Archifau Categori: Digwyddiadau

Arholiadau Ymarfer 2018 / Mock Exams 2018

Dych chi wedi cofrestru i sefyll arholiad ym mis Mehefin eleni? Sesiwn adolygu ar gael ar 18 Mai 2018.

Hen Goleg, Aberystwyth, £10 (£6 gost.) am un diwrnod.

Bwciwch ar lein yma:

Lefel Mynediad
Lefel Sylfaen
Lefel Canolradd 
Lefel Uwch

Have you registered to sit an exam in June? A day of revision has been arranged for Friday 18 May 2018.

Old College, Aberystwyth, £10 (£6 concs.) for the day.

Book online here:

Lefel Mynediad Level
Lefel Sylfaen Level
Lefel Canolradd 
Lefel Uwch

Parti a Thwmpath

Yn anffodus, mae’r noson hon wedi’i chanslo gan fod dim digon o bobl wedi dangos diddordeb. Mae Twmpath arall ymlaen yn Aberteifi ar yr un noson.

Unfortunately, this event has been cancelled as not enough people booked a place. There’s another Twmpath in Cardigan on the same evening.

 

Gwesty Llanina | Llanina Hotel
19:00 nos Wener 11 Mai 2018 | Friday
Pryd 3 chwrs £12.50 (bwydlen ar gael) | 3 course meal, contact for menu
Twmpath i ddilyn gyda Erwyd Howells | Twmpath with Erwyd Howells
Cysylltwch am ragor o fanylion | Contact for more details:

Ffôn / Phone: 01545 572 715
E-bost / Email: Meryl.Evans@ceredigion.gov.uk

Y Man a’r Lle (drws nesa i Tacsis Robin), Aberteifi, 7yh, £3.50 wrth y drws.

Digwyddiad Cymraeg sy’n cael eu trefnu gan bwyllgor Y Dwrgi. Dewch yn llu, a chefnogi rhywbeth hen, a newydd!

(Noder bod y twmpath arall, oedd wedi’i drefnu yn Llanarth yr un noson, wedi’i ganslo erbyn hyn.)

 

Y Man a’r Lle (next door to Robin’s Taxis), Cardigan, 7pm, £3.50 on the door.

Another Welsh language event organised by the people behind Y Dwrgi (Cardigan’s papur bro). Come along to support their efforts, and to work up a healthy glow!

(Please not that the twmpath planned for Llanarth on the same evening has since been cancelled.)

 

Cerddwyr Cylch Teifi – Llethrau Carn Ingli

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi: 14 Ebrill 2018
Llethrau Carn Ingli

Arweinwyr: Ruth Sharpe a Judith Wainwright

Gadael y llecyn parcio ger Cilgwyn am 10:30yb (SN070 373 – ar ôl tua hanner milltir ar y ffordd fach o Drefdraeth at Gilgwyn trowch i’r dde a dilyn yr heol fferm ar hyd y mynydd am ryw 300 metr). Map: tinyurl.com/parciocarningli

Y daith: Taith ddwy awr tua 2.5 milltir yw hi mewn cylch clocwedd i gyd ar draciau dwyreiniol a gogleddol Carn Ingli heb ddringo’r llethrau serth.

Cyfanswm yr esgyniad: tua 330 troedfedd. Dim sticlau. Bydd rhannau yn weddol fwdlyd dan draed, yn enwedig wrth groesi’r nentydd bychain.

Pwyntiau o ddiddordeb: Olion ein cynhanes ar y mynydd yn enwedig y cytiau cylch niferus; ffermio heddiw; golygfeydd eang ac amrywiol.

Wedyn: Cymdeithasu dros luniaeth – mae dewis da yn Nhrefdraeth, yn enwedig caffis ‘Blas’ a ‘Tides’ ar Heol y Farchnad, a Gwesty’r Castell ar y briffordd.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur. Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu edrychwch ar y blog.)

Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 14 April 2018
The slopes of Carn Ingli

Leaders: Ruth Sharpe and Judith Wainwright

Leave the parking space near Cilgwyn at 10:30am (SN070 373 – after about half a mile on the small road from Newport to Gilgwyn turn right and follow the farm road along the mountain for about 300 meters). Map: tinyurl.com/parciocarningli

The walk: It’s a two hour walk, about 2.5-miles in a clockwise circle all on eastern and northern tracks of Carn Ingli without climbing the steep slopes.

Total ascent: about 330 feet. No stiles. Parts will be fairly muddy underfoot, especially when crossing the small streams.

Points of interest: The marks of our prehistory on the mountain, especially the numerous circle huts; farming today; extensive and varied views.

Afterwards: Socializing over refreshments – there is a good choice in Newport, especially ‘Blas’ and ‘Tides’ cafes on Market Street, and the Castle Inn on the main road.

Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme). Ask if you don’t have a copy, or see the blog entry.)

Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

Eisteddfod y Dysgwyr 2018

23/3/18

Eisteddfod y Dysgwyr
Llynedd, cynhaliwyd Eisteddfod y Dysgwyr yn Felin-fach. Eleni, bydd yn Llandeilo. Beth am gystadlu? Nawr yw’r amser i ddechrau meddwl a pharatoi! Mae’n cynnig cyfle i chi berfformio ar y llwyfan (wrth eich hunan neu gyda grŵp), ysgrifennu’n greadigol, a gwneud gwaith celf. Bydd eich tiwtor yn gallu helpu gyda syniadau. Mae’r manylion i gyd isod. Addas i bob safon.
The Welsh Learners’ Eisteddfod
Last year, the Welsh Learners’ Eisteddfod was held in Felin-fach. This year, it will be in Llandeilo. Why not compete? Now is the time to start thinking and preparing! It offers a chance for you to perform on stage (on your own or with a group), write creatively, and do artwork. Your tutor will be able to help with ideas. The details are all below. Suitable for all levels.

Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Oherwydd y tywydd garw mae’r cyfarfod yma (2 Mawrth i fod) wedi’i ohirio tan Ddydd Gwener 16 Mawrth am 10.30 yn Nhafarn Ffostrasol.

Neges oddi wrth Eiris Llywelyn:

Ymhellach i gais y Llyfrgell Genedlaethol am wirfoddolwyr i ddigideiddio Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi rydyn ni nawr wedi cael manylion am hyfforddiant mae’r Llyfrgell yn ei drefnu fis Mawrth yn Ffostrasol. Croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb ond a allech chi plîs roi gwybod* er mwyn i ni gael syniad faint o bobl fydd yn bresennol?

Dyma neges y llyfrgell:

Gweithdy yn Nhafarn Ffostrasol – Mawrth 2ail 2018 am 10.30 a.m.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyflwyniad i’r casgliad a ‘demo’ byw o sut mae defnyddio adnodd ar-lein i drawsgrifio’r cofnodion.

Byddwn hefyd yn dod â nifer o liniaduron fel bod pawb sy’n bresennol ac yn dymuno rhoi cynnig arni yn medru cael tro.

* Cewch ebostio fi (nic@dysgu.com) a wna i basio’r neges ymlaen

Carreg Bica yn y Pwerdy

Nos Sadwrn 10fed Mawrth, 7.30yh
Tocynnau £10 neu consesiwn £8 o Siop Ffab Llandysul neu arbed lle gyda Victoria ar ebost victoriamalcolm@btinternet.com.

Cymdogion a chyfeillion yw’r pedwarawd carreg bica, sy’n byw dim nepell o’i gilydd naill ochr i’r teifi.  Maent yn canolbwyntio ar etifeddiaeth cerddorol eu ardal, a thrwy gwead cyd-leisiol cyffyrddiad arbennig eu hofferynnau, yn ymdrin a’r holl bosibiliadau bydd y melodi yn cynnig arnynt.

Y mae’r triniaeth yn seiliedig ar gyd-chwarae’r ceinciau mewn heterophony, a sisialu’r alawon, gyda phwyslais ar addurno’r ceinciau mewn ffordd cynhenid i’w hofferynnau, sy’n gwrthgyferbynnu a’r tueddiad diweddar o bwyslais ar harmoni a threfniannau.

Y mae’r alawon eu hun yn amrywio o’r dwys i’r sionc, ac o’r hen i’r newydd. y mae carreg bica hefyd yn cynnig ambell i gân.

CARREG BICA CONCERT
Ceri Rhys Matthews / flute; Julie Murphy / voice and shruti box; Ceri Owen Jones / harp; Elsa Davies / fiddle

Saturday 10th March, 7.30pm
Tickets £10 or concessions £8 from Siop Ffab, Llandysul or reserve tickets with Victoria on email victoriamalcolm@btinternet.com.

A musical marriage made in heaven, the voice of Julie Murphy and flute of Ceri Rhys Matthews ( founding members of fernhill ) with the harp of Ceri Owen Jones and fiddle of Elsa Davies ( Deuair ). They are friends and neighbours who live on either side of the river teifi and working with the inherited music of their environs and the intertwined textures of their instruments, they explore the musical possibilities of native melody. Together they create something really exquisite.

The tunes themselves range from plangent airs to joyful jigs, from ancient to modern, spiced throughout with beautiful songs.

The treatment is grounded in playing in heterophony; susurrating melodies with an emphasis on articulation of the tunes through the interplay of the individual voices and particular qualities of each distinct instrument.

Diolch Noson Allan / Thank you Night Out

Cerddwyr Cylch Teifi – Nanhyfer a Llwyngwair

Cerddwyr Cylch Teifi: 10 Mawrth 2018
Nanhyfer a Llwyngwair
Arweinydd: Tony Haigh

Gadael maes parcio Tafarn Tre-wern, Nanhyfer (SN 083 397; cod post SA42 0NB) am 10:30yb.

Y daith: Taith gylch ddwy awr tua dwy filltir a hanner, yn bennaf ar draciau a llwybrau. Byddwn ni’n ymweld ag eglwys Nanhyfer ac wedyn â safle’r hen gastell cyn dilyn y llwybr uwchlaw Afon Nyfer i lawr, dros Bont Newydd, i gyrraedd ardal Llwyn-gwair. Awn yn ôl ar lwybr gwahanol. Ychydig o ddringo lan i’r castell (ryw 100/150 troedfedd); mae un rhan o’r llwybr i lawr i’r afon yn serth ac yn anwastad.

Pwyntiau o ddiddordeb: Eglwys Nanhyfer, yr ywen waedlyd a’r groes Geltaidd yn y fynwent, Castell Nanhyfer (lle bu llawer o waith cloddio yn ddiweddar), croes y pererinion, hanes Llwyn-gwair.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Tafarn Tre-wern.

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn gallu ei chyflawni heb oedi’n ormodol, a dewch â dillad addas. (Mae rhagor o nodiadau am ddiogelwch yn y Rhaglen bapur, ac yn ebost cyntaf y tymor (2/9/17). Gofynnwch os nad oes copi gyda chi, neu edrychwch ar y blog.)

Cofiwch hefyd fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch. Diolch yn fawr.

 

Cerddwyr Cylch Teifi: 10 March 2018
Nevern and Llwyngwair
Leader: Tony HaighLeave the Trewern Arms car park, Nevern (SN 083 397; postcode SA42 0NB) at 10:30am.

The walk: A circular walk of about 2.5 miles, mainly on tracks and paths. We’ll visit Nevern Church and then the site of the old castle before following the path above Afon Nyfer downwards, over Pont Newydd / new bridge, to reach the Llwyngwair area. We’ll go back on a different path. Some climbing up to the castle (about 100/150 foot); one part of the path down to the river is steep and uneven.

Points of interest: Nevern Church, the bleeding yew and the Celtic cross in the churchyard, Nevern Castle (where there’s been a lot of archeological digging recently), the pilgrims’ cross, the history of Llwyngwair.

 
Socialize over refreshments afterwards: Trewern Arms
Remember that you are responsible for your own safety, and so read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay, and bring suitable clothing, especially warm clothes this time. (There are more notes about safety in the paper Programme, and in the first email of the season (2/9/17). Ask if you don’t have a copy, or see the blog entry.) Remember too that Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.