Archifau Categori: Digwyddiadau

Taith Gerdded Llangrannog

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn trefnu taith gerdded o amgylch ardal Llangrannog gyda arweinydd profiadol. Cynhelir y daith ar ddydd Sul 16eg Mawrth am 2.00pm yn maes parcio uchaf Llangrannog. Mae’r daith yn addas i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.  Dewch i ymuno â ni am brynhawn anffurfiol.

Taith – ddim mwy na 2 awr
Arweinydd – Dafydd Davies

Cofiwch ddweud wrth bawb. Am fwy o fanylion cysylltwch a’r Fenter.


Menter Gorllewin Sir Gâr is arranging a walk with an experienced guide in the Llangrannog area.

The walk will take place on the 16th March at 2.00pm from the top car park in Llangrannog.  The walk is suitable for Welsh speakers and learners.  Come and join us for an informal afternoon.

Please spread the word.  For more information contact the Menter.

 

[Llun gan Nic.]

Cerddwyr – Felindre Farchog – 8 Mawrth 2014

salutation

Newid taith Cerddwyr Cylch Teifi

Gan fod y tir mor wlyb a’r llwybrau’n rhy fwdlyd, bydd ychydig o newid i’n taith fis Mawrth 8fed. Fel yn y rhaglen wreiddiol, cwrddwn am 10.30 wrth Dafarn y Cyfarchiad (Salutation) Felindre Farchog (SN100 390) (Côd post SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

Ond wedyn, eith pawb draw yn eu ceir i’r Parrog, Trefdraeth a pharcio yno. Dan arweiniad Gwyndaf a Heather Tomos, cerddwn ar lwybrau da o’r Parrog draw at y bont haearn, ac i ymweld â Choetan Arthur, gan glywed am nodweddion a hanes yr ardal ar ein ffordd cyn troi’n ôl. Wedi’r daith, bydd cyfle i gael lluniaeth yn y dref i’r rhai sy’n dymuno.

Am fanylion pellach cysylltwch â Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com


A change in the Cylch Teifi walk

As the ground is so wet and the paths are too muddy, there’ll be a bit of a change in the March 8th walk. As in the original programme, we’ll meet at 10.30 at the Salutation Inn in Felindre Farchog (SN100 390) (post code SA41 3UY)

Map: http://goo.gl/maps/80IxH

But then everyone will go in their cars to the Parrog in Newport and park there. Under the leadership of Gwyndaf and Heather Tomos, we’ll walk on good paths from the Parrog over to the iron bridge, and to visit the Coetan Arthur cromlech, hearing about characteristics and history of the area on our way before turning back. After the walk, there’ll be a chance for those who wish to have refreshments in town.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation. Diolch. 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

[Llun o wefan y Salutation.]

Delyth Wyn a Chlatsobant, 8 Mawrth 2014

delyth

Theatr Byd Bychan yn cyflwno TORRI NAWS, albwm newydd gan Delyth Wyn a Clatshobant

Nos Wener,  7 Mawrth, 8.30pm

Yn ddiweddar mae’r ddau wedi perfformio gyda Dewi Pws, Ryland Teifi a Radwm.

Caneuon Gwerin Traddadiadol, yn ogystal a gwaith newydd gyda blas Rhyngwladol.

Mynediad am ddim.  Drysau a’r bar ar agor am 8yh.

 

Small World Theatr present TORRI NAWS, a new album by Delyth Wyn and Clatshobant.

Delyth and Joe have recently performed with Dewi Pws, Ryland Teifi and Radwm on the Folk/ World music scene.  Join them for a fabulous evening at Small World Theatre and bring your dancing shoes!

Free entrance and albums for sale.  Doors and bar open at 8pm.

Noson Atgofion ac Alawon

Catrin Aur – Aled Hall – Ryland Teifi – Lowri Davies

ac eraill

Noson o werthfawrogiad i’r diweddar Owenna Owen “Mrs Owen Music” a’i cyfraniad arbennig fel athrawes piano am dros hanner canrif.

Capel Glynarthen, 7.30pm, nos Sadwrn 8/3/14.

Mynediad £5 wrth y drws.

Yr elw tuag at Ofal Cancr Marie Curie.

Mwy o fanylion ar wefan y Teifi-Seid.


An evening to commemorate the late Owenna Owen “Mrs Owen Music” and her valued contribution as piano teacher for over half a century.

Glynarthen Chapel, 7.30pm, Saturday 8/3/14

Entry £5 at the door.

Proceeds towards Marie Curie Cancer Care.

More details on the Tivy-Side’s website.

Cenhedloedd dan ddyfroedd

Cymru a Nubia. Dwy genedl. Un bennod gyffredin.

Mae Cenhedloedd Dan Ddyfroedd yn daith gerddorol sydd yn cynnwys y gantores Siân James a’r gitarydd Gai Toms ochr yn ochr â Nuba Nour, drymwyr ffrâm traddodiadol o’r Aifft, fydd yn cychwyn yng Nghymru ym mis Mawrth 2014. Byddent yn cydweithio am y tro cyntaf ar gyfer yr hyn sy’n argoeli i fod yn nosweithiau hudolus a diddorol o gerddoriaeth o Gymru a Nubia.  Rhagor…

Archebu sedd ar wefan Theatr Mwldan.

Debuting in Wales in March 2014, Dammed Nations is a music tour featuring singer Siân James & guitarist Gai Toms alongside traditional Nubian frame drummers Nuba Nour from Egypt, collaborating for the first time for what promises to be an enchanting and engaging evening of music from Wales and Nubia.  More…

Book online at Theatr Mwldan.

Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957

Ysgol Barddol Cribyn

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

Mae ysgol newydd yn agor yng Nghribyn, Ceredigion. Bedair blynedd wedi i ysgol y pentref gau mi fydd ysgol newydd yn agor yno – ysgol ar gyfer beirdd a darpar feirdd. Medd Delyth Davies, ysgrifennydd y mudiad y tu ôl i’r datblygiad: ‘Ers cau’r ysgol mae Cymdeithas Clotas wedi sicrhau parhad addysg ar gyfer y gymdogaeth gyfan yng Nghribyn a Dyffryn Aeron. Mae sefydlu Ysgol Farddol yn gam pwysig arall yn y gwaith o gadw addysg yn weithgaredd i bawb, nid i athrawon a’u disgyblion o fewn amser ysgol yn unig.’

Wrth sôn am athrawon mae swyddogion Cymdeithas Clotas yn falch iawn iddynt sicrhau gwasanaeth ddau athro barddol o’r safon uchaf, y prifeirdd Tudur Dylan a Mererid Hopwood. ‘Mi fydd y ddau yn gosod seiliau cryf i’r ysgol nid yn unig o ran eu gwybodaeth a’u medrusrwydd o grefft ond hefyd eu profiad wrth sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin’ medd Delyth.

Er mai yng Nghribyn y lleolir yr ysgol, meithrinfa ar gyfer beirdd Dyffryn Aeron a Cheredigion gyfan fydd Ysgol Farddol Cribyn. Medd Euros Lewis, Cadeirydd Cymdeithas Clotas: ‘Ehangu’r meddwl wrth ehangu’r ffiniau yw’r addysg a gynysgaeddwyd i ni gan Anghydffurfiaeth. Bydd croeso i ddarpar gynganeddwyr o bob oedran a phrofiad yn y fenter gydymaddysgol hon’.

Pam dewis Cribyn ar gyfer Ysgol Farddol? ‘Pam lai’ medd Euros. ‘Dyma gartref un o athrawon beirdd enwocaf canrif Fictoria – Daniel Ddu o Geredigion. Roedd gan athro-fardd arall – Dafis Castell gysylltiadau â’r ardal. Ac yn Nyffryn Aeron – rhwng Cribyn a’r Felin-fach yr oedd gwreiddiau’r prifardd caneuon ysgafn, Idwal Jones.’

‘Gan gofio am Idwal, does dim angen i unrhyw un deimlo’n swil’ medd Euros. ‘Y llinell gyntaf o gynghanedd a sgwennwyd ganddo oedd ‘Cwca reis a Quaker Oats’.’

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

MANYLION PELLACH: Euros Lewis – 07813 173155 / 01570 471500 – ymhol@radiobeca.co.uk / Swyddfa Radio Beca, Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion, SA48 8AE

[Llun: Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957.]

Pedr a’r Blaidd – 5 Mawrth 2014

Fersiwn Cymraeg o Peter and The Wolf gan Gwyn Thomas, yn cynnwys Dona Direidi o S4C a llais Rhys Ifans .

Theatr Mwldan, Dydd Mercher 5 Mawrth 2014.

Mae seren Cyw (S4C) Dona Direidi (Elain Llwyd) yn ei gwisg aur a phinc a’r rapiau anhygoel yn mynychu perfformaid cynhyrfus. Mae’n mynd i glywed stori hudolus o Rwsia am fachgen bach o’r enw Pedr a’i ffrindau yr aderyn, hwyaden a’r gath; sy’n dod ar draws blaidd milainig yn y goedwig. Bydd ei hanturiaethau yn cael eu hadrodd drwy ddelweddau, geiriau a cherddoriaeth gan 30 o gerddorion o Ensemble Cymru gyda’r seren ffilm Rhys Ifans yn lleisio rhan y Storiwr. Fe fydd y dyluniau gan Marc Vyvyan Jones.

Rhagor o fanylion ar wefan Theatr Mwldan, neu wefan Ensemble Cymru.

 

A Welsh Language performance of Peter and the Wolf

S4C’s Dona Direidi (Elain Llwyd), Wales’ coolest rapper is going to a very special concert. She’s off to hear the magical Russian story about Peter, his friends the bird, duck and cat and their adventures with the Wolf told through images, words and music with the 30 amazing musicians of Ensemble Cymru.

More details on Theatr Mwldan’s website, or from Ensemble Cymru.