Archifau Categori: Digwyddiadau

Blas ar Sir Benfro

[Scroll down or click here for English]

Cwrs Haf newydd sbon: Blas ar Sir Benfro

Haf, haul, bwyd, diod, siarad Cymraeg, gwneud ffrindiau newydd, canu ar y bws!

Dyma gwrs hyfryd – rhaid i chi ddod!

Eleni, bydd ein* Cwrs Haf yn digwydd yng nghanol y gwyliau, mis Awst 20-23ain, pedwar diwrnod o ddysgu Cymraeg trwy ganolbwyntio ar fwyd, diod a rhyfeddodau Sir Benfro. Dewch i gael hwyl yn y dosbarth ac yn yr awyr iach am dri diwrnod, gyda gweithgareddau addas i’ch lefel chi, ac yna Dydd Iau bydd taith ar y bws i bawb. Byddwn ni’n mynd i sawl lle arbennig yn y sir.

I archebu lle, cliciwch ar eich lefel yn y rhestr isod (cofiwch bydd rhaid i chi fewngofnodi i wefan y Ganolfan Genedlaethol – os cewch chi drafferth, gofynnwch i’ch tiwtor!):

Cost y cwrs, gan gynnwys y bws, yw £42

Am fanylion pellach, cysylltwch â Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Ebost: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 770180

* Ymwadiad: dw i ddim yn gweithio i Sir Benfro, ond ro’n i’n methu ffeindio manylion y cwrs ‘ma arlein, felly dw i wedi gorfod creu y dudalen yma


A brand new Summer Course: Blas ar Sir Benfro / A Taste of Pembrokeshire

Summer,  sun, food, drink, Cymraeg, making new friends, sing-song on the bus!

A great course — you must come!

This year our* Summer Course will be held right in the middle of the holidays, August 20-23, and will give you four days of enjoyable learning on the theme of food, drink and other delights in Pembrokeshire. For the first three days the activities in and out of the classroom will be based on your particular level, followed by a bus trip on Day Four for all the groups. We’ll visit a number of very special places in Pembrokeshire.

To book a place, click on your level in the list below (remember you’ll need to log into your account on the Welsh for Adults’ site – ask your tutor if you have any problems!)

The cost of the course, including the bus fare, is £42

For further details, contact Dysgu Cymraeg Sir Benfro, Email: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk
Phone: 01437 770180

* Disclaimer: I don’t work for Sir Benfro, but I couldn’t find any of these details online, so have made this page.

Dal Ati yn yr Haf!

[Scroll down or click here for English]

(Diolch i Lesley Parker am sgwennu yr isod, ac am roi caniatâd i fi ei rannu yma!)

Mae hi’n amser yr haf a does dim dosbarthiadau Cymraeg. Felly, dim Cymraeg? Neu, ydy hi’n amser i ymarfer yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu!

Siaradwch Cymraeg â phobl!

Mae tua 2/3 o bobl sy’n byw yn Llandysul a’r fro yn siarad Cymraeg. Rhowch gynnig arni, hyd yn oed rydych yn ddweud dim ond “bore da” neu “Shw ‘mae “.

Arlein:

Parallel – Cylchgrawn dwyieithog arlein: https://parallel.cymru

Dysgu Cymraeg – adnoddau arlein: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/adnoddau/mynediad/

Cymraeg – Byw Dysgu Mwynhau: http://cymraeg.gov.wales/?lang=cy

Teledu a Radio

Gwrandewch ar raglen ar Radio Cymru neu gwyliwch rhaglen ar S4C. Mae rhaglen ar gyfer Dysgwyr “Dal Ati” ar S4C pob bore Sul am 10.30. http://www.s4c.cymru/en/entertainment/dal-ati/

Digwyddiadau:

Eleni mae’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Ewch draw i’r Bae am y dydd. http://eisteddfod.cymru/

Llyfrgell Llandysul

Mae llawer o lyfrau i Ddysgwyr Cymraeg, a llyfrau i blant. Mae rhestr o lyfau ar y wefan Parallel (dolenni isod), os dydyn nhw ddim ar y silffoedd yn Llyfrgell Llandysul, rhowch wybod inni ac rydym yn gallu archebu nhw.

https://parallel.cymru/amdani/?lang=en

https://parallel.cymru/llyfrau-i-ddysgwyr/?lang=en

Tanysgrifiwch i “Pethe Cylch Teifi”.  Cylchlythyr ebost sy’n hybu digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi:  http://dysgu.com/

Chwiliwch am ddosbarthiadau Cymraeghttps://dysgucymraeg.cymru/

It’s summer, there are no Welsh classes. Does that mean no Cymraeg? Time to practise what you have learnt!

Try talking to people! 

Around 2/3 of people living in Llandysul and surrounding area speak Welsh. Give it a go, even it’s “bore da” or “Shw ‘mae”.

Online:

Parallel – Bilingual online magazine: https://parallel.cymru

Learn Welsh online resources: https://learnwelsh.cymru/learning/resources/entry/

Cymraeg – Live Learn Enjoy: http://cymraeg.gov.wales/?lang=en

Radio and TV

Listen to a programme on Radio Cymru or watch a programme on S4C. Dal Ati is for Welsh Learners and is S4C on every Sunday morning at 10:30. http://www.s4c.cymru/en/entertainment/dal-ati/

Events:

The National Eisteddfod is in Cardiff this year.  Why not pop down to the bay for the day? http://eisteddfod.cymru/

Llandysul Library:

There are many books for Welsh for learners, as well as children’s books. Parallel gives some ideas of titles (see below), if they are not on the shelves they can be ordered.

https://parallel.cymru/amdani/?lang=en

https://parallel.cymru/llyfrau-i-ddysgwyr/?lang=en

Make sure you get the “Pethe Cylch Teifi” email.  This newsletter promotes Welsh language events in the Cardigan area.  Sign up here: http://dysgu.com/

Look up Welsh classeshttps://dysgucymraeg.cymru/

Taith Dysgwyr Sir Benfro

Rhywbeth i’ch dyddiadur!
Bydd ein trip blynyddol eleni ar ddydd Mercher Gorffennaf 11eg. Byddwn yn ymweld â’r Amgueddfa Wlân yn Nhrefach Felindre a lleoliadau eraill i’w cadarnhau. Manylion pellach am hyn ac am amser, pris ac ati yn y Pethe Penfro nesaf ac ar ein tudalen facebook. Trip y Dysgwyr yw hwn ond mae croeso I siaradwyr rhugl ymuno â ni os yw lle ar y bws yn caniatáu.

Menter Iaith Sir Benfro
Annual Welsh Learners’ Trip
Something for your diary!
Our annual trip this year will take place on Wednesday July 11th. We will visit the National Wool Museum at Drefach Felindre and other locations to be confirmed. Further details on locations,times and price etc to follow – in the next Pethe Penfro and on our facebook page.

Parti Pizza 2018

Parti Pizza yn y Tipi!
Nos Fawrth 3ydd Gorffennaf 2018 am 7.00yh

Dewch i ddathlu diwedd tymor y dosbarthiadau Cymraeg

Dewch i ymuno â ni ar y Cei yn Aberteifi (rownd y cornel o’r Grosvenor) ar gyfer parti pizza yn y tipi mawr. Bydd Fforest yn gwneud pizzas cartref ffres yn eu ffyrnau coed tân arbennig ar y safle (£7.00 – £12.00 yr un). Mae cynhwysion y pizzas yn lleol cymaint â phosibl. Hefyd bydd bar yno yn cynnig detholiad o gwrw o Gymru, seidr, gwirodydd a diodydd ysgafn i’w prynu.

Gwisgwch ddillad cynnes! (Peidiwch poeni os bydd glaw – mae digon o gysgod cysurus).

Does dim rhaid bwcio. Manylion: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Croeso cynnes i bawb!

__________________________________________________
Pizza Party in the Tipi!
Tuesday 3rd July 2018 at 7.00pm

Come and celebrate the end of term of the Welsh Classes

Please join us on the Quay in Cardigan (just around the corner from the Grosvenor) for a pizza party in the Pizza Tipi. Fforest will be making fresh, homemade pizzas in their wood fired pizza ovens on site (£7.00 – £12.00 each). The pizza ingredients are locally sourced where possible. There will also be a bar on site offering a selection of Welsh beers, ciders and spirits as well as soft drinks to buy.

Wear warm clothes! (Don’t worry about rain – there’s plenty of cosy shelter).

There’s no need to book. Details: 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

A warm welcome to all!

Taith Dysgwyr Ceredigion

Taith Dysgwyr Ceredigion i gartref Hedd Wyn – Yr Ysgwrn, Trawsfynydd a’r Bala

Sadwrn 23 Mehefin 2018

Dim ond £10

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Meryl Evans
01545 572715 ~ Meryl.Evans@ceredigion.gov.uk

Cywion Cranogwen

Nos Wener 22ain Mehefin yn Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ am 7yh.  £5 wrth y drws, (£1 i blant)
Cywion Cranogwen
Sioe am arwresau Cymru

Mae sioe gyffrous am rai o arwresau Cymru yn dod i ardal Cranogwen ei hunan!

Bydd Cywion Cranogwen yn talu teyrnged i’n harwresau – yr amlwg a’r anghofiedig, y rhai llenyddol, gwleidyddol, milwrol, morwrol, cerddorol, celfyddydol, a’r genod, lodesi, rocesi a chrotesi arwrol sy’n rhan o’n bywydau o ddydd i ddydd. Byddan nhw’n rhannu profiad ac yn dweud eu dweud yn y sioe farddol, weledol a cherddorol hon.

Pwy yw’r Cywion? Pic n mics melys o feirdd, cantorion ac arlunwyr – Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam a Manon Awst, ac ambell i Gyw melyn arall. Cewch weld rhagor yn eu geiriau eu hunain yma: @cywioncranogwen   www.cywioncranogwen.com

Bydd cyfle olaf i weld y sioe, sy wedi’i pherfformio mewn sawl man ledled Cymru, nos Wener 22ain Mehefin yn Neuadd Goffa Pontgarreg, Llangrannog, SA44 6AJ am 7yh.  £5 wrth y drws, (£1 i blant). Yn addas iawn, Merched y Wawr Bro Cranogwen sy wedi trefnu’r perfformiad hwn.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson, philippa.gibson@gmail.com

A poetic, visual and musical show, about some of Wales’ heroines.

Y Cwis Mawr

Cwis cenedlaethol sy’n addas ar gyfer Lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd.

Cynhelir rownd Ceredigion Y Cwis Mawr am 18.00, nos Fercher, 20 Mehefin, yn Y Gwndwn, Campws Theatr Felin-fach.

Dyddiad cau wedi’i ymestyn – gweler isod.

(Ymddiheuriadau bod hyn ar fyr rybudd, dim ond yr wythnos hon glywon ni amdano.)

Bydd y tîm â’r nifer uchaf o bwyntiau yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol yn Shwmae Caerdydd (Pafiliwn y Dysgwyr) ar faes Eisteddfod Caerdydd, ddydd Sadwrn, Awst 4ydd am 2 o’r gloch. Tim Hartley fydd y cwisfeistr. Bydd pob unigolyn yn y tîm buddugol yn y rownd derfynol yn derbyn bag yn llawn gwobrau – talebau, llun o adeilad y Pierhead, crys T, tanysgrifiad i’r Wawr a gwobrau eraill.

Mae’n bosibl cael hyd at bump mewn tîm.

Bydd 6 rownd o gwestiynau yn y Cwis.

Rownd 1 – Gwybodaeth gyffredinol am Gymru – byddwch yn nodi atebion ar bapur.

Rownd 2 – Rownd weledol – rhoddir darn o bapur i bob tîm a bydd rhaid ymateb i’r sbardunau gweledol.

Rownd 3 – Rownd yn profi gwybodaeth ieithyddol am y Gymraeg – byddwch chi’n nodi atebion ar bapur.

Rownd 4 – Rownd weledol – daearyddiaeth Cymru.

Rownd 5 – Rownd sain. Byddwch yn nodi’r atebion ar ddarn o bapur.

Rownd 6 – Gwybodaeth gyffredinol gyda llythyren gyntaf pob ateb yn sillafu gair. Byddwch yn nodi atebion ar bapur.

Hoffech chi ffurfio tîm? Bydd angen dweud wrth eich tiwtor, neu wrth Phyl Brake pjb@aber.ac.uk cyn gynted â phosibl.

Poster i’w lawrlwytho.

A national quiz for Welsh learners at level Canolradd and above, with regional heats at the end of the month, and the final in the Eisteddfod in August. There’s still time to register your team (see above).

Gŵyl y Dysgwyr Sir Benfro

Os nad ydych chi wedi bod i’r Ŵyl o’r blaen, dyma ddiwrnod llawn gweithgareddau gyda rhywbeth i bawb ar bob lefel. Cynhelir yr Ŵyl yn Nghanolfan Bywyd Gwyllt Corsydd Teifi, Cilgerran, ar 16 Mehefin o 10 tan 4 o’r gloch y prynhawn. Croeso i bawb a’r teulu cyfan.

If you haven’t been to the Pembrokeshire Learners’ Festival before, this is a day of activities with something for everyone no matter how much Welsh you have. This year the festival will be held in the Teifi Marshes Wildlife Centre in Cilgerran on 16 June from 10am to 4pm. A warm welcome to all and the whole family.