Archifau Categori: Digwyddiadau

CylchCanu ~ SongChain

Theatr Mwldan, Aberteifi
3 Ebrill / 3 April
7.30pm – £12 / £10

(O wefan Theatr Mwldan)

Cyd-Gynhyrchaid Theatr Mwldan | Gerard Kilbride

Bydd deg o gantorion a cherddorion traddodiadol gorau Cymru yn ymddangos yn y perfformiad arbennig hwn sy’n archwilio ac yn dathlu gwreiddiau ac etifeddiaeth cerddoriaeth werin yng Nghymru, y dylanwadau a’r perthnasau sydd wedi ei chadw’n fyw, a daearyddiaeth, iaith a diwylliant cenedl gerddorol. Gan ddangos sut mae cerddoriaeth draddodiadol yn esblygu trwy gael ei rhannu a’i chwarae, mae’r gadwyn yn ddilyniant o unawdau a deuawdau sy’n cydgysylltu, yn cyfuno amrywiaeth o offerynnau ac arddulliau cerddorol, a chreu dehongliadau unigryw a chyfuniadau o gerddoriaeth Gymreig.

P’un ai os ydych yn newydd i ganu gwerin Cymreig, neu yn edmygwr brwd, gallwch fwynhau profiad gwych yng nghwmni rhai o enwau  mawr traddodiadol y genedl – Gwyneth Glyn (Ghazalaw), Robert Evans (Bragod, Pwngk), Delyth Jenkins (DnA, Aberjabber), Dylan Fowler (Taith, Alaw), Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana, Plu), Gwenan Gibbard, Jamie Smith (Mabon, Alaw, Barrule), Patrick Rimes (Calan), Stephen Rees (Ar Log, Crasdant, Triawd) a Beth Williams-Jones (Calan).

 

(From Theatr Mwldan’s website)

Theatr Mwldan | Gerard Kilbride Co-Production

 Ten of Wales’ finest traditional singers and musicians star in this special performance that explores and celebrates the roots and heritage of folk music in Wales, the influences and relationships that have kept it alive, and the geography, language and culture of a musical nation. Illustrating how traditional music evolves through being shared and played, the chain is a sequence of interlinking solos and duets, combining a variety of instruments and musical styles, and creating unique interpretations and combinations of Welsh music.

Whether you’re new to Welsh folk, or an established fan, you can enjoy a fabulous experience in the company of who’s who of the nation’s traditional artists – Gwyneth Glyn (Ghazalaw), Robert Evans (Bragod, Pwngk), Delyth Jenkins (DnA, Aberjabber), Dylan Fowler (Taith, Alaw), Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana, Plu), Gwenan Gibbard, Jamie Smith (Mabon, Alaw, Barrule), Patrick Rimes (Calan), Stephen Rees (Ar Log, Crasdant, Triawd) and Beth Williams-Jones (Calan).

Drama A’r Ddrama: Cwmni Drama Llandudoch

Neuadd Sarnau nos Wener 21/3/14, am 7.30

ac yn Theatr Mwldan 4/4/14 am 7.30

 

Cyfieithiad Gari Nicholas o ‘Play On’ gan Rick Abbott

I ddathlu 25 mlynedd, mae Cwmni Drama Llandudoch yn cyflwyno drama hir sy’n adrodd hanes cwmni drama sy’n ceisio cael drama’n barod i’w pherfformio.  Mae’r cynhyrchydd druan yn gwneud ei orau gyda chriw digon gwantan o actorion, rhai ohonynt yn gweld eu hunain fel sêr disglair, a’r lleill yn cecran ymysg ei gilydd.  Mae’r rheolwr llwyfan a’r dyn sain yn ffaelu’n deg cael popeth at ei gilydd, ac mae awdur y ddrama’n troi lan yn yr ymarferion gyda newidiadau i’r sgript.  Cymaint yw’r dryswch, yn wir, fel nad yw’n syndod o gwbl bod pethau’n mynd yn draed moch, a bod un neu ddau o actorion yn troi at y botel – a does neb yn siŵr iawn ai trasiedi, comedi neu ‘mystery’ yw’r ddrama.  Noson o ddwli yng nghwmni actorion profiadol un o gwmniau mwyaf pobologaidd y gorllewin.

Based on the ‘Play On’ by Rick Abbott, translated by Gari Nicholas

Cwmni Drama Llandudoch celebrates its 25th anniversary with a full length farce about a drama company attempting, against all odds, to put on a play.  Nothing goes right – stroppy actors, harassed director, useless sound technician and an author who insists on changing the script before every rehearsal!  Sounds like more fun from this farce-loving local company.

Taith Gerdded Llangrannog

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn trefnu taith gerdded o amgylch ardal Llangrannog gyda arweinydd profiadol. Cynhelir y daith ar ddydd Sul 16eg Mawrth am 2.00pm yn maes parcio uchaf Llangrannog. Mae’r daith yn addas i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.  Dewch i ymuno â ni am brynhawn anffurfiol.

Taith – ddim mwy na 2 awr
Arweinydd – Dafydd Davies

Cofiwch ddweud wrth bawb. Am fwy o fanylion cysylltwch a’r Fenter.


Menter Gorllewin Sir Gâr is arranging a walk with an experienced guide in the Llangrannog area.

The walk will take place on the 16th March at 2.00pm from the top car park in Llangrannog.  The walk is suitable for Welsh speakers and learners.  Come and join us for an informal afternoon.

Please spread the word.  For more information contact the Menter.

 

[Llun gan Nic.]

Cerddwyr – Felindre Farchog – 8 Mawrth 2014

salutation

Newid taith Cerddwyr Cylch Teifi

Gan fod y tir mor wlyb a’r llwybrau’n rhy fwdlyd, bydd ychydig o newid i’n taith fis Mawrth 8fed. Fel yn y rhaglen wreiddiol, cwrddwn am 10.30 wrth Dafarn y Cyfarchiad (Salutation) Felindre Farchog (SN100 390) (Côd post SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

Ond wedyn, eith pawb draw yn eu ceir i’r Parrog, Trefdraeth a pharcio yno. Dan arweiniad Gwyndaf a Heather Tomos, cerddwn ar lwybrau da o’r Parrog draw at y bont haearn, ac i ymweld â Choetan Arthur, gan glywed am nodweddion a hanes yr ardal ar ein ffordd cyn troi’n ôl. Wedi’r daith, bydd cyfle i gael lluniaeth yn y dref i’r rhai sy’n dymuno.

Am fanylion pellach cysylltwch â Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com


A change in the Cylch Teifi walk

As the ground is so wet and the paths are too muddy, there’ll be a bit of a change in the March 8th walk. As in the original programme, we’ll meet at 10.30 at the Salutation Inn in Felindre Farchog (SN100 390) (post code SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

But then everyone will go in their cars to the Parrog in Newport and park there. Under the leadership of Gwyndaf and Heather Tomos, we’ll walk on good paths from the Parrog over to the iron bridge, and to visit the Coetan Arthur cromlech, hearing about characteristics and history of the area on our way before turning back. After the walk, there’ll be a chance for those who wish to have refreshments in town.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch. 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

[Llun o wefan y Salutation.]

Delyth Wyn a Chlatsobant, 8 Mawrth 2014

delyth

Theatr Byd Bychan yn cyflwno TORRI NAWS, albwm newydd gan Delyth Wyn a Clatshobant

Nos Wener,  7 Mawrth, 8.30pm

Yn ddiweddar mae’r ddau wedi perfformio gyda Dewi Pws, Ryland Teifi a Radwm.

Caneuon Gwerin Traddadiadol, yn ogystal a gwaith newydd gyda blas Rhyngwladol.

Mynediad am ddim.  Drysau a’r bar ar agor am 8yh.

 

Small World Theatr present TORRI NAWS, a new album by Delyth Wyn and Clatshobant.

Delyth and Joe have recently performed with Dewi Pws, Ryland Teifi and Radwm on the Folk/ World music scene.  Join them for a fabulous evening at Small World Theatre and bring your dancing shoes!

Free entrance and albums for sale.  Doors and bar open at 8pm.

Noson Atgofion ac Alawon

Catrin Aur – Aled Hall – Ryland Teifi – Lowri Davies

ac eraill

Noson o werthfawrogiad i’r diweddar Owenna Owen “Mrs Owen Music” a’i cyfraniad arbennig fel athrawes piano am dros hanner canrif.

Capel Glynarthen, 7.30pm, nos Sadwrn 8/3/14.

Mynediad £5 wrth y drws.

Yr elw tuag at Ofal Cancr Marie Curie.

Mwy o fanylion ar wefan y Teifi-Seid.


An evening to commemorate the late Owenna Owen “Mrs Owen Music” and her valued contribution as piano teacher for over half a century.

Glynarthen Chapel, 7.30pm, Saturday 8/3/14

Entry £5 at the door.

Proceeds towards Marie Curie Cancer Care.

More details on the Tivy-Side’s website.