Archifau Categori: Digwyddiadau

Profiad Gwaith

Dydd Sul 1af Hydref 
10yb S4C
Rhaglen ‘Profiad Gwaith’
Rhaglen wedi’i ffilmio yng Nghastell Aberteifi, gyda rhai o ddysgwyr a Chymry Cymraeg Aberteifi yn cymryd rhan. Bydd yn rhan o ‘Dal Ati’ – rhaglen i ddysgwyr.
 
TV programme ‘Profiad Gwaith’ / ‘Work Experience’
A programme filmed at Cardigan Castle, with some Cardigan learners and Welsh speakers taking part. It will be part of the ‘Dal Ati’ programme for learners.

Cicio’r Cof / Rustbuster – Felin-fach

Dydd Gwener, 29 Medi 2017 – 9.30yb i 3.30yp, Canolfan Felin-fach
Cwrs undydd i adolygu cyn i chi ail-ddechrau ar eich dosbarth wythnosol £10 ffi llawn, (£6 gostyngiad). Cynhelir yng Nghanolfan Felin-fach, gyda dosbarthiadau ar bob lefel. Cliciwch y lefelau isod i fynd at y tudalen gofrestru:

Friday, 29 September 2017, 9.30am to 3.30pm, Felin-fach Centre
A one-day refresher course held before your weekly classes commence £10 full fee, (£6 concession). Held in the Felin-fach Centre, with classes at all levels. Click on the level name below to go to the registration page:

Myndediad/Entry (complete beginners)

Sylfaen/Foundation

Canolradd/Intermediate

Uwch/Advanced

 

Y Tafarn Sinc

Y Tafarn Sinc – helpu prynu tafarn Cymraeg

Mae’r gymuned yn ceisio codi arian trwy werthu cyfranddaliadau, er mwyn cadw’r Tafarn Sinc yn Rosebush fel y mae – tafarn Cymraeg gwych. Ond mae angen gwneud cyn diwedd mis Medi – yfory! Hoffech chi helpu a bod yn un o ‘berchnogion’ y tafarn?

Llythyr am y prosiect oddi wrth Margaret Phillips – diolch Margaret!

Y Tafarn Sinc yn Rosebush, yn y Preselau, yw un o’r llefydd prin ble mae pobl yn gallu mynd i mewn a siarad Cymraeg. Mae’r lle’n llwyddiannus ar y foment ond bydd y perchnogion yn gadael ddiwedd mis Hydref.

Mae Cymdeithas Tafarn Sinc wedi bod yn ceisio codi digon o arian i brynu’r lle ers diwedd mis Mehefin, i’w gadw fe fel y mae ar hyn o bryd, a chadw’r awyrgylch.  Bydd rhaid cael y rhan fwya o arian cyn diwedd mis Medi.

Maen nhw wedi cael mwy na hanner ond maen nhw’n dal i chwilio am bobl sy’n fodlon prynu  cyfranddaliadau [“shares”] @ £200 yr un [llog 2%] neu wneud benthyciad o £5000 am dair blynedd [llog 4%].

Yn y ddau ddewis, bydd y log yn well na beth mae banciau yn ei gynnig.

Hoffai rhywun sy’n dysgu Cymraeg brynu cyfranddaliad, neu hoffai grŵp o ddysgwyr greu ‘syndicate’ i brynu cyfranddaliad(au)?

Gallwch chi gael mwy o fanylion yma:

www.tafarnsinc.cymru

facebook & twitter: @SaveTafarnSinc

ebost: tafarnsinccymru@gmail.com

 

Y Tafarn Sinc – help buy a Welsh pub

The community is trying to raise money through the sale of shares, to keep the Tafarn Sinc in Rosebush as it is – a great Welsh language pub. But it needs to be done before the end of September – tomorrow! Would you like to help and be one of the pub’s ‘owners’?

A letter about the project from Margaret Phillips – thanks Margaret!

Y Tafarn Sinc in Rosebush, in the Preselis, is one of the rare places where people can go in and speak Welsh. The place is successful at the moment but the owners will leave at the end of October.

The Tafarn Sinc Association has been trying to raise enough money to buy the place since the end of June, to keep it as it is at present, and keep the atmosphere. The bulk of the money will be needed before the end of September.

They have got more than half but are still looking for people willing to buy shares @ £200 each [interest 2%] or make a loan of £5000 for three years [interest 4 %].

In both options, the interest will be better than what banks offer.

Would anyone learning Welsh like to buy a share, or would a group of learners be interested in creating a ‘syndicate’ to buy a share(s)?

You can get more details here:

www.tafarnsinc.cymru

facebook & twitter: @SaveTafarnSinc

email: pubsinccymru@gmail.com

 

Tŷ Cadwgan

[Scroll down or click here for English]

Mae dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion Prifysgol yn Aberteifi, i gyd yn cael eu cynnal yn Tŷ Cadwgan, yr adeilad lliw hufen i’r chwith Gerddi Brioude, wrth ochr prif fynedfa’r Castell.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps

Mae prif fynedfa i Dŷ Cadwgan dan ganopi wrth ochr y siop pethau del, Wishbone. Mae tu ôl i goeden yn y llun uchod. Mae lifft ar gael i fynd lan stâr, ac mae dosbarthiadau i gyd ar y llawr cyntaf.


Aberystwyth University Welsh for Adults classes in Cardigan are all held at Tŷ Cadwgan, the cream coloured building to the left of the Brioude Garden which is next to the Castle Entrance / Reception.

Tŷ Cadgan – cliciwch i weld ar GoogleMaps / click to see on GoogleMaps

The main entrance to  Tŷ Cadwgan is under a canopy to the side of the gift shop, “Wishbone”, almost hidden by the tree in the picture above. There’s a lift to go upstairs, and all the classes are held on the first floor.

 

 

Dewch i Ganu, Llandysul

Y nos Iau cyntaf o’r mis am 8yh, yn dechrau nos Iau, 7fed Medi yn Tafarn y Half Moon, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AJ.
Cyfle i ganu hoff ganeuon gwerin tafarndai a stadium fel Sosban Fach a Moliannwn.

Croeso mawr i bawb, yn arbennig Dysgwyr Cymraeg. Yn rhad ac am ddim.

Dewch i Ganu (Come and Sing)
The first Thursday of the month at 8pmstarting Thursday, 7th September in the Half Moon Inn, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AJ.
A chance to sing the stadium, pub and folk favourites such as Sosban Fach and Moliannwn.

Everyone is welcome, particularly Welsh learners.  Free.

Cwrs Haf Caerfyrddin – Yr Atom, 12-14 Gorffennaf

Cwrs Haf Caerfyrddin (Yr Atom, 12-14 Gorffennaf)
Tridiau o weithgareddau ar gyfer grwpiau ar bob lefel.
O ddiddordeb i ddysgwyr ar lefel Uwch, bydd grŵp Richard yn mynd ar daith dywys arbennig i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a leolir mewn parcdir ysblennydd yng ngogoniant Dyffryn Tywi. Arferai’r adeilad fod yn Balas Esgobion Tyddewi (1542 – 1974), ac yno y cyfieithwyd y Testament Newydd i’r Gymraeg am y tro cyntaf. Yn ogystal â’r wibdaith i’r Amgueddfa, bydd darlith gan yr awdur a chyn-ohebydd y BBC, y Cynghorydd Alun Lenny, am hanes y Beibl Cymraeg.

Gŵyl Nôl a Mla’n

Gŵyl gerddoriaeth Gymraeg am ddim, ym mhentre hyfryd hyfryd Llangrannog. Gig agoriadol Nos Wener 7fed o Orffennaf a thrwy’r dydd ac i mewn i’r nos ar y Sadwrn. (Fideos YouTube sy yn y dolenni isod.)

Nos Wener (7/7/17) 7:00yh:
Elin Fflur a’r band
Mari Mathias
Hoffgan

Dydd Sadwrn (8/7/17) 1:00yp tan hwyr:
Tommo yn cyflwyno;
Yws Gwynedd
Y Trŵbz
Yr Eira
Ryland Teifi
Mellt
Tecwyn Ifan
Chwalfa
Seingar
Mabli Tudur
Mobinagi
Dawnswyr Talog
Ysgolion Lleol

A festival of Welsh music, on two stages near the beach in Llangrannog. Something for everybody, and all for the great price of free! Links to YouTube videos of most of the artists above.

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal y Preselau

[Scroll down or click here for English]

Cerddwyr Cylch Teifi

10fed mis Mehefin 2017

Ardal y Preselau

Arweinydd: Dafydd Davies

Man Cychwyn: Dan y Garn (SN127 307), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo ar y ffordd rhwng Mynachlog-ddu a Rosebush.  Dewch mewn da bryd i ddechrau’r daith am 10:30, os gwelwch yn dda.

Map: tinyurl.com/danygarn

(Defnyddiwch + a – i newid graddfa’r map)

Parcio: Ar y borfa ar ochr y ffordd ond i’r rhai y mae’n well ganddynt fan parcio cadarnach fe fydd cludiant ar gael o’r maes parcio wrth gofeb Waldo i’r man cychwyn am 10:15.

Y Daith: Taith gylch ddwy awr (neu ychydig yn fwy), tua thair milltir. Byddwn yn dringo yn araf deg lan i’r tir gwastad rhwng Carn Siân a Foel Feddau, wedyn lan i Garn Bica ac yn ôl ar draws y rhos heibio Carn Siân ac i lawr llethr eithaf serth i’r man cychwyn. Taith fynydd egnïol sy’n wlyb a chorslyd dan draed mewn mannau.  Esgyniad: 500 troedfedd; dim sticlau; angen esgidiau cryfion sy’n dal dŵr a dillad addas rhag ofn bydd tywydd gwlyb ac oer – hyd yn oed yn yr haf!

Pwyntiau o ddiddordeb:  Hanes yr ardal; ei chysylltiad â Waldo a bardd arall, W R Evans; golygfeydd gwych o ben y mynydd mewn tywydd gweddol.

Wedyn: Bydd cyfle i gael lluniaeth o’ch dewis yn Nhafarn Sinc yn Rosebush wedi’r daith.

Croeso cynnes i bawb. Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.
Ymholiadau 01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

 


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

10th June 2017

Preseli area

Leader: Dafydd Davies

Starting Place: Dan y Garn (SN127 307), about 1km to the West of the Waldo memorial stone on the road between Mynachlog-ddu and Rosebush.  Please come in good time to start the walk at 10.30

Map: tinyurl.com/danygarn

(Use + and – to change the scale of the map)

Parking: On the grassy verge at the side of the road, but for those who prefer a more definite parking place, there’ll be transport available to the starting place from the carpark at the Waldo memorial stone at 10.15

The Walk: A circular two hour walk (or a little longer), about 3 miles. We’ll climb slowly up to the flatter land between Carn Siân and Foel Feddau, then up to Carn Bica and back across the heathland past Carn Siân and down the fairly steep slope to the starting place. An energetic mountain walk which is wet and boggy underfoot in places. Ascent: 500 feet; no stiles; strong waterproof boots and suitable clothing will be needed in case of wet and cold weather – even in the summer!

Points of interest:  The history of the area; its connection to Waldo and another poet, W R Evans; great views from the mountain top in fair weather.

Afterwards: It will be possible to get refreshments of your choice from the Tafarn Sinc in Rosebush after the walk.

A warm welcome to all. Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.
Enquiries  01239 654561  philippa.gibson@gmail.com

Parti Pizza

[Scroll down or click here for English]

Parti Pizza yn y Tipi!

Nos Fawrth 4ydd Gorffennaf 2017

am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor

y dosbarthiadau Cymraeg

 

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle (£7.00 – £12.00 yr un). Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu.

Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

Does dim rhaid bwcio. Manylion: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Croeso cynnes i bawb


 

Pizza Party in the Tipi!

Tuesday 4th July 2017

at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of

the Welsh Classes

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the big tipi. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site (£7.00 – £12.00 each). The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy.

Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

There’s no need to book. Details: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com