Archifau Categori: Digwyddiadau

Cenhedloedd dan ddyfroedd

Cymru a Nubia. Dwy genedl. Un bennod gyffredin.

Mae Cenhedloedd Dan Ddyfroedd yn daith gerddorol sydd yn cynnwys y gantores Siân James a’r gitarydd Gai Toms ochr yn ochr â Nuba Nour, drymwyr ffrâm traddodiadol o’r Aifft, fydd yn cychwyn yng Nghymru ym mis Mawrth 2014. Byddent yn cydweithio am y tro cyntaf ar gyfer yr hyn sy’n argoeli i fod yn nosweithiau hudolus a diddorol o gerddoriaeth o Gymru a Nubia.  Rhagor…

Archebu sedd ar wefan Theatr Mwldan.

Debuting in Wales in March 2014, Dammed Nations is a music tour featuring singer Siân James & guitarist Gai Toms alongside traditional Nubian frame drummers Nuba Nour from Egypt, collaborating for the first time for what promises to be an enchanting and engaging evening of music from Wales and Nubia.  More…

Book online at Theatr Mwldan.

Ysgol Barddol Cribyn

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

Mae ysgol newydd yn agor yng Nghribyn, Ceredigion. Bedair blynedd wedi i ysgol y pentref gau mi fydd ysgol newydd yn agor yno – ysgol ar gyfer beirdd a darpar feirdd. Medd Delyth Davies, ysgrifennydd y mudiad y tu ôl i’r datblygiad: ‘Ers cau’r ysgol mae Cymdeithas Clotas wedi sicrhau parhad addysg ar gyfer y gymdogaeth gyfan yng Nghribyn a Dyffryn Aeron. Mae sefydlu Ysgol Farddol yn gam pwysig arall yn y gwaith o gadw addysg yn weithgaredd i bawb, nid i athrawon a’u disgyblion o fewn amser ysgol yn unig.’

Wrth sôn am athrawon mae swyddogion Cymdeithas Clotas yn falch iawn iddynt sicrhau gwasanaeth ddau athro barddol o’r safon uchaf, y prifeirdd Tudur Dylan a Mererid Hopwood. ‘Mi fydd y ddau yn gosod seiliau cryf i’r ysgol nid yn unig o ran eu gwybodaeth a’u medrusrwydd o grefft ond hefyd eu profiad wrth sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin’ medd Delyth.

Er mai yng Nghribyn y lleolir yr ysgol, meithrinfa ar gyfer beirdd Dyffryn Aeron a Cheredigion gyfan fydd Ysgol Farddol Cribyn. Medd Euros Lewis, Cadeirydd Cymdeithas Clotas: ‘Ehangu’r meddwl wrth ehangu’r ffiniau yw’r addysg a gynysgaeddwyd i ni gan Anghydffurfiaeth. Bydd croeso i ddarpar gynganeddwyr o bob oedran a phrofiad yn y fenter gydymaddysgol hon’.

Pam dewis Cribyn ar gyfer Ysgol Farddol? ‘Pam lai’ medd Euros. ‘Dyma gartref un o athrawon beirdd enwocaf canrif Fictoria – Daniel Ddu o Geredigion. Roedd gan athro-fardd arall – Dafis Castell gysylltiadau â’r ardal. Ac yn Nyffryn Aeron – rhwng Cribyn a’r Felin-fach yr oedd gwreiddiau’r prifardd caneuon ysgafn, Idwal Jones.’

‘Gan gofio am Idwal, does dim angen i unrhyw un deimlo’n swil’ medd Euros. ‘Y llinell gyntaf o gynghanedd a sgwennwyd ganddo oedd ‘Cwca reis a Quaker Oats’.’

CYFARFOD CYNTAF YSGOL FARDDOL CEREDIGION – YSGOL CRIBYN – NOS IAU, 6 MAWRTH, 7.30 o’r gloch. CROESO CYNNES I BAWB.

MANYLION PELLACH: Euros Lewis – 07813 173155 / 01570 471500 – ymhol@radiobeca.co.uk / Swyddfa Radio Beca, Uned 2, Bryn Salem, Felin-fach, Dyffryn Aeron, Ceredigion, SA48 8AE

[Llun: Dosbarth Mr Williams, Ysgol Cribyn 1957.]

Pedr a’r Blaidd – 5 Mawrth 2014

Fersiwn Cymraeg o Peter and The Wolf gan Gwyn Thomas, yn cynnwys Dona Direidi o S4C a llais Rhys Ifans .

Theatr Mwldan, Dydd Mercher 5 Mawrth 2014.

Mae seren Cyw (S4C) Dona Direidi (Elain Llwyd) yn ei gwisg aur a phinc a’r rapiau anhygoel yn mynychu perfformaid cynhyrfus. Mae’n mynd i glywed stori hudolus o Rwsia am fachgen bach o’r enw Pedr a’i ffrindau yr aderyn, hwyaden a’r gath; sy’n dod ar draws blaidd milainig yn y goedwig. Bydd ei hanturiaethau yn cael eu hadrodd drwy ddelweddau, geiriau a cherddoriaeth gan 30 o gerddorion o Ensemble Cymru gyda’r seren ffilm Rhys Ifans yn lleisio rhan y Storiwr. Fe fydd y dyluniau gan Marc Vyvyan Jones.

Rhagor o fanylion ar wefan Theatr Mwldan, neu wefan Ensemble Cymru.

 

A Welsh Language performance of Peter and the Wolf

S4C’s Dona Direidi (Elain Llwyd), Wales’ coolest rapper is going to a very special concert. She’s off to hear the magical Russian story about Peter, his friends the bird, duck and cat and their adventures with the Wolf told through images, words and music with the 30 amazing musicians of Ensemble Cymru.

More details on Theatr Mwldan’s website, or from Ensemble Cymru.

Penwythnos Pentigily – 28 Chwefror – 2 Mawrth 2014

Dydd Gwener 28/02/14 – Dydd Sul 02/03/14
Llandudoch ac Aberteifi
Penwythnos preswyl ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

Mae’r penwythnos yn addas i fyfyrwyr lefelau Canolradd, Uwch ac Hyfedredd. Cymraeg fydd iaith y penwythnos.

Penwythnos anffurfiol o siarad Cymraeg ac ymweld ag ardaloedd Llandudoch, Aberteifi a llefydd cyfagos yng ngogledd Sir Benfro a de Ceredigion.

Dyma amserlen y penwythnos a’r ffurflen archebu lle.

[A weekend of activities for more experienced learners (Canolradd and above) in Cardigan and St Dogmaels.]

Llun gan Valériane Leblond.

Penwythnos Cymraeg i’r Teulu, Llangrannog – 28 Chwefror

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. 28 Chwefror – 2 Mawrth 2014

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg fel teulu gyda gwersi a gweithgareddau Cymraeg – penwythnos llawn hwyl i oedolion a phlant. Yn addas ar gyfer dechreuwyr, lefel Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a siaradwyr rhugl.

Sgïo, beicio, merlota, trampolîn, wal ddringo, cwrs rhaffau a nofio.

Am fanylion pellach cysylltwch â Lorraine Middleton: 01443 483 600, neu cliciwch fan hyn i lawrlwytho’r ffurflen fwcio.

Llangrannog Urdd Centre, 28 February – 2 March 2014

A chance to practise speaking Welsh as a family with Welsh lessons and activities – a fun packed weekend for adults and children.

A chance to practise speaking Welsh as a family with Welsh lessons and activities – a fun packed weekend for adults and children. Suitable for beginners, Entry level, Foundation, Intermediate, Advanced and fluent speakers.

Skiing, quad biking, horse riding, trampoline, climbing wall, rope course and swimming.

For further information contact Lorraine Middleton: 01443 483 600, or click here to download the booking form.

Arholiadau CBAC 2014

17 Chwefror yw dyddiad cau ar gyfer arholiadau “Defnyddio Cymraeg” CBAC eleni.

Bydd eich tiwtor yn gallu rhoi mwy o fanylion i chi. 

17 February is the deadline for the WJEC’s “Defnyddio Cymraeg” exams this year. Ask your tutor for more details.

Hen bapurau ayb / Past papers etc

Booklet for Candidates – Mynediad
Past papers – Mynediad

Llyfryn yr Ymgeisydd – Sylfaen
Past papers – Sylfaen

Llyfryn yr Ymgeisydd – Canolradd
Cyn-bapurau – Canolradd

Llyfryn yr Ymgeisydd – Uwch
Cyn-bapurau – Uwch

Anturion Tywysog Achmed, 15 Chwefror 2014

The Adventures of Prince Achmed (1926)
NEUADD GOFFA CEI – NEW QUAY MEMORIAL HALL
Nos Sadwrn
Chwefror 15 February
Saturday
7yh / pm
oedolion £5 adults
plant £3 children
(Tocynnau ar gael o Toast & Post, Ty Glyn, Church Street, Cei Newydd
Tickets available from Toast & Post, New Quay,
ac ar y drws – and on the door)

Anturion Tywysog Achmed gyda cerddoriaeth byw

Y digwydd nesaf yn y Cyfres Cerddoriaeth Cynhesu Cei Newydd

Bydd arddangosfa arbennig yn Neuadd Goffa Cei Newydd ar Nos Sadwrn 15fed Chwefror, am 7yh, o ffilm mwya oedrannus hyd-llawn animeiddiedig sydd wedi ei goroesi,Anturion Tywysog Achmed, cafodd ei gynnyrchu yn 1926 gan Lotte Reiniger yn defnyddio silwétau papur.

Bydd cerddoriaeth ‘score’ byw gan sielydd a chantores Ailsa Mair Hughes ac aml-offerynnwr Pixy Tom Owen.

Hefyd, bydd y ffilm yn ei cyflwyno gan Peter Stevenson gyda stori a llunie ‘Magical Lantern’, wedi eu ddylanwadu gan ffilm Lotte.

Mae’r sioe yn addas i blant, cefnogwyr sinema, rhai sy’n hoff o straeon tylwyth teg, cerddorion, artistiaid, animeiddwyr a breuddwydwyr o bob oed.

The Adventures of Prince Achmed with live music accompaniment
The next event in the New Quay Winter Warmer Music Series
Special screening in New Quay Memorial Hall on Saturday 15th February at 7pm of the oldest surviving full length animated film – The Adventures of Prince Achmed, made in 1926 by Lotte Reiniger with silhouette paper cuts.

Accompanied with a live music score by cellist and singer Ailsa Mair Hughes and multi instrumentalist Pixy Tom Owen.

Introduced by Peter Stevenson with a Magical Lantern story and illustrations inspired by Lotte’s film.

Suitable for children, cinema fans, lovers of fairy tales, musicians, artists, animators and dreamers of all ages.

Noson y Dysgwyr, Merched y Wawr Aberteifi – 5 Chwefror 2014

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson ar gyfer Dysgwyr

Nos Fercher 5ed o fis Chwefror, 8.00 Festri Capel Mair  (drws wrth ochr y Capel ar Feidrfair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te Cymreig

Dewch i joio – Dewch i sgwrsio

Croeso cynnes i bawb!

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i: Philippa Gibson 01239 654561

Cardigan Merched y Wawr – Welsh learners’ evening

Wednesday  5th February , Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidrfair, near Finch Square)

Activities and then a Welsh Tea

Come for fun – Come and talk

A warm welcome to all!

So that we can have an idea of how many will come, please give names to: Philippa Gibson 01239 654561