set-y-negesydd/

Lleisiau Tregaron – pobl Tregaron yn siarad yn Saesneg am iaith ac acen Tregaron – eitha diddorol! http://sounds.bl.uk/Accents-and-dialects/BBC-Voices/021M-C1190X0041XX-2101V0

Tafodiaith
Mae’r gwahaniaeth o fewn tafodieithoedd yn ymddangos trwy
ynganiad yn ogystal â geirfa, a hefyd gyda pwyntiau gramadegol. Er enghraifft: ystyriwch y cwestiwn “Ydych chi eisiau paned o de?” Yn y gogledd byddai hyn fel arfer “Dach chi isio panad?” tra yn y canolbarth byddai “Ych moyn dishgled?” yn fwy tebygol.

Dialect

The differences in dialect are marked in pronunciation and vocabulary but also in minor points of grammar. For example: consider the question “Do you want a cup of tea?” In the north this would typically be “Dach chi isio panad?” while in mid Wales it would be more likely “Ych chi’n moyn dishgled?”

Engrheifftiau
Mae’r ddrama wedi lleoli yn ardal Dyffryn Aeron. O ganlyniad mae’n defnyddio tafodiaith y canolbarth. Dyma rai engrheifftiau o’r gwahaniaethau mewn tafodiaith ynghyd ag engrheifftiau o leisiau’r actorion.

Examples

The play has been set in the Aeron Valley and as a result references the local dialect of mid rural Wales. Below are some examples of the dialect along with examples of the actors’ voices.

Cymraeg safonol: Tafodiaith:
Oer Ôr
Gallaf ymadael? Wy’n cael mynd?
Gallu Geller
Eisiau Ise
Dw i ddim yn gwybod Wi’m yn gwybod

 

Noder: mae copi o’r sgrip gyda Philippa, os oes diddordeb gyda rhywun.

N.B. Philippa’s got a copy of the script, if anyone’s interested.

Canu’r Rheilffordd yn Ôl

(Ypdêt 13 Mehefin – Update 13 June)

Neges gan Joanna Bond / A message from Joanna  [English follows]

Helo, rwy’n ysgriffenu atoch i roi gwybod y bydd fy ymgyrch codi arian ar gyfer y brosiect “Canu’r Rheilffordd yn Ôl” yn dod i ben 24ain Mehefin. Mae gen i tan hynny i godi’r arian er mwyn cyfrannu’n greadigol at ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Ga’ i ofyn i chi felly i ymweld â’r tudalen ymgyrch indiegogo lle gallwch gyfrannu at y brosiect a derbyn rhodd anrhydeddus, os nad ydych chi wedi’i wneud eisioes. Hoffwn i ofyn i chi hefyd anfon y neges hon ymlaen at un cyfeill sy’n hoffi rheilffyrdd a’r celfyddydau.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, ac edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Hello, I am writing to you to let you know that my fundraising campaign to raise money so that I can run my project “singing the line into existence” is coming to an end on the 24th June. I have until then to raise funds to creatively contribute to re-opening the Aberystwyth to Carmarthen railway line.

Please visit the indiegogo campaign page where you can donate to the project and receive a token gift, if you have not already done so. I would also ask if you kindly forward this email to one other person who likes art and railways.

Thank you for your support and I look forward to hearing from you.

 

Ymgyrch Arlunydd i Ganu’r Rheilffordd yn ôl i Fodolaeth

Y mae’r prosiect newydd, cyffroes “CANU’R LEIN RHEILFFORDD YN ÔL I FODOLAETH”, sy’n magu ysbrydoliaeth gan dirlun a hanes y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin, newydd ddechrau ymgyrch codi arian ar y wefan Indiegogo i gasglu’r arian tuag at yr achos. Wrth roi arian at y prosiect, gallech brynu gwaith unigryw o’r artistiaid.

Mae Joanna Bond, arlunydd ac arweinydd y prosiect, wedi talu am ddwy flynedd o waith ymchwil i’r prosiect, gan uno artistiaid, cerddorion, gwneuthurwyr ffilmiau, storïwyr a dawnswyr i helpu creu perfformiad amlgyfrwng, ac arddangosfa.

Bydd deg arlunydd yn cerdded ar hyd rhannau o’r hen reilffordd, gan ddawnsio, canu, creu ffilmiau a thynnu lluniau, sy’n cysylltu hanesion y rheilffordd gyda’u lleoliadau mewn ffordd greadigol. Bydd y darnau o waith yn cael eu casglu ar gyfer digwyddiad ym mhen draw’r daith; perfformiad mewn hen goets rheilffordd, gan deithio ar hyd Rheilffordd y Gwili, ac arddangosfa gyhoeddus yn yr orsaf. (am fwy o wybodaeth, ewch i singingthelineintoexistence.wordpress.com).

Yr arlunwyr yn y prosiect yw Joanna Bond, sy’n gwneud gwaith crochenwaith, canu a dawnsio; cynhyrchwyr ffilmiau, Jacob Whittaker a Naomi Heath; storiiwyr Peter Stevenson a Guto Dafis; cerddorion Ceri Rhys Matthews, Lynne Denman, Claire Parry a Elisa Davies, ac arlunwyr amlgyfrwng Ruth Hogg a Mary Jacob.

Mae Joanna yn rhan o ymgyrch Traws Link Cymru, sydd yn ymgyrchu dros adfer ac ailagor rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Defnyddir “CANU’R LEIN” fel trosiad am gysylltiad gan reilffyrdd a rheilffyrdd sydd wedi cau. Nid yn unig fyddai’n cysylltu gwahanol arlunwyr gyda’i chyfryngau, ond ceisiai amlygu’r pwysigrwydd o gysylltu Gorllewin Cymru gyda De Cymru a chreu modd o drafnidiaeth gyhoeddus sy’n well i’r amgylchedd.

Gyda’r arian a godir drwy Indiegogo, fyddai’n creu digwyddiad arbennig.

 

Artist’s Campaign to Sing the Line into Existence

An exciting new project, SINGING THE LINE INTO EXISTENCE, inspired by the landscape and history of the old branch line between Carmarthen and Aberystwyth, has just launched a fundraising campaign on the web site Indiegogo to generate the money needed to complete the project. By donating different amounts to the project you can claim exclusive limited edition works from the artists.

Artist and project leader, Joanna Bond, has self-funded the last two year’s research and has now coupled together artists, musicians, film-makers, storytellers and dancers to help create a multidisciplinary performance and an exhibition.

Ten artists will walk along sections of the old railway line, to dance, film, sing, draw and make site specific art, reconnecting the locations and histories of the line through their creative responses to the journey. The piece builds towards the final destination – an event on the Gwili Railway: a performance in a vintage railway carriage travelling along part of the old route and a public exhibition at the station. (For more infomation visit http://singingthelineintoexistence.wordpress.com/ )

Artists on board are Joanna Bond, ceramicst, dancer and singer; film-makers, Jacob Whittaker and Naomi Heath; storytellers, Peter Stevenson and Guto Dafis; musicians Ceri Rhys Matthews, Lynne Denman, Claire Parry and Elsa Davies and multidisciplinary artists Ruth Hogg and Mary Jacob.

Joanna is part of the Traws Link Cymru Campaign, dedicated to the restoration and reopening of the line between Carmarthen and Aberystwyth. SINGING THE LINE uses railways and lost railways as a metaphor for connection. Not only will it connect different artists and their disciplines, but it hopes to communicate the importance of re-connecting West Wales with South Wales and creating more environmentally-friendly public transport.

With the money raised on Indiegogo, this will be a spectacular event.

Noson yn Efailwen

Mae Menter Iaith Sir Benfro a Menter Gorllewin Sir Gâr yn dod at ei gilydd i gynnal noson wahanol yng Nghaffi Beca, Efailwen ar Nos Wener, 2 Mai am 7 o’r gloch.

Teitl y noson yw “Noson yng nghwmni Dau Hen Ben “ a’r ddau “hen ben” yw Chris Jones (Tywydd S4C) a Iola Wyn. Bydd y noson yn cynnwys cwis, storiau, sesiwn holi ac ateb a lot o hwyl. Bydd gwobr i’r tîm buddugol a’r tocyn yn £10 a hynny’n cynnwys pryd o fwyd (un cwrs) a gwydraid o win neu ddiod meddal ac yn £5 i blant o dan 12 oed. Mae’n noson felly fydd yn addas i bawb, felly edrychwn ymlaen at eich gweld ar y noson.

Rhagor o fanylion ar y poster…

Clonc Mawr – Carn Ingli

Clonc Mawr – 26/4/14 – Carn Ingli
 
Marce 7 milltir, gyda chamfeydd/ about 7 miles with stiles
 
Maes parcio yn Trefdraeth cost £1/Car park in Newport cost £1 
 
10:30 Cwrdd yn Y Llew Aur ,Trefdraeth i gael dished/Meet in The Golden Lion, Newport for a cuppa
 
11.15 Dechrau.   Pob ci ar dennyn.  Picnic ar y ffordd.  Dewch â brechdanau./Start. Every dog on a lead.  Picnic on the way. Bring Sandwiches

Cerddwyr: Ardal Pantsaeson

Cerddwyr Cylch Teifi 12/4/14

Ardal Pantsaeson, ar bwys Llandudoch

Arweinwyr: Esther Davies a Llinos Devonald

Cwrdd am 10.30 ar y ffordd wrth y lôn i Blas Pantsaeson i’r de-orllewin o Landudoch (SN145 450). Mae lle i barcio yma a hefyd heibio i’r groesffordd, ond rhannwch lifftiau i gyrraedd os gallwch.  
Cymerwch yr A487 o Aberteifi am Croft, troi i’r dde yno (arwydd i Drewyddel) am groesffoddd Waunwhiod (tua 1.75 milltir) a pharcio yn yr ardal yma.

Côd post Plas Pantsaeson yw SA43 3BH, ond sylwch y gall y côd fod yn gywir i sawl tŷ / fferm yn yr ardal. Mae Plas Pantsaeson ar lôn breifat, hir, felly nid yw’r côd post yn cyfeirio at union fan cychwyn ein taith, sy ar y ffordd wrth y fynedfa i’r lôn.

Map:  http://goo.gl/maps/aG7nV

Y daith: Tua 2 awr. Byddwn yn clywed ychydig o hanes y Plas, yna ymlaen heibio i Dŷ’r Ardd, Gilfach a mas i’r ffordd fawr sy’n arwain o Drewyddel i Poppit/Llandudoch.  Bydd y rhan o Drewyddel yn ôl am Landudoch at ein ceir ar hyd y ffordd.

Wedi’r daith: Bydd modd cael lluniaeth yn Nhafarn y Fferi i’r rhai sydd eisiau.

Croeso cynnes i bawb

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Cerddwyr Cylch Teifi Walkers 12/4/14

Pantsaeson area, near St. Dogmaels

Leaders: Esther Davies and Llinos Devonald

Meet at 10.30 on the road by the lane to Plas Pantsaeson to the south west of St.Dogmaels (SN145 450). There’s room to park here and also past the crossroads, but please share lifts to get there if you can. Take the A487 from Cardigan for Croft, turn to the right there (sign to ‘Moylegrove’) heading for the Waunwhiod crossroads (about 1.75 miles), and park here.

The post code of Plas Pantsaeson is SA43 3BH, but please note that the code could be correct for several houses / farms in the area. Plas Pantsaeson is on a long private lane, so the post code doesn’t refer to the exact starting place of our walk, which is on the road at the entrance to the lane.

  Map:  http://goo.gl/maps/aG7nV

The walk: About 2 hours. We’ll hear a bit about the history of the Mansion, and then on past Tŷ’r Ardd, Gilfach and out to the main road which leads from Moylegrove to Poppit / St. Dogmaels. The part from Moylegrove towards St. Dogmaels to our cars is on the road.

After the walk: It will be possible to have refreshments in the Ferry Inn for those who wish.

 A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch.

01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Ysgol Basg Felin-fach – 9 i 11 Ebrill 2014

Ysgol Basg 2014

Beth ydy Ysgol Basg? What is Easter School?

This Welsh language course offers intensive tuition in a relaxed and friendly atmosphere to suit all levels of ability from complete beginners to fairly fluent. Its main aim is to assist learners of various standards of ability to attain greater fluency and confidence. The emphasis is on speaking the Welsh language, although appropriate attention in groups 2, 3 and 4 may well also be paid to the written language.

Mwy o fanylion / More details

Rhannu lifft / Liftshare 

Os ydych chi eisiau lifft, neu’n gallu cynnig lifft, wnewch chi adael eich manylion isod, neu gysylltu â Nic trwy ebost iddo fe basio nhw ymlaen os gwelwch yn dda?

If you want a lift to this event, or can offer a lift, will you please leave your details in the comments below, or contact Nic by email so he can pass them on.

 

Llun gan WillowGardeners ar Flickr.

Taith gerdded Cwm Tydu – 5 Ebrill 2014

Taith gerdded wedi’i threfnu gan Gymdeithas Edward Llwyd.

Cwmtydu i Wersyll yr Urdd Llangrannog. Tua 4.5 milltir, dringo egnïol allan o Gwmtydu ar lwybr yr arfordir.

Cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Rhannu ceir i Gwmtydu yna cerdded yn ôl.

Dechrau 10.30. Dewch â phecyn bwyd. Dim cŵn.

Rhagor o fanylion…


Cymdeithas Edward Llwyd is a Welsh-language naturalist organisation which arranges three guided walks every week throughout the country.

CylchCanu ~ SongChain

Theatr Mwldan, Aberteifi
3 Ebrill / 3 April
7.30pm – £12 / £10

(O wefan Theatr Mwldan)

Cyd-Gynhyrchaid Theatr Mwldan | Gerard Kilbride

Bydd deg o gantorion a cherddorion traddodiadol gorau Cymru yn ymddangos yn y perfformiad arbennig hwn sy’n archwilio ac yn dathlu gwreiddiau ac etifeddiaeth cerddoriaeth werin yng Nghymru, y dylanwadau a’r perthnasau sydd wedi ei chadw’n fyw, a daearyddiaeth, iaith a diwylliant cenedl gerddorol. Gan ddangos sut mae cerddoriaeth draddodiadol yn esblygu trwy gael ei rhannu a’i chwarae, mae’r gadwyn yn ddilyniant o unawdau a deuawdau sy’n cydgysylltu, yn cyfuno amrywiaeth o offerynnau ac arddulliau cerddorol, a chreu dehongliadau unigryw a chyfuniadau o gerddoriaeth Gymreig.

P’un ai os ydych yn newydd i ganu gwerin Cymreig, neu yn edmygwr brwd, gallwch fwynhau profiad gwych yng nghwmni rhai o enwau  mawr traddodiadol y genedl – Gwyneth Glyn (Ghazalaw), Robert Evans (Bragod, Pwngk), Delyth Jenkins (DnA, Aberjabber), Dylan Fowler (Taith, Alaw), Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana, Plu), Gwenan Gibbard, Jamie Smith (Mabon, Alaw, Barrule), Patrick Rimes (Calan), Stephen Rees (Ar Log, Crasdant, Triawd) a Beth Williams-Jones (Calan).

 

(From Theatr Mwldan’s website)

Theatr Mwldan | Gerard Kilbride Co-Production

 Ten of Wales’ finest traditional singers and musicians star in this special performance that explores and celebrates the roots and heritage of folk music in Wales, the influences and relationships that have kept it alive, and the geography, language and culture of a musical nation. Illustrating how traditional music evolves through being shared and played, the chain is a sequence of interlinking solos and duets, combining a variety of instruments and musical styles, and creating unique interpretations and combinations of Welsh music.

Whether you’re new to Welsh folk, or an established fan, you can enjoy a fabulous experience in the company of who’s who of the nation’s traditional artists – Gwyneth Glyn (Ghazalaw), Robert Evans (Bragod, Pwngk), Delyth Jenkins (DnA, Aberjabber), Dylan Fowler (Taith, Alaw), Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana, Plu), Gwenan Gibbard, Jamie Smith (Mabon, Alaw, Barrule), Patrick Rimes (Calan), Stephen Rees (Ar Log, Crasdant, Triawd) and Beth Williams-Jones (Calan).